Föreläsning 8, JL: Ekonomiska begrepp. Makroekonomi
Ekonomisk teori: Ett allmängiltigt perspektiv på mänskligt beteende
 Nyttomaximering
 Knapphet
 Medvetna val mellan alternativ
Ett ekonomiskt system:
RESURSER
PRODUKTION
KONSUMTION
VÄLFÄRD
RESURSER MED ALTERNATIV ANVÄNDNING 
ALTERNATIVKOSTNAD
ROBINSON
FISK
BÄR
ALTERNATIVKOSTNADEN FÖR 1 FISK = 2 kg BÄR
Fredag 
 SAMARBETE
SAMORDNING 
INSTITUTIONEREK SYSTEM
 SPECIALISERING/KOMPARATIVA FÖRDELAR
BÄRMARKNADEN
F
R:s utbud av B
Fred:s efterfr
B
FLER VAROR O INDIVIDER TRANSAKTIONSKOSTNADER

 ALLMÄNT ACC BETALNMEDEL  PENGAR
 REGELVERK FÖR ÖVERLÅTELSE AV ÄGANDERÄTT
 ÖVERVAKNINGSSYSTEM
RISK FÖR OPPORTUNISTISKT BETEENDE, FREE RIDING
NÄR ÄR MARKNADSLÖSNING MÖJLIG/LÄMPLIG:
 EXKLUDERBARHET
 RIVALITET
RIV
100%
MJÖLK
OZON
SVT
PPV
FULLST EXKL
PRIVATA O KOLLEKTIVA NYTTIGHETER
(TA LÄTT PÅ KAP 3, 6)
KAP 5: INNEBÖRDEN AV, OCH ORSAKER TILL,
TRANSAKTIONSKOSTNADER
DEN NATIONELLA EKONOMIN
”MAKROEKONOMI” – NATIONALRÄKENSKAPER –
AGGREGERADE STORHETER
FÖRSÖRJNINGSBALANS (SVERIGE 2003)
BNP
2 438
IMPORT
PRIV KONS
904
(37% BNP)
1 188
(49)
PRIV INV
314
(13)
LAGERINV
10
0,4
OFF KONS, INV
762
31
1 068
44
EXPORT
BYTESBALANSEN
FINANSIELL BALANS