Aktiebolaget Ur aktiebolagslagen 2005:551 Aktiebolagets

advertisement
Aktiebolaget
Ur aktiebolagslagen 2005:551
• Företagsformen grundlades i England på
1600-talet.
• 1 kap 3§: I ett aktiebolag har
aktieägarna inte något personligt
betalningsansvar för bolagets
förpliktelser.
• 1 kap. 2 § : Aktiebolag är privat AB
eller publikt AB…
– Begränsad risk
– Finansiella intressen kunde överlåtas
– Hade svårt att få acceptans som juridisk
person
• Det moderna aktiebolaget
– Publikt: Aktiekapital minst 500 000:- I
huvudsak noterade företag
– Privat: Aktiekapital minst 50 000:-
– From. Ungefär 2:a hälften av 1800-talet
• Varför just då?
– Det moderna industriföretaget ”uppstod”
ungefär då
– Behov av riskvilligt kapital
– Separation av ägande från ledning
• Publikt AB
– Har större informationskrav på sig
– Är i vissa avseenden något mer reglerat
– Får förvärva egna aktier
• Fördelar
– Ej personligt ansvar
– Ägarna riskerar inte mer än de satsar
– Risker kan överlåtas
Föreläsning 09
1
Aktiebolagets organ
2
Aktiebolagets eget kapital
• Bundet eget kapital
• Bolagsstämma
– En gång per år.
– Samtliga aktieägare.
– Beviljar (vanligen) ansvarsfrihet.
– Val av styrelse och revisorer.
– Beslutar om vinstdisposition.
• Styrelse och VD
– Svarar för bolagets skötsel, förvaltning och
räkenskaper.
– Ser till att bokslut upprättas.
• Revisorer
– Kontrollerar VD:s och styrelses förvaltning och
bolagets räkenskaper.
– Väljs av och rapporterar till bolagsstämman
Föreläsning 09
Föreläsning 09
– Aktiekapital
•
•
•
•
Kvotvärde (aktiekapitalet/antalet aktier)
Antalet aktier anges i bolagsordningen
Kvotvärde kan ändras genom fondemission
Alla aktier lika rätt, dock kan detta ändras i
bolagsordningen
– Ekonomiska rättigheter (stam, preferens)
– Inflyttanderättigheter (A- B aktier)
– Reservfond (inga nya avsättningar krävs)
– Uppskrivningsfond
• Fritt eget kapital
– Överkursfond (överkurs vid nyemission förs
hit, tidigare överkursfond förs till reservfond)
– Dispositionsfond
– Balanserad vinst/förlust
– Årets resultat
3
Föreläsning 09
4
Förändring av aktiekapitalet
Fondemission
• Fondemission
– Överföring från andra konton inom eget kapital (ökar
inte EK) eller genom uppskrivning.
– Med eller utan utgivande av nya aktier
• Nyemission
– Kontant.
– Apport.
• Teckningsoptioner
– Nya aktier tecknas mot betalning med utnyttjande av
teckningsoptioner som bolaget har gett ut
• Konvertibla skuldebrev
– Skuldebrev som av borgenären kan ( men inte
måste) bytas mot aktier i företaget
• Nedsättning av aktiekapitalet
– Vid förluster.
– Återbetalning till aktieägare, inlösen
• Aktieägaren får fler aktier utan att hans andel i bolaget
ökar.
– Kan också ske utan utgivande av nya aktier
• Förändrar kvotvärdet
• Varför?
– Ger större bundet EK.
– Uppskrivning gör att ställningen framstår som bättre.
– Få kursen på en mer attraktiv nivå.
– Uppfattas ofta som positivt bland ägare.
– Underlättar utdelningshöjning.
– Underlättar nyemission
Genom överföring:
T
AK
Rf
Disp.fond
Bal vinst
Årets resultat
S
Genom uppskrivning:
AT+
Föreläsning 09
5
Nyemission
OT
S
6
Övrigt om Eget Kapital
• Ett sätt att finansiera.
• Kursen vid nyemission får inte understiga de
tidigare aktiernas kvotvärde
– Dock möjligt för börsföretag. Då skall
skillnaden täckas av uppskrivning genom
överföring inom EK eller uppskrivning av AT.
(ABL 13 kap 4§).
• Vid emittering till överkurs ska överskjutande del
föras till överkursfond.
• Vid kontantemission har tidigare ägare (normalt)
företräde.
• Apportemission riktas till innehavaren av
tillgångarna.
• Varför?
– Finansiera investeringar.
– Finansiera expansion.
– Finansiera förvärv av andra företag.
– Förbättra soliditet/likviditet.
Föreläsning 09
Föreläsning 09
AK
Rf
Disp.fond
Bal vinst
Årets resultat
• Utdelning
– Beslutas av bolagsstämman.
– Får endast ske med så stort belopp att
det är försvarligt med hänsyn till
bolagets eller koncernens
konsolideringsbehov, likviditet eller
ställning i övrigt. 17 kap. 3§
7
Föreläsning 09
8
Exempel fond- och nyemission
Följande balansräkning redovisas i sammandrag av Isco AB
den 31/12 20x8:
Vinstdisposition
Diverse tillgångar:
summa 1500
Eget kapital:
• Vinsten kan i princip disponeras på två
sätt
– Delas ut
– Kvarhållas
• Kontot ”Årets resultat” 2099 visar
nettoresultatet för räkenskapsåret
• När ett nytt räkenskapsår börjar förs det
redovisade resultatet över till kontot
”Vinst eller förlust från föregående år”
2098 och från detta konto sker
vinstdispositionen som beslutas av
stämman.
• Utdelningen som beslutas är en skuld tills
den lyfts och flyttas till kontot ”Outtagen
vinstutdelning” 2898. Skulden regleras
när ägarna lyfter sin utdelning.
Föreläsning 09
9
Vad är en skuld
Aktiekapital
240
Reservfond
48
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets vinst
Diverse skulder
0
132
30
1050
summa 1500
Aktiekapitalet är fördelat på 2 400 aktier med ett kvotvärde på 100
Stämman i maj 20x9 beslutar om en utdelning med 7,50 per aktie, utdelning
lyfts under 20x9. Stämman beslutar också om en kombinerad fond- och
nyemission på följande villkor: Fondemission 1:2 genom överföring av fritt
kapital, nyemission 1:3 kurs 150. Emissionerna genomförs under 20x9 och
emissionerna beräknas var och en på det ursprungliga aktiekapitalet. Vid
bokslutet 31/12 20x9 har skulderna ökat med 50 och den redovisade
nettovinsten uppgår till 48.
Hur ser balansräkningen i sammandrag ut per den 31/12
20x9?
Föreläsning 09
10
Skulder i balansräkningen
• En skuld är ett befintligt åtagande för
företaget till följd av inträffade händelser
vilket förväntas föranleda ett utflöde från
företaget av resurser som innefattar
ekonomiska fördelar
• En avsättning är en skuld som är oviss
med avseende på belopp eller den
tidpunkt då den kommer att regleras
• FAR rekommenderar att skulder delas in i
kortfristiga respektive långfristiga skulder
• BFNAR
– Kortfristig skuld
• Förväntas bli betald inom det normala förloppet
av företagets verksamhetscykel eller
• Förfaller till betalning inom tolv månader räknat
från balansdagen
– Redovisas när:
• Man har ett åtagande som en följd av en
inträffad händelse
• Det är troligt att ett utflöde av resurser (som
utgör ekonomiska fördelar) kommer att krävas
för att reglera åtagandet
• En tillförlitlig uppskattning av beloppet kan
göras
• Pensioner, garantier, avgångsvederlag etc
Föreläsning 09
1500
11
– Alla övriga skulder skall klassificeras som
långfristiga skulder
– Skulder som är normala i rörelsen t ex
leverantörsskulder klassificeras som
kortfristiga även om de förfaller till betalning
mer än tolv månader från balansdagen
Föreläsning 09
12
Ansvarsförbindelser
Aktiebolagets egen skatt
• En ansvarsförbindelse är
– Ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
händelser som bekräftas av osäkra framtida
händelser som till viss del ligger utanför
företagets kontroll
– Ett åtagande som härrör från inträffade
händelser men som inte redovisas som skuld
eller avsättning:
• Ett utflöde av resurser kommer troligen inte att
krävas för att reglera åtagandet
• Åtagandets storlek kan inte beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet
• En ansvarsförbindelse skall inte
redovisas som avsättning eller annan
skuld i balansräkningen
•
•
Betalar statlig inkomstskatt (22%)
Utifrån den preliminära självdeklarationen bestäms
årets preliminär skatt
– Delas upp på 12 terminer (den sista i januari året därpå)
Vi får en skatteskuld i bokslutet.
•
När räkenskapsåret är slut görs bokslut
– Skattekostnaden för året beräknas med utgångspunkt i
resultatet före skatt.
• Om beräknad är mindre än preliminär så får vi en beräknad
överskjutande skatt
• Om beräknad är mer än preliminär får vi en beräknad
kvarstående skatt
•
Under nästföljande år lämnas en självdeklaration in.
(taxeringsåret) Taxering sker och slutskattsedel erhålls.
– Det kan då visa sig att den debiterande skatten avviker
från beräknade
• Om den debiterade är större får vi en debiterad kvarstående
skatt (betalas året efter taxeringsåret)
• Om den debiterade är mindre än vad som betalats in får vi en
överskjutande skatt (erhålls i slutet av taxeringsåret)
•
Fyllnadsbetalningar (egen inbetalning)
– Görs när den beräknade överstiger preliminär för att
undvika avgifter
Föreläsning 09
13
Ett skatteexempel
•
Företaget Alba AB har vid ingången av år 20x6
följande ingående skatteskulder:
– 12:e terminens skatt för år 5 på 20
– Den preliminära skatten år 5 var på 12x20=240
men det har gått bättre under året och därför
beräknas skatten vid bokslutet år 5 till 260 dvs en
beräknad kvarstående skatt på 20
– År 5 skedde taxeringen för år 4 och slutskattsedeln
visade på en debiterad kvarstående skatt på 15.
Denna kommer att betalas i början på år 6
(februari)
•
•
•
•
Utifrån den preliminära självdeklarationen för år 6
erhåller Alba av myndigheten preliminär
skattsedel för år 6 på 336
Vid bokslutet år 6 är resultatet före skatt 1600.
1600x0,22=352 Vi får en beräknad kvarstående
skatt för år 6 på 352-336=16
Taxeringen år 20x6 ger en debiterad kvarstående
skatt för år 20x5 på 25
Alba fyllnadsbetalar aldrig
Föreläsning 09
15
Föreläsning 09
14
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards