Individuellt val LPL1208 Pedagogiskt Ledarskap Definitionen av

advertisement
Individuellt val
LPL1208
Pedagogiskt Ledarskap
Definitionen av begreppet ledarskap
 Den process genom vilken en person influerar andra att nå uppställda mål.

Ledarskap är varje försök att påverka beteende hos en annan individ eller
grupp.

Ledarskap är att tillrättalägga förhållandet så att gruppen kan nå vissa mål.

Ledarskap är processer som är nödvändiga för att påverka beteenden hos
personer för att de ska nå bestämda mål i givna situationer.
Nyckelord när man definierar ledarskap: trygghet, struktur, kontinuitet, bereda nya
vägar för utveckling, minska osäkerhetskänslor, påverka, mål, få andra att förverkliga
mål, socialt samspel.
Dessa nyckelord visar att ledarskapet förutsätter såväl gruppdynamiska som
problemlösande färdigheter. Ledaren kan uppnå resultat, men endast tillsammans
med och genom andra människor. Detta visar på starkt samband mellan organisation
och ledarskap samt mellan ledarskap och pedagogisk förmåga.
Ledarskapet tre ”R”:
1. Resurser: är vad människorna bidrar med som individer, tex kunskaper och
färdigheter.
2. Relationer: betecknar växelspelet mellan ledare och medarbetare som kan skapa
en känsla av delaktighet.
3. Resultat: uppnås genom att människor i samverkan löser problem.
Det gäller då för ledaren att integrera de tre R:n med varandra på ett bra sätt. Varje
medarbetare har viktiga resurser att bidra med; genomarbetade relationer skapar
förutsättningar för god arbetsmiljö; resultatet beskriver det man uppnår. Det är viktigt
att komma ihåg att varje R är en del av en helhet och att alla R:n måste fungera
tillsammans.
initiativförmåga
samarbetsvana
konfliktvana
Ledarens
pedagogiska
funktioner
lyhördhet
Konstruktiv kritik
målinriktning
tydlighet
beslutsförmåga
m
Individuellt val
LPL1208
Pedagogiskt Ledarskap
Ledarskap och människosyn
Hur vi ser på människor avgör också vilken typ av ledarskap vi väljer.
Fyra antaganden om människan
1. Den rationella-ekonomiska människan (-1935)
Människan är passiv, ansvarslös och lat, i första hand intresserad av vad hon
tjänar. Symbol: Moroten och piskan.
2. Den sociala människan (1935-1950)
Människan har ett socialt behov och det är deras motivation. Symbol:
Motivation och gemenskap.
3. Den självförverkligande människan (1950-)
Människan har ett medfött behov av att förverkliga sig
själv/utvecklingsmöjligheter. Symbol: Behovstillfredsställelse och erkännande.
4. Den komplicerade människan
Människan är inte konstant, behov och motiv kan ändras. Symbol:
Situationsanpassning.
Ledarstilar
Ledarskap återspeglar inte endast ledarens egenskaper eller personlighet. Snarare
är det ett medvetet ställningstagande (förhållnignssätt). Men att hitta sin ledarstil tar
tid och det formas med hjälp av kunskaper om ledarskap i kombination med praktiska
erfarenheter.

Auktoritär ledare

Demokratisk ledare

Formell ledare

Informell ledare

Situationsanpassad ledare

Låt-gå-ledare

Instrumentell ledare

Expressiv ledare

Emotionell ledare

Personrelaterad ledare
Download