Forskningsprojekt 2014 Sammanfattning:

advertisement
Forskningsprojekt 2014
Titel: Litium-motverkar sena kognitiva biverkningar efter strålbehandling
av hjärnan
Namn: Géraldine Giraud
Sammanfattning:
Strålbehandlingen är effektiv och livräddande i vissa fall, men är samtidigt den modalitet som
ger upphov till mest sent uppträdande biverkningar, så kallade seneffekter hos barn som
behandlats för hjärntumörer. Seneffekterna inkluderar sänkt kognitiv funktion, vilket påverkar
livskvalitet, skolnärvaro och dagliga aktiviteter negativt. Strålning skadar stamceller och
proliferativa celler i hippocampus och detta verkar bidra till de kognitiva seneffekterna. Vi har
visat att litium, en stabiliserande behandling vid bipolär sjukdom, skyddar neurogenesen i
hippocampus och hindrar den kognitiva nedsättning man ser hos unga möss som fått
strålbehandling. Dessutom stimulerade litiumbehandlingen neurogenes, minskade
inflammationen och hindrade vävnadsförlust i hjärnan hos unga möss efter hypoxiskischemisk hjärnskada. Våra resultat stöds av kliniska studier som visar att litium-behandlade
patienter har en större hippocampus.
Vår studie vill bevisa att med hjälp av litiumbehandling vi kan mildra den kognitiva
nedsättningen efterstrålbehandling mot hjärnan hos barn. Den kommer att inkludera patienter
från NOPHO länderna och Frankrike. Studiebarnen kommer att erhålla Litium behandling i 6
månader från ett år efter strålterapin, och kommer att följas upp med MRI och
neuropsykologisk bedömning.
Vi tror att litium ska kunna användas på ett säkert sätt hos strålade barn, och att deras
stamceller i hjärnan ska kunna återhämta sig så att den kognitiva funktionen ska förbättras.
Download