BBR 2014 - Handikappförbunden

advertisement
Svarsfil till remiss BBR 2014, dnr: 1201-2770/2013
Svar mailas till [email protected]
Datum
Remisslämnare
Organisation
Kontaktperson
E-postadress
Adress
November 2013
Ingrid Burman
Handikappförbunden
Mia Ahlgren
[email protected]
Box 1386, 17227 Sundbyberg
Remissvar
Avstår
Tillstyrker utan kommentar
Tillstyrker med kommentar
Avstyrker med motivering
(sätt kryss i vald ruta)
X
X
Avsnitt
(föreskrift F,
allmänt råd AR)
3:122 F
3:122 AR
3:122
Konsekvensutredning (sida,
stycke)
Kommentar/Motivering
Ert förslag till ändring
Angöringsplatser för bilar, vi välkomnar att
”handikapplatserna” ska placeras högst 25
m från bostadsingång.
Tillgänglig gångväg också till
komplementbyggnader ex vis sophus
välkomnas
Tydlig vinterskyltning, dvs högt läge och
anvisning om skottning är värdefull
HSO Stockholms län tar upp behov av
x
förtydligande när det gäller mått för
handikapparkering -(Vid revidering av HIN i våras
framkom att de mått som gäller för
handikapparkeringar skiljer beroende på om de är
utomhus på allmän plats, eller om de är inomhus och
det saknades stöd i BBR för att kunna åberopa de
större måtten på handikapparkeringsplatser även
inomhus). De mått som finns i ALM3 och HIN3
saknar stöd i BBR. Måtten ska vara desamma som
för allmän plats även inomhus.
IS021542 har andra mått för parkeringsplats .De
mått som är
x
Se över måtten och stäm av mot ISO 21542.
Tydliggör att måtten är samma för parkering
inomhus.
3:122
3:143 AR
Avstånd, placering och utformning av
soputrymme är fortsatt ett stort problem .
Det saknas enhetliga regler som gör att
personer med nedsatt funktionsförmåga kan
sköta sin sophantering på ett självständigt
sätt. Boverkets rapport om
Avfallshantering, från 2011 hänvisas till
mått på sidan 40 hämtade från Handboken
Bygg ikapp, från Byggtjänst, 2008. Men det
är oerhört svårt att hitta mått , eftersom de
inte finns i ordinarie regelverk
Vi anser att dörrar och portar ska vara utan
nivåskillnader.
Se över och inför enhetliga mått utifrån
förutsättningar att självständigt hantera sin
sophantering ska finnas.
Ta bort undantag för nivåskillnader.
3:226 F + AR
3:2263
Student- eller ungdomsbostäders
utformning är vi fortfarande starkt kritiska
mot. Se även vårt tidigare remissvar –
kortsiktighet och segregerande som inte
motsvarar behov av bostäder.
Vi anser att den kvalitetsförsämring som det
skulle bli om förslaget genomförs är en
återgång till förkrigsstandard dvs 1930-40tal. Att dela toalett och övriga
hygienutrymmen med fyra lägenheter är
ovärdigt. En person med
funktionsnedsättning oavsett ålder (liksom
för övrigt alla andra boende) ska ha rätt till
en privat sfär när man går på toa eller vill ta
en dusch. Detta gäller också förslaget att 12
lägenheter ska dela kök! Att hänvisa till
LSS och SoL duger inte! Om detta
genomförs torde det leda till att vi i svenskt
regelverk bygger in än mer av strukturell
diskriminering i stället för att följa normen
som innebär att vi går mot universell
utformning. Jfr FNs standardregler!
Tillgång till privat hygienutrymme är
nödvändigt för att kunna bedriva studier för
många personer.
X
Hygienutrymmen ska ligga i anslutning till de
enskilda boendeutrymmena i samma byggnad och
på samma plan utan långa korridorer. Varje individ
ska ha tillgång till en separat toalett med god
ventilation.
3:423
Det ska finnas möjligheter att självständigt
sköta källsortering, Möjligheten att förlägga
plats för källsortering utanför bostaden i
student och ungdomsbostäder får inte
innebära för långa avstånd eller att
utformning och placering hindrar personer
att självständigt källsortera.
Kompletter med max avstånd till källsorteringen..
Allmänna kommentarer kring
konsekvensutredning mm
Sverige har ratificerat konventionen om
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning (CRPD).
Barnkonventionen nämns i
konsekvensutredningen, men inte CRPD.
Flera relevanta artiklar till exempel artikel
2, 4,. 9, 17, 19 a, 24.2 osv- Remissvar som
rör studentbostäder från
Handikappförbunden. Handisam och
Lagrådet har tidigare tagit upp flera
aspekter som borde ge upphov till en
utförligare konsekvensutredning.
Komplettera med konsekvensutredning i
förhållande till konventionen om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Vid behov, infoga ytterligare rader ovan
Download