MEDIA BAKGRUNDSFAKTA Cell Therapeutics Inc.

advertisement
MEDIA BAKGRUNDSFAKTA
Cell Therapeutics Inc.
Vad är Cell Therapeutics Inc.?
Cell Therapeutics Inc. (CTI) har sedan starten 1991 verkat för att utveckla och saluföra
nya produkter för onkologisk behandling med det övergripande syftet att göra
standardbehandling mindre giftig och mer effektiv. CTI har under 20 år av förvärv och
forskning, bidragit till att utveckla behandlingar för akut promyelocytisk leukemi, solida
tumörer och hematologiska maligniteter, utöver sitt pågående fokus på att hitta möjligheter
att minska giftet i kemoterapeutiska medel.
Var är CTI baserad?
Cell Therapeutics huvudkontor ligger i Seattle, Washington, USA och har en växande
verksamhet i Europa i och med att Europeiska läkemedelsmyndigheten nyligen godkänt
deras nya kemoterapi-behandling för non-Hodgkin-lymfom. CTI har två dotterbolag:
System Medicin LLC som styr utvecklingen av CTIs onkologiprodukter genom sin
systembiologiska plattform och Aequus BioPharma, Inc., som är ett majoritetsägt
dotterbolag till CTI som arbetar med att utveckla och kommersialisera GlycoPolymer ™teknik.
Starten av CTI
CTI grundades 1991 av de två onkologerna, Dr James Bianco och Dr Jack Singer, och
finansdirektören, Louis Bianco. När de behandlade patienter i sin klinik, noterade Dr
Bianco och Dr Singer några mycket positiva resultat från en kombination av två redan
godkända läkemedel. För att försöka ta reda på varför dessa läkemedel verkade fungera
för de här patienterna startade de ett företag som inledningsvis kallades Combined
Therapeutics.
Sedan 1991 har CTI haft några viktiga strategier för att bli ett ledande bioteknikföretag
med en bred portfölj med egna onkologi-läkemedel. CTIs forskning, utveckling, förvärv och
licensbaserade aktiviteter syftar till att identifiera och utveckla nya, mindre giftiga och mer
effektiva sätt att behandla cancer.
CTI:s ledning
CTI: s ledningsgrupp, inklusive den verkställande ledningen och styrelsen, består av
experter från läkemedelsindustrin, sjukvården och näringslivet. Tillsammans står de för en
mångårig, omfattande erfarenhet av att starta och leda framgångsrika företag.
CTI: s individualiserade förhållningssätt till cancer
Att drabbas av cancer är skrämmande och omtumlande för patienterna. Alltför ofta medför
behandlingen biverkningar som försvagar patienten och som äventyrar dennes förmåga att
engagera sig i aktiviteter som ger livkvalitet – samtidigt som de inte har någon garanti för
att behandlingen ska lyckas. CTI vill bidra till att förändra denna situation genom
utvecklingen av individualiserade cancerbehandlingar som förstör tumören samtidigt som
den skyddar patientens hälsa och värdighet.
Anpassad cancerbehandling är en tvärvetenskaplig disciplin som baseras på en rad
inbördes beroende produktutvecklingsprogram. Forskare vid CTI driver dessa program
framåt i nära samarbete och integrerat med kraftfull teknik som hjälper CTI uppnå målet att
skada cancern mer än patienten. I dessa tekniker ingår:
• polyglutamat delivery-teknik som kan öppna för lanseringen av selektiv cancer
behandling av tumörvävnad, vilket kan minska de giftiga biverkningarna av vanligt
förekommande behandlingar.
• GlycoPolymer ™-teknik som stöder behovet av nya rDNA-härledda terapeutiska
proteinläkemedel med utökad halveringstid i plasma. Detta skulle kunna minska tiden och
kostnaderna för att utveckla nya läkemedel, så att patienterna snabbare kan få tillgång till
nya, banbrytande vetenskapliga upptäckter.
• Avancerad systembiologiska plattformer för att hantera ett sammanhang av sårbarhet.
CTI utvecklar patient-selektiva behandlingar genom att definiera och utvärdera
sårbarheten för specifika tumörer och behandlingar, vilket möjliggör behandling av endast
de patienter som troligast kommer att svara specifikt på CTIs läkemedel. Detta är
integrerat med kliniska upptäkter och mekanism-of-action information när urvalet av
patienter för kliniska studier görs.
I var och en av dessa studier förser CTI sin engagerade personal med bästa möjliga
utrustning och laboratorier. CTI är medveten om värdet av var och en av sina anställda
och sätter en ära i att skapa en positiv arbetsmiljö som främjar kreativitet och samarbete,
och möjliggör att gemensamma mål uppnås.
CTI Forskning och utveckling
Även om målet för CTIs förvärv och forskning är att utveckla nya behandlingsformer, så
har CTIs pågående forskning också i hög grad bidragit till den litteratur som finns kring
förståelsen av cancer. CTIs forskning har undersökt hur signalvägar påverkar tillväxten av
tumörceller, och utvecklat föreningar som kan minska hjärttoxicitet vid cellgiftsbehandling,
och fortsätter att sträva efter att utveckla skräddarsydda behandlingar.
CTIs inverkan på lokalsamhället
Sedan starten har CTI ägnat sig åt både cancerforskning och åt samhället där
verksamheten bedrivs. Under de senaste 20 åren har CTI bidragit till den lokala ekonomin
genom att anställa mer än 1.500 personer, och man har bidragit till samhället genom att
engagerea sig i uppsökande verksamhet till stöd för lokala intresseorganisationer för
cancersjuka.
CTIs heltidsanställda kan dessutom beviljas upp till åtta timmars betald ledighet per
kalenderår för förhandsgodkänt volontärarbete. Målet med detta är att öka CTIs anställdas
känsla för socialt ansvar och gemenskap. Detta är en stor möjlighet för de anställda att
bidra till förbättrad livskvalitet där de lever och arbetar.
Presskontakter:
Dan Eramian [Lokal PR-kontakt, Kristina Lindahl von Sydow]
Tel: +1 206 272 4343 Tel: [+46 705 50 27 88]
Mobil: +1 206 854 1200 Mobil: [+46 705 50 27 88]
E-post: [email protected] E-post: [[email protected]]
Download