Odontologiska Institutionen - Region Plus, Region Jönköpings län

1
Odontologiska Institutionen
SW, Ibo/ Ibo
2008-11-19
Rutiner vid ingrepp på patient med MRSA
Meticillin Resistenta Staphylokockus Aureus
( vid narkostandvård / operationer )
Sedan 2004-07-01 klassificeras infektion orsakad av MRSA som allmänfarlig sjukdom i
smittskyddslagen.
Multiresistenta bakterier ( MRB ) är ett växande problem.
Det är inte längre enbart orsak till ” sjukhussjuka ” med spridning på sjukhus utan smitta
sprids även ute i samhället. Risken för smittspridning är störst innan smittämnet upptäckts hos
vårdtagaren. Spridning i vårdmiljö gynnas av försenad upptäckt, bristande hygienrutiner och
av att man oftast är bärare / spridare utan symtom.
Därför måste alla med vårdtagarnära arbete tillämpa basala hygienrutiner.
Vårdhygien i Landstinget i Jönköpings Län avser med MRB;
MRSA, Meticillin Resistenta Staphylokockus Aerus.
ESBL, tarmbakterier t ex E. coli, som bildar Extended Spectrum Beta Lactamases.
VRE, Vancomycin Resistenta Enterokocker.
MRSA är den multiresistenta bakterien som kräver särskild försiktighet inom tandvården.
Nödvändig medicinsk behandling eller omvårdnad får inte undanhållas vårdtagaren på
grund av att hon/ han har MRSA.
Informera alltid mottagande enhet om att vårdtagaren är MRSApositiv.
Personal och studerande med eksem, vätskande hudskador eller ökad infektionsbenägenhet
ska inte delta i vården av MRSA – bärande vårdtagare.




Förberedelser
Plocka undan så att kontaktytor i undersöknings / behandlingsrummet är fria från
föremål.
Planera noga vad som behövs under behandlingen, ta in på rummet.
Så få personal som möjligt deltar i vården. En tandsköterska avdelas för att passa
utanför behandlingsrummet.
Låt inte vårdtagaren vänta i väntrum. Invänta vårdtagaren och ta in direkt på
behandlingsrummet. Håll dörren stängd.
2






Behandling
Tillämpa basala hygienrutiner;
Gör noggrann handdesinfektion före och efter vårdtagarkontakt
Använd handskar. Byt dem mellan smutsigt och rent arbete.
Tänk på att handskar blir förorenade utanpå och sprider smitta på samma sätt som
händer utan handskar.
Desinfektera händerna direkt efter handskanvändning.
Använd engångsförkläden, munskydd och visir eller skyddsglasögon vid
undersökning / behandling som riskerar skvätt och stänk.
Vem plockar instrumenten från brickan? Kom överens innan behandlingen, undvik
kollisioner mellan händer / instrument vilka kan leda till skär / stickskador.
Arbeta med material på en så begränsad yta som möjligt. Finns engångsmaterial –
använd det.
Flergångsmaterial ( instrument ) värmedesinfekteras i diskdesinfektor. Gör kemisk
desinfektion om materialet inte tål värme. ( Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel. )
Vid spill av kroppsvätskor görs punktdesinfektion med alkoholbaserat
ytdesinfektionsmedel.
Postoperativt
Vårdtagaren övervakas postoperativt på behandlingsrummet och går sedan direkt hem.
Vid beslut om inläggning övervakas vårdtagaren på behandlingsrummet tills han / hon
kan skickas till avdelningen. Meddela mottagande enhet om MRSA.

Tvätt och avfall läggs i sopsäck / tvättsäck på rummet, försluts där och hanteras sedan
som konventionellt avfall. Kraftigt förorenad tvätt läggs i varmvattenlöslig tvättsäck
och märks som smittfarlig. Avfall som är kraftigt förorenat med kroppsvätskor läggs i
behållare för smittfarligt avfall.

Slutstädning;
Desinfektera behandlingsstol, bänkar, unit, operationsbord, operationslampa och
övriga kontaktytor med desinfektionsmedel.
Golv städas som vanligt
( Följ gällande rutiner på aktuell avdelning. )
Enheten för smittskydd/ vårdhygien bistår med råd kring MRB – bärande vårdtagare.
[email protected] ( 036-3 )2 59 77, + 2 50 83, + 2 50 83
Referenser:Vårdhygien Skåne
Smittskydd Skåne
Landstinget Jönköpings Län
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Länssjukhuset Ryhov, OPC
Jönköping
” Rutiner för primärvård och Barnhälsovård ”
2008-06-27
” Smittskydd och hygien ” 2007-06-29
” Kontroll av MRSA ”
2007-06-27
” Rutiner vid ingrepp på patient som har MRSA..”
2001-04-09
3