VFT 045 Fastighetsekonomi ht 2007

VFT 045 Fastighetsekonomi ht 2008
Övning den 18 november 2008: Staten, Fastighetsrättslig lagstiftning samt
Urban Economics
1. Vilka två karakteristiska egenskaper har kollektiva varor (public goods)?
a. Varför
gör
de
här
egenskaperna
det
besvärligt
för
privata,
vinstmaximerande företag att producera kollektiva varor i optimal
mängd?
2. Marknaden kommer trots allt att producera en hel del kollektiva varor –
nämn fem olika metoder för marknaden att göra det.
3. Med utgångspunkt i exempel 19.1, förklara för- och nackdelar med
reklamfinansiering och pay-per-view teknik för att erbjuda kollektiva varor.
4. Konstruera ett exempel där parvis majoritetsröstning mellan tre olika
alternativ och tre individer kommer att leda till tre olika resultat beroende på
i vilken ordning frågorna ställs.
5. Hur hög ska löneskatten vara?
Om vi har tre personer (A;B;C) som önskar 10%, 30%, 70% skattesats. Vilken
kommer skattesatsen att bli ifall de får välja mellan de sex förslagen 6%,
10%, 18%, 41%, 51% och 70%? Man röstar genom att ställa alternativen mot
varandra två och två – spelar det någon roll i vilken ordning man ställer
frågorna?
6. Antag att vi har två bostadsområden – ett med relativt förmögna invånare, R,
och ett med relativt fattiga invånare, F. Antag vidare att kommunen funderar
på att anlägga en ny park, vilken alla invånare uppskattar lika mycket. Säg
att invånarna R upplever en samlad nytta på 1000 och invånarna F likaledes
1000. En cost-benfit analys visar att den samlade betalningsviljan hos R är
200 och hos F 50. Var bör parken anläggas? Varför?
7. Rent Seeking
a. Förklara vad ”Rent Seeking” betyder och varför det är möjligt vid
majoritetsvalsystem.
b. Att Rent Seeking är skadligt när det leder till att olönsamma projekt
genomförs känns självklart, men varför är det skadligt även när det
handlar om i grunden lönsamma projekt?
8. En rent marknadsmässig fördelning av produktionens värde – d.v.s. att alla
blir ersatta i strikt enlighet med värdet av deras marginalprodukt (MP L, MPK)
– innebär också att inkomstfördelningen kommer att uppvisa mycket stor
spridning. Dock har marknadsfördelning två mycket stora fördelar. Vilka?
9. Formulera Rawl’s argument för en viss omfördelning med dina egna ord.
10. Ni har förmodligen hört (eller sett) uttrycket att ”rättvisan är blind”. Är det
positivt eller negativt? Vad menas med det?
11. Bortsett från Rawl’s argument, kan du ge ett argument till varför de med
högre inkomster kan vara intresserade av att dela med sig till dem med lägre
inkomster? Jmf. med lönesättningen inom ett företag.
12. De
åtta lagar som vi talar om under den gemensamma rubriken
”markåtkomst” har en sak gemensamt, nämligen att de ger möjlighet att
tvångsvis komma åt annans mark. Om vi tolkar lagstiftningen som
effektivitetshöjande,
vad
är
det
då
för
slags
problem
som
markåtkomstlagstiftningen är ämnad att lösa? Tänk på att nästan all
markåtkomst sker utanför den här lagstiftningen.
13. Jämför principen för vinstfördelning mellan å ena sidan ExL och å andra
sidan FBL. Hur skiljer den sig åt och varför?
14. Antag att du har ett bostadslån i banken på 1 000 000 kr med fyra års
återstående fast ränta till 5%. Nu är räntenivån 3,5% och du vill därför lösa
räntebindningen och teckna om den till den nya nivån. Vad tror du att
banken skulle kräva i ränteskillnadsersättning? (LMV:8)
15. Om
bruksvärdesprincipen
avskaffades
och
ersattes
med
vanlig
marknadsprissättning skulle hyrorna i attraktiva lägen med all säkerhet
stiga. Men man kan också anta att hyrorna i mindre attraktiva lägen skulle
sjunka. Varför? (LMV:8)
16. Robinson och Fredag bor på samma ö. Upp tills nu har de levt i var sitt
självhushåll. Båda har plockat kokosnötter och fiskat – de lever nämligen
uteslutande på fisk och kokosnötter. Din uppgift är att föreslå för dem hur
de skulle kunna (eller ej) öka sin konsumtion genom att handla med
varandra.
Förutsättningarna är dessa:
•
Både Robinson och Fredag behöver 8 timmar ledigt per dag.
•
Robinson fiskar i genomsnitt upp 1 fisk per timme, eller plockar 2
kokosnötter.
•
För Fredag är motsvarande siffror 2 fiskar respektive 6 kokosnötter.
•
Idag ägnar båda två hälften av sin arbetstid till respektive produktion
Förklara hur handel kan öka deras konsumtionsmöjligheter och bevisa med
ett sifferexempel.
17. Vad krävs för att en handelsstad ska uppstå?
18. Vad krävs för att en industristad ska uppstå?
19. Vad är skillnaden mellan en marknadsorienterad industristad och en
materialorienterad dito?
20. Ge
exempel
på
produktionsdrivna.
några
olika
klustereffekter,
både
kunddrivna
och