Ekonomi
Internationellt perspektiv
Lärandemål och lektionsmål:
Lärandemål:
Lektionsmål:
Att utveckla en helhetssyn på
samhällsfrågor och strukturer
i samhället vad gäller
ekonomi.
Att under flera lektioner
lära mig om:
Träna förmågorna att
resonera, analysera och den
begreppsliga förmågan
Vad det ekonomiska
kretsloppet är och hur det
fungerar
Begrepp inom ekonomi
Globalisering: fördelar
och nackdelar
Det ekonomiska kretsloppet
• Det finns olika
aktörer i ett
ekonomiskt
kretslopp.
• Utlandet
• Offentlig
sektor
• Företag
• Banker
• Vårt hushåll
• Hur påverkas
hushållet?
Det ekonomiska kretsloppet
Det ekonomiska kretsloppet
är ett system där olika
aktörer i samhället är
beroende av varandra.
Bryts kretsloppet påverkas
övriga delar och aktörer.
Hur påverkas kretsloppet om
det blir ekonomisk kris i EU
och USA?
Förändringar i samhällsekonomin
Konjunkturer
Högkonjunktur:
• Goda tider
• Stor efterfråga på varor
och tjänster.
Lågkonjunktur:
• Dåliga tider
• Låg efterfrågapå varor och
tjänster.
Film 9 min
http://sli.se/apps/sli/
prodinfo.php?db=31
&article=U10330203
Vad kan man göra för att påverka
ekonomin?
https://www.youtube.com/watch?v=VnfSq7G4hKg 5min 39 sek
Riksbanken kan höja eller sänka reporäntan (=styrränta som
styr andra räntor).
Riksbanken vill hålla inflationen till 2 % år
https://www.youtube.com/watch?v=o7pM9rct0VE 4min 9 sek
Staten kan använda sin budget till att påverka
ekonomin
Den globala ekonomin
Global = världsomfattande (gäller hela världen)
• Svensk ekonomi hör ihop med
den övriga världens ekonomi.
• Import och Export
• Svenska företag producerar
varor i andra länder som t.ex.
Kina, Bangladesh...
• Internet göra att vi handlar
med varor världen över.
• Multinationella företag=
Stora företag som finns
världen över.
• En vara sätts ihop av olika
delar som är gjorda från olika
länder.
Film Globalisering
29 min
http://sli.se/apps/sli/
prodinfo.php?article
=7395&db=3
1
För- och nackdelar med globalisering
+
Högre inkomster i fler länder
Varor och tjänster har blivit billigare
(konkurrens, billiga löner i utlandet)
Skapar arbetstillfällen runt om i
världen
Människor i fattiga länder får
möjligheter till arbete och utbildning
Överför teknik från rika till fattiga
länder
Efterfrågan på billiga varor har ökat
Globalisering riskerar att öka
klyftorna mellan rika och fattiga
länder
Rika länder blir styrande över de
fattiga
Låga löner och dåliga arbetsvillkor
för arbetar i fattiga länder
Brain drain = utbildade människor
flyttar till från sitt land till mer
utvecklade länder
Jakt på vinst kan leda till konflikter
och krig
Miljöförstöring
Uppgifter
• Skapa frågor till en Kahoot - begreppsfrågor
• Gruppvis diskutera för-och nackdelar med
globalisering - sammanställa i helgrupp, dela
ut för påläsning.
• Test: Vilka är för-och nackdelarna med
globalisering