Broschyr om rökning på uteserveringar

advertisement
Information
BESÖKSADRESS
Hertig Johans torg 2
Skövde
TELEFON
0500-49 36 30
FAX
0500-41 83 87
E-POST
[email protected]
WEBBPLATS
www.miljoskaraborg.se
Rökning på
uteserveringar
Vi är er lokala tillsynsmyndighet
Miljösamverkan östra Skaraborg arbetar för hållbar
utveckling. Vi underlättar för privatpersoner, företagare
och organisationer att följa lagar och krav som leder till
bra hälsa och miljö samt säkra livsmedel. Kommunerna
Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro ingår i
Miljösamverkan östra Skaraborg.
Uteservering eller inneservering?
Definitionen av vad som klassas som utomhus
respektive inomhus för en lokal i fråga om rökning
är inte detaljstyrt i tobakslagen (1993:581). Som
vägledning kan följande anges:
Rökförbudet gäller vid servering inomhus, det vill
säga i lokaler som omges av tak och väggar på alla
sidor, oavsett om dessa är permanenta eller inte.
Det betyder att förbudet också gäller för till
exempel serveringstält och inglasade verandor.
För att Miljösamverkan ska bedöma en lokaldel
som uteservering, och tillåta rökning, krävs att
den helt saknar tak eller att halva väggytan (minst
50 procent) är öppen. Då kan exempelvis lokaldelen ha två väggar helt öppna eller samtliga fyra
väggar vara till hälften öppna för luftpassage.
Vem ansvarar för att rökförbudet
följs?
Det är ägaren till restaurangen eller den som tillfälligt hyr verksamheten som ansvarar att rökförbudet följs. Detta kan ske genom att:
• inte ha askkoppar framme
• sätta upp skyltar med rökförbud
• informera personalen om motiven till rökförbudet.
Det är Miljösamverkan östra Skaraborg som har
tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.
Vad händer om en restaurang ändå
tillåter rökning?
Om bestämmelserna om rökförbud inte följs kan
Miljönämnden östra Skaraborg kräva att ägaren
vidtar åtgärder som gör att lagen följs. Till kraven
på ändringar kan kopplas ett slags böter som kallas
vite.
Tillåter ägaren rökning i lokalerna trots miljönämndens krav, kan ägarens laglydighet ifrågasättas. Därmed kan också ett eventuellt serveringstillstånd för alkohol ifrågasättas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha serveringstillstånd.
Är det tillåtet att röka vattenpipor
på uteservering eller inneservering?
Man får inte röka vattenpipa på en servering inomhus. Däremot är det tillåtet att röka på en uteservering. Vad som menas med uteservering har vi
förklarat tidigare i texten. Vattenpipetobak innehåller nikotin. Vattenpipe-rökare utsätter sig själv
och andra personer som befinner sig i samma lokal
för stora mängder rök som innehåller giftiga ämnen
och som ger höga nivåer av skadliga partiklar i
luften. Samma regler gäller för rökning av vattenpipa som för cigaretter.
Är det tillåtet att röka e-cigaretter
på uteservering eller inneservering?
Man får inte röka e-cigaretter på en servering
inomhus. Däremot är det tillåtet att röka på en
uteservering. Vad som menas med uteservering
har vi förklarat tidigare i texten. Rökförbuden har
skapats på grund av de hälsorisker som exponering
av tobaksrök ger. Folkhälsomyndigheten ger rådet
att områden som enligt tobakslagen idag ska vara
rökfria, ska förbli fria från rökning av alla
former av ”rökverk”, oavsett om en enskild
produkt innehåller tobak eller inte. Det är väldigt
svårt att avgöra om en vattenpipa eller en e-cigarett
röks med tobak eller inte.
Syfte med lagen
Syftet med lagstiftningen är att skydda allmänheten
och personal från att bli utsatt för tobaksrök och
passiv rökning. Förbudet syftar särskilt till att ge
ungdomar bättre tillgång till rökfria miljöer.
Läs om rökning på
Folkhälsomyndighetens webbplats
www.folkhalsomyndigheten.se
Reglering kring e-cigaretter
http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/
projektwebbar/handbok-tobakslagen/tobakslagensomfattning/reglering-elektroniska-rokverk.pdf
Astma och allergiförbundets projekt
http://www.rokfriuteservering.se/
Miljösamverkan östra Skaraborg juni 2014
Sedan juni 2005 är det förbjudet att röka på
alla serveringar inomhus där man serverar
mat och dryck och dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet gäller oavsett om det
serveras alkohol eller inte och även om
serveringen är tillfällig eller om den drivs av
en ideell förening. Särskilda rökrum är undantagna från förbudet. Där får ingen servering
ske och ytan får endast utgöra en mindre del
av restaurangen.
Download