Information om blankett K12 (SKV 252 utgåva 5)

advertisement
2016
Information om
blankett K12
Okvalificerade andelar
Onoterade företag
Du som äger okvalificerade andelar i ett onoterat
företag ska lämna den här blanketten. Det kan även
röra sig om andelar i en s.k. oäkta bostadsrättsförening.
I det fallet ska du i stället fylla i sidan 2. Ange belopp i
hela krontal.
Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.
K12
Inkomstår
Datum då blanketten fylls i
Numrering vid flera K12
Delägarens namn
Personnummer
1
Organisationsnummer
Företagets namn
A. Beräkning av skattepliktig utdelning 2
1.1 Utdelning
=
1.2 Utdelning som ska tas upp i kapital; beloppet i p. 1.1 x 5/6
=
För över beloppet till
Inkomstdeklaration 1 p. 7.2
B. Beräkning av vinst/förlust 3
Antal sålda andelar
Försäljningsdatum
1.3 Ersättning minus utgifter för avyttring
+
1.4 Omkostnadsbelopp
-
1.5 Vinst
(+) =
1.6 Förlust
(-) =
1.7 Förlust i p. 1.6 x 5/6
=
För över beloppet till p. 1.8
nedan
1
För över beloppet till
Inkomstdeklaration 1 p. 8.3
Vinst som ska tas upp
1.8 Vinst i p. 1.5
=
2
För över beloppet till
Inkomstdeklaration 1 p.7.4
1.9 Vinst som ska tas upp i inkomstslaget kapital;
beloppet i p. 1.8 x 5/6
=
1 Om förlusten uppstått vid försäljning av andelar i en ekonomisk
förening för du istället över den till Inkomstdeklaration 1 p. 8.4.
2 Om vinsten uppstått vid försäljning av andelar i en ekonomisk
förening för du istället över den till Inkomstdeklaration 1 p. 7.5.
Upplysningar
Denna information vänder sig till dig som
äger okvalificerade aktier i ett onoterat
företag. Du ska fylla i sidan 1 av blankett
K12 (SKV 2112). Äger du en s.k. oäkta
bostadsrätt ska du också lämna blankett
K12 men då sidan 2. Information om hur
du fyller i sidan 2 hittar du inte i detta
informationsblad utan i broschyren
Skatteregler för bostadsrättsföreningar
och deras medlemmar (SKV 378). Den
broschyren kan du ladda ner på
www.skatteverket.se.
Vem ska lämna blankett K12?
Du som äger okvalificerade aktier* i ett onoterat företag
måste lämna blankett K12 om du har fått utdelning på
dina aktier. Du måste också lämna blankett K12 om du
sålt aktier i företaget. Det är bara fysiska personer (eller
dödsbon) som ska lämna blankett K12.
* För enkelhets skull nämns endast begreppet ”aktier” då vi avser
aktier och andelar i ekonomisk förening.
Är aktierna istället kvalificerade ska du lämna blankett
K10. (Att aktierna är kvalificerade innebär bland annat
att företagets delägare, eller närstående till delägaren, varit
verksam i företaget i betydande omfattning. Är aktierna
inte kvalificerade är de okvalificerade.)
Lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1.
Så här fyller du i sidan 1 på blankett K12
1 Uppgifter om dig och företaget m.m.
Fyll i ditt namn och personnummer samt företagets namn
och organisationsnummer längst upp på blanketten. Fyll
också i vilket datum du fyller i blanketten. Om du behöver
rätta en blankett K12 som du har lämnat tidigare, skriver
du det datum som du fyller i ändringsblanketten. Skatte­
verket kan då avgöra v­ ilken blankett som ska gälla genom
att titta på ­datumet. Observera att du måste fylla i hela
blanketten på nytt, det räcker inte att du fyller i de rättade
uppgifterna.
2 Avsnitt A – Beräkning av skattepliktig
utdelning
Punkt 1.1 Här fyller du i den utdelning du har fått på dina
aktier.
Punkt 1.2 Multiplicera beloppet vid punkt 1.1 med 5/6
och fyll i resultatet vid punkt 1.2. Det belopp som du får
fram ska du föra över till punkt 7.2 i Inkomst­deklaration
1. Om du har ett förtryckt belopp i den gula rutan på
Inkomstdeklaration 1 ­stryker du det och fyller i det rätta
totalbeloppet vid punkt 7.2.
3 Avsnitt B – Beräkning av vinst/förlust
I avsnitt B redovisar du de aktier som du har avyttrat under
året. Med avyttring avses försäljning, byte och liknande
överlåtelse. När vi nedan skriver försäljning avser vi alla
typer av avyttringar.
När du redovisar försäljning av aktier i onoterade företag
ska du, precis som vid andra aktieförsäljningar, använda
genomsnittsmetoden. Det innebär att du beräknar ditt
omkostnadsbelopp enligt denna metod för varje aktie av
samma slag och sort. Du måste därför lämna en separat
blankett K12 för varje aktieslag. Om du sålt både A- och
B-aktier i företaget lämnar du två K12-blanketter. Läs
mer om genomsnitts­metoden i Försäljning av värdepapper
(SKV 332).
Börja med att fylla i hur många aktier som du har sålt
och vilket datum försäljningen skedde. Försäljningsdatum
är det datum då bindande avtal undertecknades.
Punkt 1.3 Här fyller du i den ersättning du har fått för de
sålda aktierna. Dra av utgifter som du har haft för försälj­
ningen, t.ex. courtage.
Punkt 1.4 Här fyller du i vad du betalt för aktierna. Om
du köpt dem i omgångar beräknar du omkostnadsbeloppet
enligt den s.k. genomsnittsmetoden, se Försäljning av värde­
papper (SKV 332).
Punkt 1.5 Här fyller du i eventuell vinst som du har gjort
på dina aktier. Gå därefter vidare till punkt 1.8.
Punkt 1.6 Här fyller du i en eventuell förlust som du har
gjort på dina aktier.
Punkt 1.7 Multiplicera förlusten vid punkt 1.6 med 5/6
och fyll i resultatet vid punkt 1.7. Beloppet för du sedan
över till punkt 8.3 på Inkomstdeklaration 1. Om du har
ett förtryckt belopp i den gula ­rutan i din inkomstdeklaration
stryker du det och f­ yller i det rätta totalbeloppet vid
punkt 8.3.
Om förlusten uppstått vid försäljning av andelar i en
ekonomisk förening för du istället över den till punkt 8.4 i
Inkomstdeklaration 1.
Observera att du bara behöver föra över beloppet vid
punkt 1.7 till punkt 8.3 på Inkomstdeklaration 1. Du
behöver inte tänka på om förlusten kan utnyttjas mot vinster
(s.k. kvittning) eller hur stor del av förlusten som du får
dra av. Det sköter Skatteverket automatiskt.
Punkt 1.8 Här fyller du i den vinst du kom fram till vid
punkt 1.5.
Punkt 1.9 Beloppet i punkt 1.8 motsvarar så stor del av
­vinsten som ska beskattas till 5/6. Du tar därför 5/6 av
beloppet i punkt 1.8 och fyller i summan vid punkt 1.9.
Den kvoterade vinsten för du sedan in på Inkomst­
deklaration punkt 7.4. Om du har ett förtryckt belopp i
den gula rutan i din inkomst­deklaration stryker du det
och fyller i det rätta total­beloppet vid punkt 7.4.
Om vinsten uppstått vid försäljning av andelar i en
ekonomisk förening för du istället över den till punkt 7.5 i
Inkomstdeklaration 1.
Observera att du bara behöver föra över beloppet vid
punkt 1.9 till punkt 7.4 på Inkomstdeklaration 1. Du
­behöver inte tänka på om vinsten kan utnyttjas mot förluster
(s.k. kvittning). Det sköter Skatteverket ­automatiskt.
Lämna blanketten
elektroniskt
Du kan bifoga blankett K12 till din deklaration även när
du lämnar din Inkomstdeklaration via Internet. Du
skapar själv bilagan, fyller i dina uppgifter och skickar in
den tillsammans med din Inkomstdeklaration. Lämnar
du blankett K12 på annat sätt, via Skatteverkets e-tjänst
för filöverföring eller papper, fyller du bara i resultatet
från K12 i Inkomstdeklaration 1.
Skaffa e-legitimation?
En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling, och en vanlig
e-legitimation är BankID. En e-legitimation fungerar ungefär som ett
körkort eller ett vanligt id-kort. Skillnaden är att du använder den när
du ska göra ärenden elektroniskt, t.ex. betala räkningar eller a
­ nvända
tjänster hos myndigheter och kommuner.
På www.skatteverket.se kan du bland annat göra följande om du
skaffar en e-legitimation:
• anmäla flyttning
• anmäla bankkonto för skatteåterbäring
• ansöka om skattejämkning (ändrad beräkning av preliminär skatt)
• lämna din inkomstdeklaration inklusive de flesta bilagor
• lägga till eller ändra uppgifter i inkomstdeklarationen
• låta ett deklarationsombud lämna de flesta av dina deklarationer
• lämna kontrolluppgifter
• lämna moms- eller arbetsgivardeklarationer
• lämna din preliminära inkomstdeklaration
• se saldot på ditt skattekonto
• se hur mycket rot- eller rutavdrag du utnyttjat (s.k. köparintyg)
• skriva ut personbevis.
Självbetjäning dygnet runt:
Webbplats: skatteverket.se,
Servicetelefon: 020-567 000
Personlig service:
Ring Skatteupplysningen,
inom Sverige: 0771-567 567,
från utlandet: +46 8 564 851 60
SKV 252 utgåva 5. Utgiven i december 2015.
Denna utgåva finns endast som pdf på www.skatteverket.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards