Hållbar jämställdhet

advertisement
Mellanhedens förskola
Utvecklingsplan
2012/2013
Utveckling av verksamheten
SÄRSKILT OM BARNS SPRÅKUTVECKLING
Var är vi?
 Vi läser böcker, ”Flanosagor”, rim & ramsor och sjunger med barnen.
Vart ska vi?
 Vi vill utveckla det dagliga samtalet med barnen, enskilt och i barngruppen som helhet men
även i leken
Hur tar vi oss dit?
 Genom att uppmuntra barnen att prata, agera inför andra, stå i centrum, uttrycka sin åsikt samt
träna på att lyssna. Samlingen är ett viktigt forum, likaså är arbetet i våra grupper
(tema/projekt).
Hur vet vi att vi är där?
 Att barnen tycker det är roligt att vara på förskolan. Våra rutiner hjälper barnen att bli trygga.
Vi menar att trygga barn utvecklas både motoriskt och socialt. Vi kan se att de ständigt
utvecklas.
OMSORG, TRYGGHET OCH SÄKERHET
Var är vi?
 Stor vikt läggs vid inskolningen av nya barn, för att skapa trygghet och förtroende hos barn och
föräldrar. Under inskolning får föräldrarna information om verksamheten och praktiska
detaljer.
Vart ska vi?
 Ett välkomnande klimat med en glad harmonisk, inbjudande miljö både inne och ute, samt att
det alltid finns närvarande vuxna i barngruppen. Vi vill skapa tydliga dagliga rutiner som vi
alla kan stå för och som vi alla kommer att följa. Vi vill bli ännu bättre på att ge barnen kärlek,
uppmuntran och en rolig tid på förskolan, samt visa dem vårt intresse genom att lyssna på dem.
Hur tar vi oss dit?
 Vi som personal hjälper barnen genom att ha tydliga rutiner på förskolan. Det finns alltid
närvarande vuxen i barngruppen, samt ett bra samarbete och god kommunikation mellan oss i
arbetslaget.
Hur vet vi att vi är där?
 Barnen är trygga och glada när de kommer till förskolan.
FÖRÄLDRASAMVERKAN
Var är vi?
 Vi använder oss av portfolio, varje barn har en egen portfolio där en kan se barnets trivsel och
”spår” i verksamheten. Portfolio visas vid utvecklingssamtal 1 gång/år samt vid föräldramöte 1
gång/år. Föräldrarna kan även ta del av det som sker i verksamheten via bilder som sätts upp
2
på väggarna samt genom daglig kontakt vid lämning och hämtning. Föräldrar kan även besöka
vår hemsida, läsa vår ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling” och komma på
”drop-in” med fika.
Vart ska vi?
 Vi ska etablera goda relationer med alla de nya barn och föräldrar som börjat på förskolan och
som är på ingång de närmaste månaderna.
Hur tar vi oss dit?
 Kontakten med föräldrarna i tamburen är av största vikt, dvs. vid lämning och hämtning. Ett
positivt bemötande och förhållningssätt då vi pratar om vad barnet gjort och vad som har skett
under dagen.
Hur vet vi att vi är där?
 Då föräldrarna bekräftar vårt goda arbete genom att de berättar att deras barn trivs och
utvecklas.
NORMER OCH VÄRDEN
Var är vi?
 Vi strävar efter att våra barn utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till varandra och leva sig in i
andra människors situation samt har en vilja att hjälpa andra.
Vart ska vi?
 Vi vill utveckla barnens empatiska förmåga, förmågan att hantera, förstå och ge uttryck för
olika känslor.
Hur tar vi oss dit?
 Vår fokus kommer att ligga på att lära våra barn sätta ord på sina känslor och andras känslor,
använda ”Smileys” för olika ansiktsuttryck: ledsen, glad, arg, förvånad, rädd mm.
 Hjärtestunder: att använda handdockor och dramatisera olika situationer.
 Barnmassage
Hur vet vi att vi är där?
 Genom att använda oss av pedagogisk dokumentation och följa upp barnens utveckling samt
analysera och reflektera tillsammans för att bedöma vår verksamhets måluppfyllelse.
3
Download