samhällsförändringar – orsaker o effekter

INTERNATIONALISERING – EKONOMISKT PERSPEKTIV
SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR – ORSAKER O EFFEKTER
*”LÅNGSIKTIGA”, ”VARAKTIGA” – trender/moden…
-60-TALET O FRAMÅT……
-VÄSTVÄRLDEN…….
*NÅGRA SCHABLONBETECKNINGAR:
IDEOLOGISKA/NORMATIVA/ MER KONKRETA
• ÖVERFLÖDSSAMHÄLLET (GALBRAITH, ADLERKARLSSON)
• KONSUMTIONSSAMHÄLLE
• EKONOMISM
• POSTINDUSTRIELLA SAMH/TJÄNSTESAMH
• DET GLOBALISERADE SAMHÄLLET
• INFORMATIONSSAMH/IKT-SAMH
• DEN NYA EKONOMIN
• DET POSTMODERNISTISKA SAMHÄLLET
• KVARTALSKAPITALISM
VANLIG FÖRESTÄLLNING:
”VI ÄR PÅ VÄG MOT…, VI LEVER NU I….” – ”NÅGONTING HAR
HÄNT – JUST NU…”
*ÖVERGRIPANDE FRÅGOR
•
•
•
•
•
ORSAKER/DRIVKRAFTER
EFFEKTER – LIVSVILLKOR
EFFEKTER – ”SAMHÄLLET”
HUR KAN FÖRÄNDRINGAR BESKRIVAS?
KAN EKONOMISK TEORI HJÄLPA FÖR FÖRSTÅELSE?
NEK OFTA AHISTORISKT – MARX O SCHUMPETER TVÅ UNDANTAG
MARX: DEN HISTORISKA (DIALEKTISKA) MATERIALISMEN:
PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN, EKONOMISK STRUKTUR
→IDEOLOGISK ÖVERBYGGNAD → RAM FÖR
PRODUKTIVKRAFTERNA (TES)
PK FÖRÄNDRAS (TEKNIK, KUNSKAP, ANTAL) → MOTSÄTTNING
MED PF (ANTITES) → NY SAMHÄLLSSTRUKTUR – ÄGANDE, FRIHET,
BESLUTSFORMER (SYNTES)
SLAVERI – FEODLISM – KAPITALISM – SOCIALISM – KOMMUNISM
MÄNNSIKANS FRIGÖRELSE – POLITISKT, MATERIELLT
UTVECKLING DRIVS AV MOTSÄTTNINGAR, KLASSKAMP,
MAKTFRÅGA
MEN MÄNNISKAN SAMHÄLLSVARELSE, VÄRDERINGAR PÅVERKAS,
RELATIVA JÄMFÖRELSER – ALIENATION
”KRISER”, FÖRSAMHÄLLELIGANDE, MONOPOLISERING,
”GLOBALISERING”…
SCHUMPETER
”RADIKAL” EKONOM, REAKTIONÄR IDEOLOG….
FÖRÄNDRING/UTVECKLING BEROR PÅ OJÄMVIKT → TRAD
(NEOKLASSISK) EKON TEORI OANVÄNDBAR, I STÄLLET
”EVOLUTIONÄR TEORI”
OJÄMVIKT INNEBOENDE I KAPITALISMEN, STATIONÄR
KAPITALISM OMÖJLIGT
INNOVATIONER PRIMÄR DRIVKRAFT – EJ TRAD RATIONALITIET,
GÅR EJ FÖRUTSÄGA BETEENDEN
PERFEKT KONKURRENS EJ ÖNSKVÄRT (ELLER MÖJLIGT) – I
STÄLLET ”SKAPANDE FÖRSTÖRELSE” – DET STORA FÖRETAGET,
MONOPOL
KAPITALISMEN SOM KULTUR → TILLÄMPAR
LÖNSAMHETSTÄNKANDE (COST-PROFIT-KALKYL) → KAPITLISMEN
FÖRINTAR SIG SJÄLV
• KOLLEKTIVA IDEER, BESTÅENDE ORDNINGAR • ENTREPRENÖREN ”RATIONALISERAS”, INNOVATIONER BLIR RUTIN EJ KONSUMENTSUVERÄNITET – PREFERENSER PÅVERKAS,
KONSUMENTER SKOLAS, BEHOV SKAPAS…..
ATT ANALYSERA SAMHÄLLSUTVECKLING KRÄVER ETT
HISTORISKT PERSPEKTIV
FREY: ECONOMICS AS SOCIAL SCIENCE
EK TEORI: ”EGENINTRESSE”, STRÄVAN EFTER ATT FÅ DET
BÄTTRE, KOLLEKTIVA RESULTAT AV INDIVIDUELLA
BESLUT
ADAM SMITH: (MÅTTFULLT) EGENINTRESSE SAMORDNAS
AV MARKNADSKRAFTER TILL KOLLEKTIVA
”GODA”/ÖNSKVÄRDA RESULTAT –
MEN EXTERNA EFFEKTER, FÅNGARNAS DILEMMA,
HÄNSYNSLÖSHET, INFORMATIONSBRIST KAN GE
”DÅLIGA”/OÖNSKADE RESULTAT
BETEENDE OCH INSTITUTIONER
PREFERENSER OCH RESTRIKTIONER
BEGR INSTITUTIONER
• BESLUTSSYTEM: MARKNADER, DEMOKRATI, HIERARKIER, FÖRHANDLINGAR • BETEENDEREGLER: NORMER, TRADITIONER • ORGAISATIONER: STAT, INTRESSEGRUPER, FÖRETAG, FAMILJER INDIVIDER AGERAR, VÄLJER → SOCIALA EFFEKTER
VAL BESTÄMS AV INCITAMENT – B – C
INDIVIDEN DISPONERAR RESURSER, SÖKER LÖSNINGAR, LÄR SIG,
FORMAR FÖRVÄNTNINGAR, BEGRÄNSAD INFORMATION
PREF SUBJEKTIVA
RESTR ”OBJEKTIVA”???
INDIVIDER SER TILL EGENNYTTAN, ÄR EGOISTER….
RESTRIKTIONER RESULTAT AV INSTITUTIONER
• INKOMSTER • RELATIVPRISER • TIDSÅTGÅNG • PSYKISKA O FYSISKA BEGRÄNSNINGAR GLOBALISERING
VAD ÄR DET, FINNS DET, NÄR DÅ?
INTERNATIONALISERING – HANDEL….
KONSUMTION, ”VARDAGSLIV”
STÄNDIG PROCESS….
”MODERN TID”
BRETTON-WOODS TILL –73, 35$/OUNCE….
VAR VALUTASYSTEM
INTEGRATIONSARBETE – EU/EFTA
JÄMN/HÖG TILLVÄXT – ÖVERFÖRINGSVINSTER,
HANDEL/SPECIALISERING, TEKNISK UTVECKLING,
TRANSPORTKOSTN ↓
70-TALET
OLJEKRIS, STAGFLATION, MINSKAD TILLVÄXT, ARBLÖSH,
STARKARE INTERNAT SAMBAND, INTERNAT
KONJSPRIDNING,– UTLANDSINVESTERINGAR
80-/-90-TALEN: GLOBALISERING
-POLITISKA BESLUT
EU….
AVVECKLING AV VALUTAREGL
-KULTUR/MEDIA
-KOMMUNIKATION, IKT
-TEKNIK-/KUNSKAPSSPRIDNING
-MULTI-/TRANSNAT FÖRETAG
↓
ÖKAD INTERDEPENDENS:
-REAL GLOB – HANDEL, INVEST, PERSONER
-FIN FLÖDEN
-IDEER, KULTUR, VÄRDERINGAR
GLOB AV PRODUKTIONEN
–SUPPLY CHAIN →EXP/IMP AV DELAR…
-VAD ÄR UTLANDSINVEST, VAD ÄR ETT svenskt
FÖRETAG?
-ÄGANDE, HUVUDKONTOR
GLOB AV KONSUMTIONEN
-TURISM →HEMMAKONS
-KULTUR/MEDIA
-GLOBAL KONSKULTUR…(NÄTET!)
FÖRUTSÄTTNINGAR:
transpkostn, kommunikation/kunskap, standardisering (produkter,
utbildning, engelska, smak, företagsflyttning, ägarbyten….
GLOB AV FINANSVÄRLDEN
BANKLÅN
PORTFÖLJINV
SPEKULATIONSFLÖDEN
2 BILJ DOLLAR/DAG > ETT ÅRS VÄRLDSHANDEL
riskspridning
spekulation → destabilisering, volatilitet, bubblor
kubiska förväntningar
Tobinskatt
OSÄKERHET/OTRYGGHET?
NATIONELL SUVERÄNITET – EU, EMU, IMF, WB, WTO….
NATIONALSTAT – FÖRETAG
SKATTEKONKURRENS – FÅNGARNAS DILEMMA →
MINSKANDE OFF SEKTOR
ÖKAT BEHOV AV…
POLARISERING – NORD/SYD
HARMONISERINGSKRAV
– ”svensk MODELL” möjlig?”VÄLFÄRDSSTATEN”
–
NÖDVÄNDIG ANPASSNING: FONDSYSTEM I ST F
BIDRAGSSYST, MEN ”PERS FOND”….
RETROAKTIV VERKAN….trögrörlighet
SKATTEHARMONISERING – RÖRLIGA
SKATTEBASER → låga skattesatser
Ex humankapital (Persson):
FÖRDELNEFEKT
TILLVÄXTEFFEKT
Hur hög är rörligheten?
INTERNALISERING av externa effekter, globala föroreningar
• VARFÖR – STRÄVAN EFTER ATT FÅ DET BÄTTRE
• KONSEKVENSER – LIVSVILLKOR
• KONSEKVENSER – ”NATIONELLLA/POLITISKA”
VILLKOR