MRSA i förskolan information till hälso

advertisement
Datum
Sida
2017-05-09
1(2)
MRSA i förskolan
information till hälso- och sjukvården
Smittskyddsläkaren
När får barn med MRSA vistas på förskola eller hos dagbarnvårdare?
Barn som är MRSA-bärare utan pågående infektion och som inte har någon
individberoende riskfaktor kan vistas inom barnomsorgen. Barnet får då delta i
alla aktiviteter.
Vid följande tillstånd ska barnet inte vara i barnomsorgen

Klinisk (symtomgivande) infektion med MRSA

Hudlesioner som vätskande eller svårläkta sår, vätskande eksem,
bölder, impetigo (svinkoppor) eller paronyki (infektioner i nagelband
eller nagelbädd) oavsett om MRSA påvisats i aktuell hudlesion eller
inte.
När det gäller luftvägssymtom orsakade av infektion, allergi eller
överkänslighet samt när barnet behandlas med antibiotika för annan infektion
än MRSA är det rimligt att barnets allmäntillstånd får avgöra om vistelse på
förskolan är lämplig.
Behandlande läkare
Alla barn som är MRSA-bärare skall ha en behandlande läkare som ger
information och individuellt utformade förhållningsregler för att undvika
smittspridning.
MRSA-positiva barn kontrolleras på infektionskliniken. Hur länge en person är
bärare av MRSA är individuellt. Om barnet är hudfriskt och har tre på
varandra följande negativa odlingar inom loppet av ett år, kan barnet
smittfriförklaras.
Barnomsorgen
Barnomsorgens personal eller övriga vårdnadshavare informeras inte om
barnets MRSA-bärarskap eftersom barnet har rätt till samma
sjukvårdssekretess som andra. Dessutom skall barnet, enligt
förhållningsreglerna, inte vistas i barnomsorgen vid ökad risk för
smittöverföring. I övrigt skall generella hygienrutiner vara tillräckliga för att
förebygga smittspridning.
Webbplats
E-post
Smittskyddsläkaren
Ltkalmar.se/smittskydd
[email protected]
Postadress
Besöksadress
Telefon
Fax
0480-81336
0480-845 31
Smittskydd och Vårdhygien Hus 17, plan 2
Länssjukhuset
Länssjukhuset
391 85 Kalmar
Kalmar
Landstinget i Kalmar län
Datum
Sida
2016-05-03
2(2)
Vårdnadshavare
Ansvara för att förhållningsregler från den behandlande läkaren följs. Vid
kontakt med hälso- och sjukvården samt tandvården har barnets förälder eller
målsman samma informationsplikt som övriga personer med MRSA.
Vid smittspårning eller smittspridning
Om det framkommer att det kan ha skett en MRSA-smittspridning inom
barnomsorgen gör behandlande läkare en utredning i samråd med
smittskyddsenheten. Rektor kan behöva informeras. Görs en smittspårning
inom barnomsorgen kan även personal och övriga föräldrar komma att
informeras men på grund av gällande sjukvårdssekretess får de inte veta
vilket/vilka barn som bär på MRSA-bakterier.
Referenser
Folkhälsomyndigheten; MRSA i förskolan
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/m/mrsa-i-forskolan-underlag-ochrekommendationer-for-handlaggning/
Folkhälsomyndigheten; MRSA i samhället
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12875/mrsa-i-samhallet.pdf
Folkhälsomyndigheten; Smitta i förskolan – en kunskapsöversikt
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publiceratmaterial/publikationsarkiv/s/Smitta-i-forskolan---En-kunskapsoversikt/
Download