Samhällsekonomisk effektivitet
Sandra Backlund
[email protected]
EFFEKITIVITET
Ekonomi – hushållning
Hur skall samhällets resurser utnyttjas?
Mål: maximera välfärden!
Vad innebär maximerad välfärd
𝑊 = 𝑓(𝑈1 , 𝑈2 , 𝑈3 … 𝑈𝑛 )
Hur väger man olika individers nytta? Hur mäter man nytta? Kollektiva varor?
Osv. MM. Etc.
• Subjektiv värdering
• Kollektiva nyttor
• Kostnads-nyttoanalys
• Icke prissatta nyttor
• Kostnads-nyttoanalys – samhällsekonomisk
lönsamhetskalkyl
• Betalningsvilja – ett sätt att mäta nytta men
som främjar förändringar som gynnar rika
Effektivitet
• Paretokriteriet – En ändring av resursallokeringen så
att en individ får det bättre utan att någon annan
individ får det sämre
• Potentiella paretokriteriet – Den som får det bättre
kan hypotetiskt kompensera den individ som får det
sämre
• Paretooptimalitet: När befintliga resurser används på
ett sätt att det är omöjligt att öka nyttan för någon
individ utan att försämra den för någon annan, dvs det
är omöjligt att öka välfärden enligt Paretokriteriet.
För paretooptimalitet
• Produktionsresurser fördelas effektivt mellan
produktionsenheter
• Effektiv fördelning resurser/produktion
• Effektiv produktionsinriktning
-> Den marginella avkastningen är den samma för
alla förekommande resursanvändningar
EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING
• I en marknadsekonomi sker samordning via
prismekanismer
• ’Osynliga handens teorem’ vid perfekt
konkurrens
• Vid perfekt konkurrens P = MC
Villkor för perfekt marknad
• Perfekt information
• Homogena varor
• Ingen enskild köpare eller säljare kan påverka
marknadspriset
• Inga in- eller utträdesbarriärer
• Inga transaktionskostnader
P
D = MBV
P1
P2
Q1
Q2
Q
P
D = MBV
Priskänslighet elasticitet
P1
P2
Q1 Q2
Q
P
S = MC
P1
P1
Q1
Q2
Q
P
D = MBV
Priskänslighet elasticitet
P1
P2
Q2 Q1
Q
P
S
Marknad i jämnvikt
P*
Där MC = MBV
D
Q*
Q
P
S
KONSUMENTÖVERSKOTT
Marknad i jämnvikt
P*
PRODUCENTÖVERSKOTT
D
Q*
Q
Exkluderbarhet och rivalitet
Rivalitet
X
X är exkluderbar och det råder
rivalitet
O är en kollektiv nyttighet som
därför är svår att prissätta. Det
finns ingen marknad
O
Exkluderbarhet
Kollektiva varor och klubbvaror
• Varor där rivalitet inte råder och
exkluderbarhet är omöjligt. Tex. miljön, lag
och ordning,
MARKNADSIMPERFEKTIONER
OCH STATENS ROLL I EKONOMIN
Bristande konkurrens
P
Allokeringsförlust
S
P**
Marknad i jämnvikt
P*
Där MC = MBV
D
Q**
Q*
Q
Naturliga monopol
• Stordriftsfördelar motiverar monopol
• Ex. järnväg, reningsverk.
• Drivs ofta offentligt
Skattefinansierade varor och tjänster
• Hela befolkningen finansierar tjänster som
ibland bara en del konsumerar
• Producenter får inga prisignaler
• Efterfrågeöverskott blir ett naturligt tillstånd
Externa effekter
• Externa effekter av produktion kan vara
positiva eller negativa
• Leder till att marknadspriset/nyttan inte
motsvara det samhällsekonomiska
priset/betalningsviljan
Kollektiva statliga nyttigheter
• Statliga varor och tjänster är ofta kollektiva
nyttigheter…
Domstolsväsende, Försvaret, Vägar osv.
• Potentiell free rider problematik
• Finansiering inte valfri, medborgarna kan inte avstå
• Ju fler som konsumerar desto högre
samhällsekonomisk nytta givet avsaknaden av trängsel
Stat eller marknad
• Oreglerad marknad har problem… det finns
ingen perfekt marknad
• Statliga varor och tjänster andra problem…
free rider effekter, inga prissignaler för att
uppnå optimal produktion etc. osv. mm.
• De sistnämnda löses ibland genom att skapa
marknadsliknande förhållanden.
Skatter
• Omfördelar resurser i ekonomin
• Påverkar/styr hur och vad vi konsumerar
• Påverkar fördelning av arbete/fritid
• Välfärd är inte BNP eller BNP per capita
• Subjektiv värdering av nytta.
• Värden som tid, miljö, kontext påverkar välfärd
och lycka.