Globalisering/
internationalisering/
hållbar utveckling
Motiv, perspektiv och exempel på övningar
P-O Hansson
Ämnesdidaktik
Facebook connections map the world
Internationell ekonomi
20 % av världens befolkning står för:
• 83 % av BNP
• 81 % av världshandeln
• 80 % av sparandet
• 80 % av investeringarna
• 95 % av den kommersiella utlåningen
Den fattigaste femtedelen står för
motsvarande 1-2 %.
Motiv för internationalisering i
skolan
•
•
•
•
Reella motiv
Formella motiv
Etiska motiv
Pedagogiska motiv
Lgr 11: Läroplan för grundskolan,
förskoleklassen och fritidshemmet
Ett internationellt perspektiv är viktigt för att
kunna se den egna verkligheten i ett globalt
sammanhang och för att skapa internationell
solidaritet samt förbereda för ett samhälle
med täta kontakter över kultur-och
nationsgränser. Det internationella
perspektivet innebär också att utveckla
förståelse för den kulturella mångfalden
inom landet. (s 6-7)
Vad är globalisering?
Globalisering syftar i vid mening på handel,
gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt
utbyte av information och teknologi mellan länder. Även
mjukare begrepp såsom kultur, miljö, attityder och
livsåskådning kan omfattas av begreppet globalisering.
Globaliseringen har framför allt möjliggjorts av minskade
kommunikations- och transaktionskostnader till följd av
teknologiska framsteg och politiska beslut. Det är ingen ny
företeelse men den kraftiga minskningen av dessa
kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk
ökning av globala transaktioner samt att allt fler länder
deltar i den globala ekonomin. Globaliseringen har således
intensifierats och vanligtvis är det denna intensifieringsfas
som avses med begreppet.
Globaliseringsrådet
Källa: www.regeringen.se
Vad är viktigt innehåll?
• Kulturella mönster och kulturell
variation
• Relationer mellan länder och regioner
• Fördelning av jordens resurser
• Förhållandet människan och naturen
• Mänskliga rättigheter och krig och fred
Skolverket (1995). Globala och interkulturella frågor i
undervisningen. S 31.
LGR 11: kursplan i
Samhällskunskap i grundskolan
• Syfte: analysera och kritiskt granska lokala,
nationella och globala samhällsfrågor ur olika
perspektiv.
• Centralt innehåll: Årskurs 1-3: att flytta inom
ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för
orsaker och få för konsekvenser.
• Jordgloben. Kontinenternas och världshavens
läge på jordgloben. Namn och läge på
världsdelarna samt på länder och platser som är
betydelsefulla för eleven.
LGR 11: kursplan i
Samhällskunskap i grundskolan
• Centralt innehåll: Årskurs 4-6: De
mänskliga rättigheterna, deras innebörd
och betydelse, inklusive barnets rättigheter
i enlighet med barnkonventionen.
• Centralt innehåll: Årskurs 7-9:De
mänskliga rättigheterna inklusive barnets
rättigheter i enlighet med
barnkonventionen. Deras innebörd och
betydelse samt diskrimineringsgrunderna i
svensk lag.
LGR 11: kursplan i
Samhällskunskap i grundskolan
• Centralt innehåll: Årskurs 7-9: Olika organisationers
arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman
och hur olika regioners ekonomier förändras i en
globaliserad värld.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige
och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag,
andra former av internationell konflikthantering och
folkrätten i väpnade konflikter.
• Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och
innehåll.
Vilket land har den lägsta
spädbarnsdödligheten (bättre ord är
barnöverlevnad)?
•
•
•
•
•
Sri Lanka – Turkiet
Polen – Sydkorea
Malaysia – Ryssland
Pakistan – Vietnam
Thailand – Sydafrika
www.gapminder.org
Vad vet du om världen?
• Hur många av världens barn går idag i
grundskolan? 44 %, 64 % eller 84 %?
• Vad är medellivslängden i världen? 55 år,
65 år eller 75 år?
• 1970 dog nästan vart fjärde egyptiskt barn
innan fem års ålder. Hur stort är procenttalet idag? 24 %, 19 %, 9 % eller 4 %?
Vad vet du om världen?
• Hur många av världens barn går idag i
grundskolan? 84 %?
• Vad är medellivslängden i världen? 65 år
• 1970 dog nästan vart fjärde egyptiskt barn
innan fem års ålder. Hur stort är procenttalet idag? 4 %?
Källa: Lektion.se
Läxförhör Tanzania 2/10 2007
namn:_______________
Varför heter sjön som delvis ligger i
Tanzania, Victoriasjön?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Varför har vissa städer i Tanzania arabiska
namn, som Dar es Salaam och
Zanzibar?__________________________
__________________________________
_______________________________
Vad heter Afrikas högsta berg?
__________________________________
__________________________________
Var i Tanzania odlar man?
__________________________________
__________________________________
Varför pratar många människor engelska i
Tanzania?_________________________
__________________________________
__________________________________
Varför säger man idag att Zanzibar har en
skrämmande historia?________________
__________________________________
__________________________________
Varför ska man inte bli magsjuk i
Serengeti?_________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Nämn några varor som man exporterar
från Tanzania:______________________
__________________________________
__________________________________
Lycka till!
Sammanfattande bild av läroböcker
• Afrika beskrivs som en kontinent som halkat efter resten av
världen, som inte utvecklats på samma sätt av tekniska
landvinningar, urbanisering och globalisering. Afrika är ofta
förknippat med problem, som fattigdom, katastrofer och
konflikter, än med de möjligheter som globalisering, ökat
internationellt utbyte, digital och mobil teknik erbjuder.
• Bilderna förstärker intrycket av utsatthet, maktlöshet,
underutveckling och kaos.
• Länder som Marocko, Sydafrika, Egypten och Tunisien
förekommer sällan i läroböckerna och länder som Kongo och
Zimbabwe får oftare utgöra det afrikanska exemplet. Det
urbaniserade, mer utvecklade Afrika får en mindre
framträdande plats. Bilden av Afrika är byar, jordbruk och
natur, snarare än städer, industri och handel.
• Afrikaner som förekommer är i stor utsträckning barn och
unga än äldre personer. Många av bilderna på barn
signalerar utsatthet och hjälplöshet. De ger också ett
intryck av att kontinentens vuxengeneration är frånvarande
eller försvunnit. Det ligger inte långt borta för läsaren att
dra slutsatsen att många vuxna dött i epidemier som
HIV/Aids eller i någon av de väpnade konflikter som
beskrivs i text. Att bilder som föreställer barn dominerar
förstärker också intrycket av att problemen med höga
nativitetstal och fattigdom på grund av överbefolkning finns
kvar.
Källa: SIDA (2013). Bilden av Afrika.
4. Varför är vissa länder väldigt rika och andra väldigt fattiga? Ge minst 2
förklaringar _________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________(2p)
5. Låtsas att du är i ett kök i en hydda på den afrikanska landsbygden. Du
ska laga mat till familjen. Nämn minst 4 skillnader mot köket du har
hemma i Sverige.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________(4p)
Gratis läromedel
Miljöproblemen i u-länderna
Fattigdom är den största miljöboven av
alla. I Sverige och andra rika länder har vi
använt vårt välstånd att investera i teknik,
som inte slösar med resurser. Vi har råd
att prioritera mer än daglig överlevnad.
Därför är våra miljöproblem små. De stora
problemen finns i utvecklingsländerna.
Källa: Svenskt näringsliv. Miljö. S 14.
Vi vet det mesta om hur
afrikanerna dör men vi
vet nästan ingenting hur
de lever
Henning Mankell
Var är vi?
Den tekniska utvecklingen kan lösa
miljöproblemen i världen.
Instämmer
Instämmer inte
◄_________________________________►
Jag kan tänka mig att sänka min
materiella levnadsstandard för att
minska påfrestningarna på miljön.
Instämmer
Instämmer inte
◄_________________________________►
Home project
Girl effect