Internationalisering i samhällsvetenskaperna, vt 2014
Artiklar till ekonomidelen: I schemat hänvisas till de beteckningar respektive PDF-fil getts på
kurshemsidan
Helbronner: Heilbroner & Milberg: The globilization of economic life, kap 11 från The
making of economic society.
Beskriver hur världsekonomin globaliserats efter andra världskriget. Tekniska och institutionella förutsättningar,
drivkrafter, konsekvenser – utifrån ett västerländskt ekonomiskt perspektiv.
Glob4dec: Norberg: Världens välfärd: Fyra decennier som förändrade planeten.
Ger ett antal exempel, i siffror, på hur den ekonomiska situationen förbättrats för större delen av världen under
perioden 1970-2010. Menar att detta till stor del är kopplat till globaliseringen, som han har en tämligen välvillig
inställning till. Liknar rätt mycket Human Development Report. Det kan noteras att efter 2010 har det inträffat
finanskris(-er) och annat oknytt i världsekonomin…
Henrekson: Henrekson: Den nya ekonomin: Effekter på företaggs- och belöningsstrukturen.
Hävdar att företags organisationsform har tenderat att förändras från stora integrerade företag (som gör ”allt”
själva) till nätverksföretag som specialiserar sig på kärnverksamheten och köper kompletteringar på marknaden.
Detta innebär en ökad specialiseringsgrad som också tydliggör skillnader i produktivitet och kan påverka
ersättningsnivåer. (Kan man dra paralleller med offentlig verksamhet respektive med hushålls verksamhet?)
Cowen”: Cowen: Trade between cultures, kap 1 från Creative destruction.
Menar att handel mellan olika länder (”kulturområden”) direkt och indirekt innebär en spridning av olika
kulturer i vid mening. Leder detta till ökad mångfald eller likriktning. Hotas ”det lokala” av ”det globala”?
Glob o fattigdom: Sjöholm: Hur påverkar globalisering världens fattiga? Recension av
Harrison: Globalization and Poverty
deVylder: Tengstam: Välskriven och aktuell grundbok om utvecklingsekonomi. Recension av
de Vylder: Utvecklingens drivkrafter.
Smart economicst: Weingast, North & Haber: If economists are so smart, why is Africa so
poor?
Exempel på kritik mot den s k Washington consensus som såg marknader och nyliberalisering som (tillräcklig)
lösning för u-länder. Betonar vikten av institutionella förhållanden.
Eklund: Rickne: Kina: Nygammal supermakt eller nymaostisk maktillusion? Recension av
Eklund: Kina: den nygamla supermakten.
Bigsten: Bigsten: Globalisering och ekonomisk utveckling.
Teoretiska utgångspunkter för sambandet mellan globalisering och inkomstutveckling. Varför har vissa regioner
släpat efter? Varför förblir vissa länder fattiga? Ligger det något i den s k konvergensteorin?
PerssonRadetzki: Persson & Radetdzki: Kina, Sverige och globaliseringen.
Hävdar att globaliseringen inneburit en chockartad ökning av utbudet av industriarbetare på världsmarknaden,
genom KKinas, Indiens och Östeuropas integration i ”världsekonomin”. Ökad konkurrens för svenska företag
och svenska anställda kräver antingen sänkta (relativ-)löner, ökad arbetslöshet eller ändrad produktionsstruktur i
Sverige (och andra etablerade industriländer).
NorenEkDebatt: Noren: Kina, Sverige och globaliseringen – några invändningar
Hävdar att PR överdriver ”den gula faran” för den svenska ekonomin och sysselsättningen. Bl a är inte antalet
arbetstillfällen i världen givet…
Glob Sv möta: Braunerhjelm m fl: Hur ska Sverige möta globaliseringen?
Sammanfattar Globaliseringsrådetss rekommendationer för svensk ekonomisk politik när det gäller finans- och
penningpolitik, arbetsmarknads- och näringspolitik, socialförsäkringar och humankapitalbildning.
Glob o skola: Globaliseringsrådet: Enkonkurrenskraftig svensk skola i globaliseringens tid.
Återger en debatt runt ovanstående fråga.