Den hjärnvänliga arbetsplatsen

advertisement
Den hjärnvänliga arbetsplatsen
- kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och
arbetsmiljö
Rapport från Arbetsmiljöverket
Sofia Nording, leg psykolog
Stressrehabilitering
Arbets- och miljömedicin
VLL
Rapporten
l Kunskapssammanställning från
Arbetsmiljöverket
l Uppdrag från regeringen: informera och
sprida kunskap om områden av betydelse
för arbetsmiljön
l Varför?
Dagens arbetsliv
l  Jobbar allt mer med abstrakt information
l  Jobbar ofta i kognitiva miljöer
l  Rationaliseringar
l  Krav på effektivitet, mätbarhet
l  Projektarbeten
l  Svårare hitta alternativa arbetsuppgifter
l  Hög andel unga med psykisk ohälsa
l  Åldrande arbetskraft
→ Kunskap om vad ”kognition”/”kognitiv”… innebär
behövs för att förstå det nya arbetslivets utmaningar
och möjligheter.
Kognitiva funktioner
l Uppmärksamhet
l Minne
l (Visuo-)spatial förmåga
l Exekutiva funktioner
l I rapporten även: språk, emotion, mental
trötthet, generell kognitiv kapacitet
…forts kognitiva funktioner
l Uppmärksamhet
¡ Förmågan att viljemässigt fokusera på det man vill
och ignorera det man inte vill uppmärksamma, byta
fokus, hålla alerthet över tid
¡ Uppmärksamhetsprocessen är viktig för många andra
processer, bl.a. minne
…forts kognitiva funktioner
l Minne
¡ Inlärningsprocesser: Inkodning, lagring, återgivning
¡ Tids- och innehållsaspekt: Korttidsminne,
långtidsminne. Deklarativa, icke-deklarativa.
Deklarativa minnen kan vara episodiska, semantiska
…forts kognitiva funktioner
l (Visuo-)spatial förmåga
¡ Objektidentifiering, rumslig orientering
…forts kognitiva funktioner
l Exekutiv funktion
¡ ”Högre” funktion för planering, flexibilitet, uppdatera
ny info, hjälper att styra målorienterat beteende och
att hämma olämpligt beteende
¡ Snabbhet, arbetsminne
Innebörden av kognitiva
funktionsnedsättningar
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Mental trötthet, lättuttröttbar
Lättdistraherad
Svårigheter med övergripande planering och flexibelt genomförande
Svårigheter att göra flera saker samtidigt
Svårt att fokusera
Svårt med komplicerade instruktioner
Minnesnedsättning: inkodning, lagring, framplockning
Långsam, ”trögtänkt”
Orienteringssvårigheter
l 
l 
l 
l 
”Måste göra omedelbart, annars faller det bort”
”Vet inte vilken sida av vägen jag ska köra på”
”Förstår inte instruktioner, skyltar”
” Svårt att lyssna, fokusera, alla intryck kommer emot mig”
Förekomst i arbetsför ålder (18-65 år)
l  Neurokognitiva sjukdomar
¡  Neurologiska
¡  Psykiatriska
¡  Medicinska och systemiska
¡  Övriga
l  Neurokognitiva symtom
¡ I samband med: stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS,
hjärntumör, Adhd, bröstcancer, KOL, skalltrauma,
psykossjukdomar.
¡ Sammantaget; antalet personer med kognitiva
funktionsnedsättningar…
Förekomst kognitiva funktionsnedsättningar
Analysverktyg, kartläggning hinder & resurser
Strategier för optimering av
arbetsmiljön
l Tydlighet:
¡ Minska ”brus”; ljud, ljus, rörelse, information och
övriga intryck som inte behövs.
¡ Stärka ”signal”; sensorisk förstärkning (höja ljusstyrka,
höja volym, större typsnitt), involvera flera
sinnesmodaliteter (skrift + ljud), använd flera
informationstyper (text + bild), tydlig kommunikation
Strategier för optimering av
arbetsmiljön
l Ledtrådar:
¡ Hjälpmedel (kalender, mobil, checklista, dagbok,
karta)
¡ Struktur (schema för arbetsdagen)
¡ Utnyttja kunskaper och intressen
l Träning
Strategier för optimering av
arbetsmiljön
l Optimal ansträngning
¡ Vila, ”laddning”, seriellt utförande
l Socialt stöd
¡ Involvering
Tack!
Utmattningssyndrom
l  Diagnoskriterierna: minnesnedsättning,
koncentrationssvårigheter, svårt att göra uppgifter under
tidspress, nedsatt uthållighet vilket ger lättuttröttbarhet
l  I forskning: mest uttalade nedsättningar v.g. exekutiv
funktion (snabbhet, kontroll, arbetsminne) och
uppmärksamhet
l  Efter behandling ses förbättringar i hälsa men de
kognitiva nedsättningarna kvarstår ofta en lång tid.
…forts Utmattningssyndrom
l  Hur länge kvarstår nedsättningarna och kan man
återställas eller inte?
l  Jmfr depression
l  Kognitiv träning
…forts Utmattningssyndrom
l  Vilka funktioner är nedsatta och vilka är intakta? Avgränsning och
”kartläggning”.
Fall:
l  En generell långsamhet, inflexibilitet, uppmärksamhetsnedsättningar och svårigheter med uthållighet och koncentration.
l  I vardagen: ”kopplar ifrån” när uppgifter blir för krävande, behöver
mer tid vid utförande av uppgifter, påverkan på inlärnings- och
minnesförmåga, låg tröskel för uttröttning.
…forts Utmattningssyndrom
Rekommendationer:
l Vid utförande av krävande uppgifter: ha en lugn miljö med få störande
stimuli. Det är också viktigt att dela upp uppgifter i mindre delar som
inte kräver uthållighet över tid.
l Involvera flera modaliteter för att optimera minnesförmågan.
l Aktivt skärpa uppmärksamheten pga varierande uppmärksamhet.
l Uttröttbarheten kan bli mindre uttalad om aktivitetsnivån minskas och
det ges plats för mental vila med jämna mellanrum. Här spelar
energibesparande strategier en stor roll; att göra en sak i taget, ta mer
tid på sig, inte planera in för många aktiviteter samt att prioritera och
tillåta sig själv att hoppa över mindre viktiga saker.
…forts Utmattningssyndrom
l  Fysisk träning har visat sig ha avsevärd påverkan på kognitiva
förmågor, bl a uppmärksamhet.
l  Öva upp förmågan till riktad uppmärksamhet och koncentration
genom att använda ”spontan uppmärksamhet”. Den använder vi när
det inte ställs krav på ansträngning och uppstår t ex vid vistelse i
naturen.
l  Vill ambitionen mer än funktionen? Lägg upp dagen med
ansträngande uppgifter när fungerandet är som bäst.
Download