Vilka är vi?
Human Support Care är en privatägd verksamhet som
startades av Daniel Harrysson och Chemek
Lewandowski, båda med lång erfarenhet och bred
kompetens inom det sociala arbetet. Daniel Harrysson är utbildad socionom och har varit
verksam som chef inom socialtjänsten, handläggare
inom statlig och kommunal verksamhet samt även
som behandlingsassistent i det privata näringslivet.
Utöver socionomexamen har han en rad olika
vidareutbildningar inom det sociala arbetet. Chemek Lewandowski är diplomerad samtalsterapeut
med kognitiv och existentiell teori som inriktning. Han
har mångårig erfarenhet inom socialt arbete, främst i
arbete med missbruksproblematik, psykisk ohälsa
och stöd för ensamkommande barn.
Vi förändrar
Vi som arbetar i Human Support Cares verksamhet
har som vision, att vi med vår utbildning och
erfarenhet kan ge människor i socialt utsatta
situationer bättre levnadsvillkor. Vi ger dem vi möter
de bästa förutsättningarna att kunna leva ett
självständigt och fullvärdigt liv. Vi lägger stor vikt vid
det psykosociala samtalet, eftersom vi vet att en ökad
förståelse för och närvaro till våra vårdtagare skapar
tillitsfulla och trygga relationer. Vi vill helt enkelt ge
stöd utöver det vanliga till dem vi möter. Vidare
bistår vi även med praktisk assistans av hög kvalitet.
Vi arbetar nära våra vårdtagare med målet att varje
person vi möter ska lämna vår omsorg med en bättre
livskvalitet och bättre levnadsvillkor än vad de tidigare
hade. Vi ger stöd hela vägen.
För placering:
010- 498 47 00
Verksamhetschef:
Daniel Harrysson
010- 498 47 02
[email protected]
Boendeansvarig:
Chemek Lewandowski
010- 498 47 03
[email protected]
Human Support Care Sverige AB
Besöksadress: Bredgatan 11, 252 25 Helsingborg
Postadress: Rönnowsgatan 8 DA, 252 25 Helsingborg
Org.nr: 559013-3269.
www.humansupportcare.se
Human Support Cares Vision är
att skapa de bästa
förutsättningarna åt dem vi
möter, för att de ska kunna leva
ett självständigt och fullvärdigt
liv.
Våra stödboenden
En kontaktperson som mentor
Human Support Care erbjuder olika typer av
stödboende, speciellt anpassade efter vårdtagarens
behov. För de som behöver mer stöd i att kunna bo och
behålla ett boende kan vi erbjuda träningslägenheter.
Behövs ett tryggt boende men fortsatt stöd ut i
samhället har vi istället utslussboende som alternativ.
Vidare kan vi även erbjuda skyddat boende samt joureller akutboenden. Även i dessa boendetyper anpassar
vi vårt stöd efter just vårdtagarens behov.
Till varje stödboende finns en kvalificerad kontaktperson
som följer dig under hela placeringen och ger dig stöd
hela vägen. Stödet innefattar både samtal och praktisk
hjälp för en smidig integration i samhället och en väg till
ett självständigt liv.
Metod och arbetssätt
Vårt arbete består av ett professionellt bemötande och
nära kontakt med våra vårdtagare. Vi arbetar utifrån
kognitiv, miljöterapeutisk och lösningsfokuserad metod.
Idé och vision
Human Support Care är en verksamhet
med arbetsglädje, stolthet och arbete med beprövade
metoder. Detta, tillsammans med våra erfarenheter och
ett kreativt nytänkande, ger ett kvalitativt stöd till de vi
möter. Vi har lång erfarenhet av socialt arbete inom
myndighetsutövning, behandlingsarbete, boendestöd,
integrationsarbete, social problematik samt arbete
utifrån kognitiva metoder. Personalen är väl insatt i hur
man på bästa sätt kan möta de behov som uppstår. Vi
vill ge det bästa stödet, eftersom vi är engagerade i det
vi gör. Vi anser därför att vi kan arbeta med ett stort
hjärta och finnas till för vårdtagaren. Vårt fokus ligger på
att skapa tillitsfulla relationer med de som får vårt stöd.
Detta för att de ska känna sig trygga och kunna leva ett
fullvärdigt liv. Eftersom verksamheten är privat så kan vi
utforma verksamheten utifrån vår egen vision och det
arbetssätt som vi tror på. Det gör det enklare att följa de
behov av socialt stöd som finns och samtidigt blir det
smidigare att kunna anpassa verksamheten efter
förändrade behov. Vi vill erbjuda bästa tänkbara stöd åt
varje person som möter oss.
Med våra beprövade metoder och vårt arbetssätt vill vi
skapa delaktighet och högt medbestämmande. Vi står
för det psykosociala, motiverande och praktiska stödet.
Vi ger stöd hela vägen med målet att de som bor hos
oss ska kunna leva ett självständigt liv med god
levnadsstandard. Besök vår hemsida för mer information
kring våra stödboenden och det stöd vi erbjuder:
www.humansupportcare.se