Koll på läkemedel
Som senior är det klokt att hålla koll på sina rättigheter när det gäller läkemedel.
Projektet ”Koll på läkemedel” syftar till att förbättra läkemedelsbehandlingen för äldre.
I detta projekt samarbetar SPF med PRO och Apoteket AB.
Mål för projektet är att fram till 2017 :
Halvera multimedicineringen i åldersgruppen 80+, dvs till de 80 åringar som hämtar ut 10
läkemedel eller fler olika läkemedel skall antal läkemedel minskas med hälften
Sk ”olämpliga läkemedel” som ordineras till 80 åringar ska halveras
Alla över 75 år med 5 eller fler läkemedel på recept skall erbjudas minst en läkemedelsgenomgång per år
Högst ett generiskt utbyte skall få ske under ett recepts giltighetstid och för personer
som är 75 år eller äldre skall inget byte förekomma
Läkemedlets generiska namn är beteckningen på den verksamma substansen i läkemedlet.
Utöver detta finns hjälpämnen som ger färg, form och smak. Dessa kan växla men det
verksamma ämnet ska vara detsamma om det generiska ämnet är detsamma. Ex. på generiskt
ämne är paracetamol som kan tillverkas av olika läkemedelsföretag under olika namn som
Panodil eller Alvedon. Samma verksamma ämne ger samma medicinska effekt.
( se broschyr från Apoteket: Ett tryggt byte på apotek- likvärdigt läkemedel till lägre pris)
Att mängden läkemedel minskar bland äldre visar på seriös läkemedelsbehandling av äldre.
Det har också visat sig att god omvårdnad minskar behovet av läkemedel.
En del läkemedel är olämpliga för äldre eftersom man som äldre får en förändrad känslighet
för läkemedel och risken för biverkningar ökar. Kroppens funktioner åldras och påverkar hur
läkemedel tas upp i kroppen, hur de fördels, omvandlas och utsöndras. Risken för interaktion
är större bland äldre dvs att läkemedlets effekt förstärks eller minskar. En helhetsbedömning
av individens läkemedel i relation till hälsotillståndet är väsentligt och bäst är det om den
äldre får träffa samma läkare som bedömer och ordinerar. ( se broschyr från apoteket: Kloka
rättigheter - som ger dig en bättre läkemedelsbehandling )( här finns förteckning på olämpliga
läkemedel till äldre)
Hjälp med kontroll av ev. interaktioner mellan de läkemedel du ordinerats kan du, förutom av
din läkare, få på apoteket De använder sig av ett elektroniskt expertstöd som är gratis. Fråga
på apoteket. Det du behöver göra är att lämna samtycke till att dina receptuppgifter får
användas i EES. ( se broschyr från apoteket Passar dina mediciner ihop? ).
Enligt Socialstyrelsens nya bestämmelser ( SOSFS 2012:9)) skall
Personer som är 75 år och äldre och har 5 läkemedel eller fler erbjudas en enkel
läkemedelsgenomgång vid besök hos läkare i öppen vård, vid byte av vårdform, vid
inskrivning på sjukhus, vid hemgång och minst 1 gång per år om man finns i särskilt boende
eller har hemsjukvård. Om inte den äldre kan tillgodogöra sig informationen ska den erbjudas
en närstående. Denna information kan vid behov utökas till en fördjupad genomgång.
I samband med utskrivning från sjukhus ska en läkemedelsberättelse skrivas med de
läkemedel som ordinerats och ev. ändringar i tidigare läkemedel ska dokumenteras så att
patienten kan få med sig detta skriftligt hem. Samma dokumentation ska sändas till patientens
vårdcentral samma dag som patienten skrivs ut. ( se i broschyren Kloka rättigheter ).
Eva Holmberg, läkemedelsansvarig i SPF Blekingedistriktet