en_modern_skola_for_alla

advertisement
Ann-Britt Åsebol
•
•
•
•
Riksdagsledamot sedan 2010
Bakgrund som lärare, skolledare,
lärarutbildare
Startat frigymnasium
Arbetar i socialförsäkringsutskottet och
utbildningsutskottet
Kunskap är målet
Framgångsrika skolor
•
•
•
•
•
•
Ledarskap
Höga förväntningar
Tidigt stöd och hjälp
Uppföljningar
Såväl praktisk som
akademisk kunskap är viktigt
Bibehålla lust att lära
Sveriges utmaningar: Välfärd
Försörjningskvot
• 2014
100 st (20-64 år) försörjer 73 st (0-19 och >65 år)
• 2030
100 st (20-64 år) försörjer 85 st (0-19 och >65 år)
Def: Den totala försörjningsbördan beräknas som summan av antal personer 0–19 år och antal personer 65
år och äldre delat med antal personer 20–64 år multiplicerat med 100 (Källa: SCB 2012-05-13 )
Skolans utmaning 1
•
Resultaten
•
Likvärdigheten
Vad vill vi göra?
•
•
•
•
•
Lärarhandledare för svaga skolor
Obligatorisk förskoleklass
Fler speciallärare
Mer undervisningstid – focus på
matematik
Stöd till läxhjälp
Skolans utmaning 2
•
Kopplingen mellan utbildning och arbete
Vad vill vi göra?
•
•
•
•
•
Praktik på alla gymnasieprogram
Förstärkning av lärlingsutbildning
Ett fjärde år på tekniskt program
Ung Företagsamhet erbjuds alla
Förstärkning av studie- och
yrkesvägledning
Skolans utmaning 3
•
Behovet av en modern kunskapsskola
Vad går att göra?
•
•
•
•
Lärarlyft
Öka rektors självständighet
IT – uppdrag till Skolverket
Möjlighet för elev att läsa på annan ort
Skolans utmaning 4
•
Lärarnas möjligheter att utvecklas
Sätt att stärka lärare…
•
•
•
•
•
•
Stärka lärares status
Kompetensutveckling
Lärarhandledare – en karriärmöjlighet
Minska lärares administrativa arbete
Skickliga lärare ska ha bra betalt
Fristående lärarutbildning
Skolans utmaning 5
•
Elevernas trygghet, hälsa och studiero
Så ger vi eleverna trygghet
•
•
•
•
•
Skärpt arbete mot mobbning
Stärk elevhälsans arbete med psykisk
ohälsa
Effektiv samverkan mellan kommunala
myndigheter
Stärk elevernas rättigheter
Mer fysisk aktivitet i skolan
Frågor?
Kommunala vallöften?
•
Lärarlöner
•
Mer fysisk aktivitet i skolan
•
Självstyrande kommunala skolor
•
Skärpt arbete mot mobbning
•
Elevhälsans arbete med psykisk ohälsa
Bättre lärare med högre kunskaper
Ny lärarutbildning
Lärarlyftet I
Lärarlyftet II
Vidareutbildning av obehöriga (VAL)
Lärarlegitimation
Skärpta behörighetskrav (skollag)
Lektorer (skollag)
Nya karriärsteg för lärare
Kvalitetssatsning på VFU i lärarutb
Forskarskolor för lärare (flera omg)
Tidig uppföljning och tidiga insatser
Nya läro- och kursplaner
Skriftliga omdömen
Läsa-skriva-räkna-satsning
Speciallärarutbildning återinförs
Rätt till stöd (skollag)
Fler nationella prov (flera omg)
Ny betygsskala
Betyg från åk 6
Trygghet och studiero
Tydligare befogenheter (flera omg)
Matematik
MNT-satsning
Mattelyftet
Bättre gymnasieskola
Lärlingsutbildning
Ny gymnasieskola
Skärpta behörighetskrav till gymnasieskolan
Skärpta behörighetskrav till högskolan
Spetsutbildning
Kontroll av skolornas kvalitet
Ny skolinspektion
Hårdare sanktionsmöjligheter (skollag)
Övrigt
Lika villkor för friskolor (flera omg)
Download