9.1_Miljömål_Utby hemtjänst_2014

advertisement
Miljömål för år 2015
Verksamhet: Hemtjänst Utby
Miljömål
Åtgärd
Ansvarig
Tidplan
Resurser
Förbättra
återvinningen
av enhetens
avfall
Införskaffa
sorteringskärl att ha
inom hus.
Åsa Karlsson.
Miljösamordnare
hjälper till att ta
fram
informationen
samt kontakt
med renova.
Det ska
finnas
möjligheter
att sortera
avfallet
senast 2014.
Ekonomiska medel
för sorteringskärl
och tömningar av
kärl i
återvinningsrummet.
Införskaffa kärl till
återvinningsrum.
Ta fram tydlig
information om
avfallshantering och
återvinning. Vad
händer när vi
återvinner? Hur ska vi
göra för att återvinna?
Hantering av
överblivna
läkemedel
Flik 9
2013-01-15
Under 2015
jobbar
medarbetarna
med att
skapa en
rutin för
återvinning.
Åsa Karlsson
Överblivna
Ta med
ansvarar
för
att
alla
läkemedel
överblivna
medarbetare känner
(inklusive
läkemedel i
till hur hanteringen
använda
plastpåsar till
av överblivna
läkemedelsplåster) läkemedel ser ut.
apoteket så
ska lämnas till
ofta som
Miljösamordnare
apoteket i
personalen
ger arbetsplatsen
plastpåsen ”Släng sex stycken
bedömer att
aldrig läkemedel i plastpåsar, avsedda det behövs.
toaletten eller i
Hänsyn tas
för överblivna
läkemedel
som
ska
soporna”. Påsarna
till SoL och
tillbaka till apoteket. möjligheten
finns gratis på
apoteket.
att förvara
läkemedel på
Medarbetarna
behöver vara
uppmärksamma på
hur de själva och
brukarna hanterar
överbliven
läkemdel.
Uppföljning
–
hur gick
det?
Minska
elförbrukningen
Personalen hjälper
brukarna att ta
med deras
överblivna
läkemedel till
apoteket, för att
minimera risken
att de själva
länger läkemedlen
i soporna eller i
toaletten.
Släcka lampor.
Stänga av datorer
innan natten.
Ta ut laddare som
sitter i kontakten
utan att något
laddas.
Sätta
fönsterlampor på
timer.
Flik 9
2013-01-15
arbetsplatsen
samt vilka
dagar som
personalen
har andra
ärenden till
apoteket.
Andreas ansvarar
för att nå ut med
informationen till
resten av kollegorna
och
miljösamordnaren
ansvarar för att göra
skyltar att sätta på
laddare, vid
datorerna.
Början senast Söka pengar ur
2014.
miljöpotten för
timer till lampor,
eventuellt även
skarvsladdar med
on/off knapp på, till
datorerna.
Download