VD-kommentar Swedbank har haft en bra inledning på 2011. Första

advertisement
VD-kommentar
Swedbank har haft en bra inledning på 2011. Första kvartalets resultat uppgick till 3,9 mdkr,
stärkt av en engångsintäkt från en uppgörelse med Lehman Brothers konkursbo och
återvinningar från de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina.
Trenderna från de senaste kvartalen fortsätter. Högre marknadsräntor stödjer räntenettot.
Kreditkvaliteten fortsätter att förbättras samtidigt som riskvägda tillgångar minskar.
Kostnaderna hålls på samma nivå som föregående år.
Sammantaget innebär detta att vi stärkt kapitalbasen väsentligt. Vid utgången av kvartalet
var kärnprimärkapitalrelationen 14,9 procent. Detta ger oss stöd för att börja utnyttja det
återköpsmandat som styrelsen fått av bolagsstämman. Under tiden fram till nästa
bolagsstämma kommer vi att hantera kärnprimärkapitalrelationen mot det kortsiktiga målet
på 13 procent. Det betyder att vi per den 31 mars hade närmare 10 mdkr att återköpa aktier
för. Vårt långsiktiga arbete med att bli mer kapitaleffektiva, som påbörjades 2009, fortsätter.
Som ett led i detta arbetar vi för att öka transparensen ytterligare, bland annat gällande
stresstester och riskvikter.
Vi lägger i första hand vår energi på att utveckla affären och förbättra kundupplevelsen.
Vårt långsiktiga arbete mot en mer relationsinriktad bank är prioriterat inom samtliga
affärsområden och vi gör hela tiden nya framsteg. Vårt mål är att Swedbank ska vara
banken med nöjdast kunder och med det bästa kunderbjudandet, och därmed få högst andel
kunder som rekommenderar banken till vänner och affärsbekanta. Ett realistiskt mål, som
jag är övertygad om att vi kommer att nå. Utmaningen är stor och kommer att ta flera år av
hängivet arbete, där vi långsiktigt fokuserar på vår affär och på att bygga en stark
gemensam kultur inom banken.
Inom Svensk bankrörelse har servicekoncepten god försäljningstillväxt. Drygt 90 000 kunder
anslöt sig till olika privatkundskoncept under första kvartalet. Försäljningen mot kunder med
god ekonomi ökar, dock i en långsammare takt än andra segment och vi vidtar nu åtgärder
för att förbättra försäljningsutvecklingen. Resurserna ökar, kompetensen förbättras, samtidigt
som marknadsföring och kundaktiviteter intensifieras. Antalet ”Midcorps” där Swedbank är
huvudleverantör ökar, liksom aktivitetsnivån bland befintliga kunder, vilket i sin tur bidrar till
förbättrad riskjusterad avkastning.
Aktivitetsnivån inom Stora företag & Institutioner är hög. Kompetensen inom sektorteamen
ökar successivt och vi märker ett ökande intresse för Swedbank som alternativ. Vi ser
exempelvis en ökning i antalet förfrågningar om deltagande i finansieringslösningar. Arbetet
fortskrider med att justera marginalerna på exponeringar där den riskjusterade avkastningen
är för låg, vilket innebär att vissa exponeringar fortfarande avvecklas. Samtidigt är vår
målsättning att vidareutveckla de befintliga affärsrelationerna så att en större andel av våra
kunders affärer görs med Swedbank. Integrationen av First Securities löper enligt plan och
merparten av chefsbefattningarna i den nya organisationen är nu tillsatta med en blandning
av personer från First och Swedbank. Arbetet med att harmonisera analysprodukterna inom
affärsområdet fortsätter och är en viktig grundsten för att attrahera kunder.
Baltisk bankrörelse har framgångsrikt avslutat första fasen i ett stort utbildningsprogram
avseende arbetsätt och kundansvar. Avsikten är att långsiktigt öka effektiviteten och
kundnöjdheten. Totalt kommer utbildningsprogrammet att omfatta 2 500 medarbetare under
2011. Under kvartalet har funktionaliteten inom internetbanken förbättrats. Kreditefterfrågan
stärks successivt, men utvecklingen har gått något långsammare än väntat. Områden där
nyutlåningen har varit god är till stor del relaterade till infrastrukturprojekt samt i viss mån
exportindustri.
I arbetet med att öka kvaliteten och effektiviteten i organisationen har vi under första
kvartalet identifierat områden där vi har möjlighet att frigöra cirka en miljon mantimmar. Den
största effektiviseringspotentialen finns inom kreditområdet i Sverige. Flera projekt för att
realisera denna potential har påbörjats.
Under kvartalet har vi dragit nytta av för banken gynnsamma upplåningsförhållanden och
tagit upp mer upplåning än planerat. Detta har inneburit något högre upplåningskostnader
som en följd av kortsiktigt större likviditetsreserver med begränsad avkastning. Då de
faktiska upplåningskostnaderna inte har reflekterats fullt ut i internräntan har, under
kvartalet, räntenettot i affärsområdena stärkts något, medan Treasury haft motsvarande
negativ påverkan.
Swedbank har av Universum återigen blivit utsedda till Sveriges mest populära arbetsplats
inom finanssektorn bland ekonomistudenter. Samtidigt har Global finance utsett Swedbank
till bästa bank i Estland och Lettland.
Vi förväntar oss en successiv förbättring av resultatet före kreditförluster och nedskrivningar
(exklusive poster av engångskaraktär). Kreditförlusterna väntas vara fortsatt låga med god
potential för återvinningar i de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina.
Michael Wolf
Verkställande direktör och koncernchef
Download