Pressmeddelande

advertisement
Pressmeddelande
6 oktober 2009
Skatteverkets information om avyttringspris och
anskaffningsutgift med anledning av frivillig omvandling under
augusti 2009 av preferensaktier till stamaktier i Swedbank AB
Skatteverket har meddelat information avseende avyttringspris och anskaffningsutgift vid frivillig
omvandling av preferensaktier till stamaktier i Swedbank under augusti 2009.
Enligt Skatteverkets information får varje preferensaktie i Swedbank för vilken omvandling begärts
under augusti 2009, om inte annat visas, anses såld för 65,50 kronor och varje stamaktie i
Swedbank som erhållits genom aktieomvandlingen, om inte annat visas, anses köpt för 65,50
kronor. Nedan återfinns informationen (SKV M 2009:23) i sin helhet.
Erbjudandet
Swedbank AB (Swedbank) har uppgett följande.
Swedbanks aktier består av två aktieslag, stamaktier och preferensaktier. Preferensaktierna
kommer efter årsstämman år 2013 att obligatoriskt omvandlas till stamaktier. För att inte riskera att
preferensaktierna får en för låg likviditet i marknaden finns även en möjlighet till frivillig omvandling
under vissa tidsperioder. En preferensaktieägare kan i enlighet härmed under februari och augusti
varje år (med början i augusti 2009) begära hos styrelsen för Swedbank att hans preferensaktier
omvandlas till stamaktier. Sådan omvandling får bara avse ägarens hela innehav av
preferensaktier. Swedbanks styrelse är enligt bolagsordningen skyldig att, under månaden efter
varje omvandlingsperiod, fatta beslut om omvandling av de preferensaktier för vilka omvandling
begärts.
Skatteregler
En frivillig omvandling av aktier av ett aktieslag till aktier av ett annat aktieslag som innebär att
aktierna ges rätt till ökad eller minskad utdelning anses utgöra en försäljning. Aktierna anses därvid
sålda för ett pris som motsvarar värdet av det slags aktier man har fått dem omvandlade till. Vinst
ska beskattas och avdrag för förlust kan komma i fråga.
De omvandlade aktierna anses köpta för ett pris som motsvarar värdet av det slags aktier som man
har fått aktierna omvandlade ifrån. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de
omvandlade aktierna.
Värdering sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.
Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca
600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i
Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till
1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.
Beräkningar
De aktieägare som accepterade erbjudandet under augusti månad 2009 hade inte rätt att återkalla
sin anmälan. Eftersom inte heller Swedbank hade någon möjlighet att återkalla sitt erbjudande om
omvandling, blev aktieägarna bundna av sin anmälan den dag anmälningssedeln lämnades in till
Swedbank.
Om man inte kan visa vilken dag anmälan gjordes får man använda ett uppskattat värde. Vid denna
värdering bör man utgå ifrån medianvärdet av de lägsta betalkurserna för stamaktierna i Swedbank
under anmälningsperioden. Detta värde uppgår till 65,50 kr.
Varje preferensaktie i Swedbank för vilken omvandling begärts under augusti 2009 får, om inte
annat visas, anses såld för 65,50 kr.
Varje stamaktie i Swedbank som erhållits genom aktieomvandlingen får, om inte annat visas, anses
köpt för 65,50 kr.
Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av
omvandlingen, se SKV A 2009:30.
För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, Swedbank, tfn: 070 582 5656
Anna Sundblad, presschef Swedbank, tfn: 070 321 3995
Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9,4 miljoner privatkunder och ca
600 000 företagskunder med 419 kontor i Sverige, 278 kontor i de baltiska länderna samt 215 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i
Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, S:t Petersburg och Tokyo. År 2008 uppgick balansomslutningen till
1 812 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 21 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards