Biologi

advertisement
Helsingfors universitet, 18.5.2015
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
PROV 3 Lantbruksvetenskaper
Personbeteckning
Efternamn
Förnamn
DEL 2: Biologi
Essäsvaren 1-2:
För essäsvaren 1 och 2 kan den sökande få högst 6 poäng/fråga. Vid poängsättningen
beaktas de sakuppgifter som den sökande gett i sitt svar. För dessa sakuppgifter kan den
sökande få högst 5 poäng. Dessutom får den sökande högst en poäng om svaret är klart och
logiskt. Svaret får inte innehålla felaktiga eller irrelevanta uppgifter. Svaret skall bestå av
fullständiga meningar och skall rymmas inom den markerade rutan. Text utanför denna ruta
beaktas inte vid poängsättningen.
1. På vilka olika nivåer kan naturens mångfald, dvs. biodiversiteten, beskrivas, och varför
är denna mångfald viktig?
Biodiversitetens olika nivåer, 3 p.
• Ekosystemens mångfald eller antalet olika organismsamhällen (1 p)
• Arternas mångfald, dvs. antalet arter (1 p)
• Genetisk mångfald inom arterna (1 p)
Varför är mångfalden viktig? Vart och ett av följande alternativ ger 0,5 p om det nämns,
sammanlagt ger denna del högst 2 p
• Genetisk variation inom en art främjar populationernas stabilitet och förmåga att klara av
förändringar i miljön, t.ex. nya sjukdomar
• Ett artrikt ekosystem eller organismsamhälle är ofta stabilare (motstår bättre störningar
eller miljöförändringar) än ett artfattigt
• Mångfalden producerar många för människan oumbärliga ekosystemtjänster som hon inte
själv kan producera (t.ex. insekternas pollinationstjänster, utflykts- och
rekreationsområden); olika ekosystem upprätthåller jordens biologiska, geologiska och
kemiska kretslopp
• Mångfalden förser mänskligheten med en stor mängd resurser och förnödenheter (t.ex.
läkemedel, byggmaterial, föda). Ett artrikt organismsamhälle är ofta produktivare (binder
mer kol), eftersom olika arter utnyttjar naturens råämnen olika
• En stor biodiversitet ökar förutsättningarna för evolution
• En mångformig natur utgör en lika stor rikedom för alla stater som den nationella kulturen
eller det ekonomiska välståndet. Den erbjuder också en outsinlig källa till skönhet, psykiskt
välbefinnande och välstånd
• Man kan uppskatta mångfalden i sig också på etiska grunder, varvid varje art tillskrivs ett
egenvärde och en rätt att finnas till.
Att svaret är klätt i en god språkdräkt och är klart, logiskt och felfritt ger 1 p.
Helsingfors universitet, 18.5.2015
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
PROV 3 Lantbruksvetenskaper
Personbeteckning
Efternamn
Förnamn
DEL 2: Biologi
2. Bakteriernas evolution som en utmaning för mänskligheten – hur och varför kan
bakteriestammar bli resistenta mot läkemedel?
Eftersom bakterierna är haploida och förökar sig snabbt kan deras evolution gå mycket fort.
Bakterierna har en enda kromosom, men bakteriecellen kan innehålla också DNA-ringar
eller plasmider, som bär en del av bakteriens gener. Då cellerna är haploida återspeglas nya
mutationer genast i cellens egenskaper (fenotyp) (1 p)
Genom bakteriernas snabba fortplanting kan varje enskild bakteriecell ge upphov till en
väldig avkomma. Därvid uppstår mycket material, ur vilket det naturliga urvalet sållar fram
de former som har den största fortplantningsframgången. Antibiotika erbjuder ett effektivt
urvals- eller selektionstryck: om en ny mutation ger cellen en urvals- eller
fortplantningsfördel kan denna mutation snabbt sprida sig i populationen (1 p)
Genmutationer är den viktigaste källan till ärftlig variation hos bakterier. Dessutom kan
bakterieceller tillgodogöra sig nytt arvsmaterial på tre olika sätt (2 p):
• Vid konjugation överförs DNA mellan två bakterieceller. Först fördubblas genomet i
donatorbakterien. Därefter placerar sig de konjugerande cellerna bredvid varandra., och
det bildas en bro av cytoplasma mellan dem. Via denna bro (synonymer ’pilus’ eller rör)
överförs DNA från donator- till mottagarbakterien.
• Vid transduktion överför ett bakterievirus eller en bakteriofag en bit bakterie-DNA från en
bakteriecell till en annan.
• Vid transformation upptar bakterien DNA från sin tillväxtmiljö. Bakteriecellen kan till
exempel uppta hela plasmider eller små bitar av kromosomalt DNA från en död bakterie.
Som ett resultat av överföringen av arvsmassa kan en bakteriestam samla på sig resistens
mot flera olika läkemedel. Multiresistenta sjukhusbakterier utgör numera ett växande
problem. Otillräckliga läkemedelsdoser sållar effektivt fram också sådana mutationer som
ger sina bärare en partiell resistens. Därför kan man bekämpa uppkomsten av resistens
genom att använda tillräckligt stora läkemedelsdoser och genom att undvika onödig
användning av antibiotika. Dessutom kan man bekämpa uppkomsten av resistens med
vaccin och med god hygien (1 p)
Att svaret är klätt i en god språkdräkt och är klart, logiskt och felfritt ger 1 p.
2
Helsingfors universitet, 18.5.2015
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
PROV 3 Lantbruksvetenskaper
Personbeteckning
Efternamn
Förnamn
DEL 2: Biologi
Korta definieringsuppgifter 1-4:
Definiera kortfattat vad som avses med följande termer (för varje svar kan den sökande få
högst 2 poäng; svaret skall bestå av fullständiga meningar):
1. Bioindikator
Definition (1 p): En bioindikator är en art (eller organism) som genom sin förekomst eller
sitt antal avslöjar något om den lokala miljöns egenskaper, såsom surhet, salt- eller
näringshalt, föroreningsgrad el.dyl.
(I svaret godkända synonymer är t.ex. ’mätare’, ’miljömätare’, ’miljöindikator’.)
Vart och ett av följande alternativ ger 0,5 p om det nämns, sammanlagt ger denna del högst
1 p:
Arter vars toleransområde är snävt eller väl avgränsat lämpar sig väl som miljöindikatorer
(0,5 p)
Vanliga arter som är lätta att känna igen, och vars miljökrav och levnadsvanor är välkända,
erbjuder goda bioindikatorer (0,5 p)
Bioindikatorer som reagerar snabbt eller känsligt på miljöförändringar är speciellt
användbara (0,5 p.)
För att påvisa luftföroreningar används t.ex. lavar (0,5 p)
T.ex. en riklig förekomst av andmat tyder på höga näringshalter i/eutrofiering av
vattendraget (0,5 p)
Något annat exempel på en art som använts som bioindikator. (0,5 p)
2. Klyvöppning
(synonym stoma): hos växter ett litet hål i bladets yta, omgivet av läppceller (1 p). Genom
klyvöppningarna passerar bl.a. vattenånga, syre och koldioxid (1 p).
3
Helsingfors universitet, 18.5.2015
Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
PROV 3 Lantbruksvetenskaper
Personbeteckning
Efternamn
Förnamn
DEL 2: Biologi
3. Arkéer
En av domänerna för kategorisering av alla levande organismer. Den ena huvudgruppen
bland prokaryoterna; avviker från eubakterierna till bl.a. sina geners och sin cellväggs
struktur (1 p). Många arkéer förekommer i extrema livsmiljöer, t.ex. under syrefria, salta
eller heta förhållanden (1 p).
(I svaret godkända synonymer är t.ex. ’Archaea’, ’arkebakterier’ eller ’ärkebakterier’.)
4. Mutation
En bestående förändring i arvsmassan(1 p). Indelas i allmänhet i genmutationer,
kromosommutationer och kromosomtalsmutationer (1 p).
4
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards