Begreppskarta – global handel
Ordna begreppen på nästa bild på det
sätt som passar bäst för dig.
Använd begreppskartan för att förklara
sambanden.
Konkurrens
Globalisering
Import
Frihandel
Samarbete
Handel
Rättvisa
Export
Råvaror
Resurser
Tullar
Tillväxt
Fred
Subvention
Svält
Marknad
Utbildning
Fattigdom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konkurrens: företag tävlar om kunder
Frihandel: länder/företag ska kunna
handla med varandra utan hinder
Rättvis handel: rättvisa villkor för
både producenter och konsumenter
Producent: den som tillverkar
varan/tjänsten
Konsument: den som förbrukar
varan/tjänsten, t.ex. äter bananen
Distributör: den som ser till att
produkten kommer från producent
till konsument
Råvara: ingredienser som behövs för
att tillverka något, t.ex. järn.
Resurs: bredare begrepp än råvaror,
kan vara t.ex. utbildning, klimat,
vägnät
Marknad: där köpare och säljare
träffas. Ju fler köpare/säljare desto
större marknad.
•
•
•
•
•
•
•
Import: när ett land köper varor från
andra länder
Export: när ett land säljer varor till
andra länder
Tillväxt: ekonomin går bättre, företag
säljer mer och människor tjänar mer
Fattigdom: ett liv där man inte har
tillräckligt för mat, husrum,
utbildning…
Globalisering: alla i världen kan ha
kontakt, resa och göra affärer med
varandra.
Tull: ett land hindrar vissa varor
genom regler eller avgifter för att
skydda sin egen marknad
Subvention: vissa företag/
producenter får pengar för att
tillverka, t.ex. mjölk