Mittuniversitetet

advertisement
Mittuniversitetet
Institutionen för samhällsvetenskap
2009-08-25
Tentamen i statsvetenskap, momentet internationell politik, 7,5 hp.
1. Ange några orsaker till andra världskrigets utbrott och diskutera dem kortfattat med några
satser. 3 p.
2. Vilka faktorer bidrog till det kalla krigets uppkomst och vad ledde till dess avveckling?
3 p.
3. Nämn tre positiva och tre negativa drag med dagens globala utveckling. 3 p.
4. Vilka ekonomiska problem orsakar konflikter mellan stater, särskilt mellan industri- och
utvecklingsländer? 3 p.
5. Diskutera varför miljöproblem har blivit internationella frågor! 3 p.
6. Hur kan man definiera globalisering? 3 p.
7. Vilka är de viktigaste globala aktörerna idag och varför? 3 p.
Essäfrågor:
1. Finns det någon koppling mellan globalisering och nationalism? Diskutera hur dessa
faktorer kan hänga samman! 8,5 p.
2. Vad skiljer realismteorin från liberalismteorin inom internationell politik? Diskutera de
viktigaste skillnaderna i korthet. 8,5 p.
Bedömning
A= 36 poäng
B= 32
C= 28
D= 24
E= 20
Totalt= 40 poäng (inklusive seminariepoäng)
LYCKA TILL!
Download