Dnr Fi2016/03399/S3 Finansdepartementet Finansministern Till

advertisement
Dnr Fi2016/03399/S3
Finansdepartementet
Till riksdagen
Finansministern
Svar på fråga 2016/17:44 av Amir Adan (M) Dödförklaring
Amir Adan har frågat mig hur jag avser att skyndsamt se över
möjligheterna för undantag för personer som kommer i kläm på grund
av att svenska myndigheter inte tillerkänner vissa länders handlingar
bevisvärde vid dödförklaringar.
Om en folkbokförd persons civilstånd ändras i samband med dödsfall i
utlandet ska det registreras i folkbokföringsdatabasen. Personen måste
då visa upp handlingar eller utredning som styrker den begärda
ändringen. Om underlaget är bristfälligt eller oklart sker emellertid
ingen registrering i folkbokföringen.
Den som fått avslag på sin ansökan om ändring av civilstånd eller
registrering av dödsfall i folkbokföringen kan ansöka om dödförklaring
av personen som uppges ha dött. Dödförklaringsärendena handläggs
av en särskild nämnd inom Skatteverket. Bestämmelser om
dödförklaring finns i lagen om dödförklaring och den är tillämplig på
försvunna personer som befaras omkomna.
Reglerna om dödförklaring innebär en avvägning mellan å ena sidan
risken för att en dödförklaring sker trots att den försvunne är vid liv
och å andra sidan det behov av en slutpunkt som närstående och
andra har utifrån både personlig och ekonomisk synpunkt.
När det gäller personer som uppges ha försvunnit och omkommit i
länder med stora brister i det administrativa systemet är det ofta svårt
att få fram den bevisning som krävs för dödförklaring tidigare än fem
år efter försvinnandet. När det har gått fem år är beviskraven lägre.
De negativa juridiska och ekonomiska konsekvenser som det kan
innebära för nära anhöriga när en familjemedlem inte kan
dödförklaras är inte önskvärda. Samtidigt skulle dödförklaringar av
personer som i själva verket lever också få mycket negativa följder. För
närvarande bereds inga förändringar i lagen om dödförklaring inom
Regeringskansliet.
2
Vissa av de problem som kan uppkomma för de anhöriga kan lösas på
annat sätt i väntan på dödförklaring. Det går t.ex. att utverka ensam
vårdnad i domstol eller att föra talan om äktenskapsskillnad.
Stockholm den 5 oktober 2016
Magdalena Andersson
Download