VÅRT REG. NR C 2298
Affärsutveckling
Mats Wennberg
1 (1)
2003-11-18
Carelink
Box 12 713
112 94 STOCKHOLM
REMISSVAR SAMBA
Apoteket har studerat utskickad delrapport (utgåva 2.3) över SAMBA´s arbete
och har följande synpunkter att framföra:
Arbetet är mycket gediget och ger en enhetlig bild av vårdprocesser vid vård av
enskild patient. Vi ser det som mycket angeläget att en implementering av de
processer och begrepp som definieras genomförs.
Vårt intresseområde läkemedel och läkemedelsbehandling nämns nästan inte i
rapporten. Om det är riktigt är svårt att säga; läkemedel borde vara av central
betydelse för vårdprocessen.
I modellen 9.2.1 är medicinteknisk produkt beskriven, men ej läkemedel. I termen
Vårdplan (9.1.34) nämns medikamentell behandling kortfattat i kommentaren. Vi
ser det som nödvändigt att, vid revision, närmare analysera läkemedelprocessen
vid vård av enskild patient. Inte minst för att säkra att även läkemedelsprocessen
får en logisk plattform uttryckt på samma sätt som övriga vårdprocesser.
Med vänlig hälsning
APOTEKET AB
Affärsutveckling
Mats Wennberg
Postadress
Apoteket AB
131 88 Stockholm
Besöksadress
Fabrikörvägen 4
Nacka Strand
Namn
Mats Wennberg
Tfn (vx) 08-466 10 00
Fax (vx) 08-466 15 15
Apoteket AB (Publ)
Styr. säte Stockholm
Org.nr 556138-6532