Webbsändning om nära-nollenergibyggnader

advertisement
Webbsändning om
nära-nollenergibyggnader
Stockholm 12 januari 2017
Information om nya regler för
nära-nollenergibyggnader
Robert Johannesson
Tf. Enhetschef Energi och Samhällsekonomi
Befolkningsökning och påbörjade
bostäder
Energianvändning
Elanvändning
På gång…
Energikommissionen
Betänkande, 2017-01-09.
”Kraftsamling för framtidens energi” (SOU 2017:2)
EU
Remiss av direktivrevidering, 2016-11-30
Boverket
- NNE-introduktion
- Energideklarationer, ökad tillsyn
- Utreda tillsynen och efterlevnad av
energihushållningskravet vid nybyggnad
Information om nya regler för
nära-nollenergibyggnader
Sofia Wellander
Projektledare, Arkitekt
Tidsaxel
2012
2015
2017
2021
Ändringar i plan- och byggförordningen
Energiprestanda:
Levererad energi
…..undantaget sådan energi från
sol, vind, mark, luft eller vatten
som alstras och används
i byggnaden eller på dess tomt
Ändringar i plan- och byggförordningen
primärenergi beräknad med en
primärenergifaktor per energibärare
hushålla med el
bra klimatskal
Ändringar i:
• BBR 2017
• BBR 2021
• BEN
• BED
Webbsändning om
nära-nollenergibyggnader
Stockholm 12 januari 2017
Förslag till nära-nollenergibyggnader
Föreskrifternas innehåll
Mikael Näslund
Teknisk expert, Ingenjör
Disposition
•
•
•
•
Huvudsakliga ändringar
Definitioner – systemgräns och energiprestanda
Klimat och geografi – energikrav i Sveriges olika delar
Energikraven i BBR 2017 och 2021
•
•
Följdändringar i BEN (beräkning och normalisering)
Följdändringar i BED (energideklarationer)
Huvudsakliga ändringar
•
•
•
•
•
Primärenergital ersätter specifik energianvändning
Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna
Kategorin elvärmda byggnader försvinner
Användning av förnybar energi på platsen utvidgas att
utöver sol även omfatta vind, vatten och mark
Alternativa energikraven för byggnader med Atemp<100 m2
i BBR (avsnitt 9:4) tas bort
•
Energikraven oförändrade 2017 i så stor utsträckning
som möjligt. Allmän skärpning 2021.
•
Verifiering och normalisering utan förändringar
Definitioner – systemgräns
Systemgräns
Direktivet anger att
beräkningar börjar
med nettoenergi,
fortsätter med
installationerna och
avslutas med att
beräkna
primärenergianvändningen.
Definitioner – energiprestanda
Primärenergital PET (kWh/m2år)
𝑃𝐸𝑇
𝐸uppv,el
𝐸uppv
+ 𝐸kyl,el + 𝐸tvv,el + 𝐸f,el × 𝑃𝐸el +
+ 𝐸kyl + 𝐸tvv × 𝑃𝐸övr
𝐹geo
𝐹geo
=
𝐴temp
Euppv,el, Ekyl,el, Etvv,el, Ef,el,
Euppv, Ekyl, Etvv
Levererad köpt energi
Energi till uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och
fastighet uppdelat i elenergi och övrig energi (kWh)
Fgeo
Geografisk justeringsfaktor (-)
PEel
Primärenergifaktor för el (-)
PEövr
Primärenergifaktor för övrig energi (-)
Atemp
Tempererad area (m2)
Geografiska justeringsfaktorer
De fyra klimatzonerna i BBR ersätts med geografiska
justeringsfaktorer Fgeo fastställda på kommunnivå
Län
Geografiskt läge (kommun)
Blekinge
Samtliga kommuner
Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand,
Ludvika, Smedjebacken och Säter
Mora, Orsa, Rättvik och Vansbro
Malung-Sälen och Älvdalen
Gotland
Samtliga utom Ljusdal och Ovanåker
Ljusdal och Ovanåker
Samtliga utom Hylte
Hylte
Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Halland
Geografisk
justeringsfaktor
Fgeo
0,9
1,1
1,2
1,3
0,9
1,1
1,2
0,9
1,0
1,3
Jämtland
Härjedalen, Strömsund och Åre
1,4
Geografiska justeringsfaktorer
Klimatzon
Fgeo
I
1,2–1,6
II
1,0–1,3
III
0,9–1,1
IV
0,9–1,0
Fgeo = 1,0 referens i
Eskilstuna (klimatzon III)
Fgeo beräknad som ortens
klimatindex (SMHI) i
förhållande till Eskilstunas
klimatindex
Frågor?
BBR – Generella krav 2017 och 2021
2017
BBR – Generella krav 2017 och 2021
2021
Primärenergifaktorer 2017 och 2021
•
•
•
Primärenergifaktorn för el (PEel) fastställd så att
energikraven för 2017 ändras i så liten omfattning som
möjligt
Inga nationellt fastställda PE som kan användas 2021
Schablonvärde i EED (PEel = 2,5) används
Primärenergifaktor PE
2017
2021
Elenergi
1,6
2,5
Övrig energi
1,0
1,0
Specifik energianvändning översatt till
primärenergital för 2017
Energianvändning
(kWh/m2, år)
BBR 22 (klimatzon III)
Krav på specifik
energianvändning
El till uppvärmning
El till tappvarmvatten
El till komfortkyla
Fastighetsel
Annan energi till uppv.
Annan energi till vv
Annan energi till kyla
Omräkning till PET
Primärenergital (PET)
PEel = 1,6
Föreslaget krav på PET
Småhus
El
Ej el
Flerbostadshus
El
Ej el
55
90
50
80
85=+88
5×1,6 = 93 0
50 50×1,60+ 5×1,6
35
inkl. i 50
0
inkl. i 35
0
0
0
0
0
5
5
15
15
0
85
0
65
0
inkl. i 85
0
inkl. i 65
0
0
0
0
88
93
90
80
89
85
Lokaler
El
Ej el
50
62
26
0
inkl. i 26
0
4
4
20
20
0
38
0
inkl. i 38
0
0
80
76
80
Primärenergitalet översatt till
specifik energianvändning
Småhus
Flerbostadshus
Lokaler
Primärenergifaktor
(el)
90
90 +
areakorr
85
85
80
80
1,6
2,5
Specifik
energianvändning
2017
55–90
50–80
50–70
2021
35–80
35–65
32–44
Skärpning (%)
35–10
30–20
35
Krav på primärenergital
2017
2021
Paus
BBR – Ventilationstillägg 2017 och 2021
•
•
Ventilationstillägget kvarstår, oförändrat 2017
Tillägget reduceras 2021 som följd av att högre
prestanda för värmeväxlingen förutsätts
Tidpunkt
Ventilationstillägg (kWh/m2år)
Anm.
2017
𝐸vent = 70 (𝑞medel − 0,35)
Oförändrade värden
2021
𝐸vent = 40 (𝑞medel − 0,35)
Högre verkningsgrad för
värmeåtervinning (70 %)
BBR – Maximalt installerad eleffekt
2017 och 2021
2017
• Maximalt tillåten installerad eleffekt omformuleras för
att inkludera geografiska justeringsfaktorn –
oförändrad nivå
2021
• Skärpningen av energikravet innebär minskad
maximal uppvärmningseffekt
Tidpunkt
Maximalt tillåten eleffekt för småhus (kW)
2017
𝑃max = 𝐹geo × 4,5 + 0,025 𝐴temp − 130
2021
𝑃max = 𝐹geo × 4,5 + 0,020 𝐴temp − 130
Anm.
Oförändrade
värden
BBR – Um 2017 och 2021
•
•
•
Försäkra en god klimatskärm
Oförändrade värden 2017
Skärpning 2021 som konsekvens av skärpta
energikrav
Um (W/m2K)
Byggnadskategori
Småhus
Flerbostadshus
Lokaler
2017
2021
0,40
0,40
0,60
0,30
0,35
0,45
BBR – Areakorrektion införs 2021
Primärenergital (kWh/m2år)
En areakorrektion för småhus Atemp = 50–130 m2
införs 2021
120
100
80
60
40
20
Golvarea
Primärenergital
Atemp (m2)
PET (kWh/m2år)
50–90
110
90–130
110 – 0,50(Atemp – 90)
0
50
100
150
Atemp (m2)
200
Frågor?
BEN 2017 och 2021
•
•
•
•
•
Justeringar som konsekvens av ändringar i BBR
Specifik energianvändning ändras till primärenergital
Anpassning av att förnybar energi på platsen även
omfattar vind, mark och vatten
Några förtydliganden
Inga förändringar planerade till 2021 som följd av
skärpning av kraven i BBR
BED 2017 och 2021
•
•
Energiprestanda i energideklarationer ska också
använda primärenergital (EPBD)
Klassningen ej färdiganalyserad med avseende på
införandet av primärenergital
Download