EUROPAPARLAMENTET
2004








2009
Utskottet för framställningar
12.02.2008
MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA
Angående: Framställning 0454/2007, ingiven av Enkel Newton (brittisk medborgare), om
påstådd diskriminering vid beskattning av pensionsinkomster
1.
Sammanfattning av framställningen
Framställaren, en brittisk medborgare som är bosatt i Sverige, klagar över
nationalitetsgrundad diskriminering då han betalar svensk skatt på sin brittiska pension,
i motsats till andra EU-medborgare som är bosatta i Sverige och erhåller finsk pension som lär
vara befriad från svensk skatt.
2.
Tillåtlighet
Framställningen förklarades tillåtlig den 20 september 2007. Kommissionen har uppmanats
att lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
3.
I.
Kommissionens svar, mottaget den 12 februari 2008.
Bakgrund”
1. Sammanfattning av omständigheterna
Newton Enkel är en brittisk pensionär som är bosatt i Sverige. Han erhåller pension från
Storbritannien för tidigare arbete. Denna pension beskattas i Sverige.
2. Den svenska lagstiftningen
I de flesta fall är fysiska personer som är bosatta i Sverige obegränsat skattskyldiga i Sverige
enligt kapitel 3 i den svenska inkomstskattelagen. De är därför skyldiga att betala skatt på sina
inkomster i enlighet med bestämmelserna i kapitel 1 i samma lag. Pension räknas som en
tjänsterelaterad inkomst enligt § 2 och 5 i kapitel 10.
CM\708871SV.doc
SV
PE402.616v01-00
SV
Det kan emellertid hända att en avtalsbestämmelse som Sverige har träffat med någon annan
stat eller utländsk jurisdiktion för att undvika dubbelbeskattning leder till att en inkomst som
annars skulle ha beskattats i Sverige i enlighet med de ovannämnda bestämmelserna ska
befrias från svensk lag enligt bestämmelserna i avtalet i fråga, eller att skatt som inbetalats till
en annan stat för samma inkomst ska krediteras mot den svenska skatten som ska betalas
(Lag 1990:324, kapitel 7, § 4).
I avtalet som slöts 1983 mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland fastslås följande
om pensioner i artikel 18:
”1.
Om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel eller i artikel 19 punkt 2 föranleder
annat, får pension och annan liknande ersättning, som med anledning av tidigare anställning
betalas ti ll person med hemvist i en avtalsslutande stat och livränta beskattas i den
avtalsslutande stat från vilken de härrör. Vid beskattningen av sådan pension, ersättning eller
livränta skall emellertid denna stat medge ett avdrag med en femtedel av dess belopp.
2.
Om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel eller i artikel 19 punkt 2 föranleder
annat, får utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande stat beskattas
i denna stat.
3.
Pension och annan liknande ersättning, som utgår med anledning av tidigare
anställning, livränta och utbetalning enligt socialförsäkringslagstiftningen i en avtalsslutande
stat, vilka betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast
i denna andra stat om den som har rätt därtill är medborgare i denna andra stat.”
Dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna, som gäller mellan Sverige och
Finland och som antogs 1996 innehåller följande bestämmelser om beskattning av pension
i artikel 18:
”1.
Pension och livränta som betalas från en avtalsslutande stat och utbetalning från en
avtalsslutande stat enligt sociallagstiftningen i denna stat till person med hemvist i annan
avtalsslutande stat beskattas endast i den förstnämnda staten.”
II.
Klagomålet
Newton Enkel klagar över att pensionen han erhåller från Storbritannien beskattas i Sverige
medan personer bosatta i Sverige som erhåller pension från andra medlemsstater, exempelvis
Finland, inte betalar svensk skatt på dessa pensioner eftersom de är befriade från svensk skatt.
Newton Enkel anser att detta är diskriminering eftersom pensionerna beskattas olika beroende
på vilket land de kommer från. Han missgynnas jämfört med andra personer i en liknande
situation som erhåller pension från Finland. Han anser att samma regler bör gälla för dessa
situationer.
III.
Kommissionens kommentarer till framställningen
1. Inledande anmärkningar
Som gemenskapslagstiftningen för närvarande ser ut finns det relativt lite harmonisering inom
PE402.616v01-00
SV
2/4
CM\708871SV.doc
direktbeskattning. Vid avsaknad av harmonisering faller direktbeskattningen (inklusive
slutande av dubbelbeskattningsavtal) inom medlemsstaternas befogenheter
(se mål C-336/96, Gilly). Vid utövandet av denna befogenhet måste medlemsstaterna
emellertid respektera sina skyldigheter enligt EG-fördraget. Medlemsstaterna har inte rätt att
diskriminera på grund av nationalitet eller skapa eller upprätthålla diskriminering av
medborgare från andra medlemsstater som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med
EG-fördraget. De får inte tillämpa oberättigade begränsningar av dessa friheter.
2. Utredning av den påstådda diskrimineringen
Situationen som framställaren beskriver verkar beröra den fria rörligheten för personer.
Enskilda personer kan avstå från att flytta till ett annat land om detta medför negativa
skattekonsekvenser. Både arbetstagare som tänker på sin framtida nettopension och
pensionärer som önskar bosätta sig i en annan medlemsstat kan avskräckas från att göra detta
i händelse av sådana negativa skattekonsekvenser. Situationen som behandlas i denna
framställning omfattas alltså av både artikel 18 och 39 i EG-fördraget.
Framställaren klagar inte över att han diskrimineras jämfört med personer som erhåller
svensk pension. Han beskattas i själva verket på samma sätt som dessa personer. Han klagar
över att han diskrimineras jämfört med personer som erhåller pension från andra
medlemsstater än Sverige och Förenade kungariket och som betalar skatt på sina pensioner
i dessa andra medlemsstater.
Att dessa pensioner behandlas olika beror på skillnaderna i bestämmelserna om beskattning
av pension i de två skatteavtal som är relevanta i detta fall. Skatteavtalet mellan Sverige och
Storbritannien och Nordirland möjliggör en avräkningsmekanism (”får [...] beskattas”) medan
avtalet mellan de nordiska länderna endast tillåter Finland att beskatta pensioner som härrör
från Finland (”beskattas endast”). Som resultat av detta måste en svensk medborgare som
erhåller pension från Storbritannien betala skatt i Sverige (med skatteavdrag för skatt som
betalats i Storbritannien) medan en svensk medborgare som erhåller pension från Finland
endast betalar skatt på pensionen i Finland. I just detta fall är skatten som betalas på pension
från Storbritannien högre än den som betalas på pension från Finland.
En situation som kan användas som vägledning i detta fall har tagits upp i ett
förhandsavgörande i EG-domstolen, nämligen i mål C-376/03, D. I sin dom i detta mål
av den 5 juli 2005 meddelade domstolen i huvudsak att en person i en situation som omfattas
av ett särskilt skatteavtal inte kan hävda att han är i samma situation som en person som
omfattas av ett annat skatteavtal. Att dessa olika situationer leder till olika behandling utgör
inte diskriminering enligt domstolens rättspraxis. Följaktligen kom domstolen i D:s fall fram
till följande slutsats: ”Artiklarna 56 EG och 58 EG utgör inte hinder mot att en sådan i ett
bilateralt avtal om undvikande av dubbelbeskattning ingående bestämmelse, som den som är
i fråga i målet vid den nationella domstolen, inte i en sådan situation och under sådana
omständigheter som avses i målet vid den nationella domstolen får utsträckas till att gälla
även en person som är bosatt i en medlemsstat som inte är part i nämnda avtal”.
Enligt domstolens ovannämnda rättspraxis kan en medlemsstat som Sverige fritt sluta
skatteavtal med andra medlemsstater som leder till att olika bestämmelser tillämpas för
situationer som omfattas av olika skatteavtal. Situationer som omfattas av olika avtal är
CM\708871SV.doc
3/4
PE402.616v01-00
SV
i allmänhet inte likvärdiga och olika bestämmelser kan därför tillämpas utan att detta leder till
diskriminering enligt tolkningen av EG-fördraget i domstolens rättpraxis.
IV. Slutsats
Situationen som beskrivs i denna framställning utgör alltså inte någon diskriminering och den
strider inte mot EG-fördraget.
PE402.616v01-00
SV
4/4
CM\708871SV.doc