Syfte med projektet

advertisement
Mäns våld mot kvinnor i ett historisk perspektiv
Skara 25 januari
Katarina Björkgren
Utvecklare
Samhällsavdelningen
[email protected]
Tel 010-224 45 20
Länsstyrelsens jämställdhetsarbete
Styrs av den nationella jämställdhetspolitiken vars mål är:
Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv
1.
En jämn fördelning av makt och inflytande
2.
Ekonomisk jämställdhet
3.
Jämställd utbildning
4.
En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
5.
Jämställd hälsa
6.
Mäns våld mot kvinnor skall upphöra
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och
möjlighet till kroppslig integritet.
Konventioner och deklarationer
1948 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
1979 FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
1989 FN:s konvention om barns rättigheter
1993 FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor
2002 Torontodeklarationen om våld mot äldre, WHO
2006 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2011 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld
mot kvinnor (Sverige 2014)
Mäns Våld
Våld på krogen
Hatbrott
Folkmord
Organiserad
brottslighet
Mäns våld mot kvinnor
Våld och sociala
medier
Våld i nära relationer
Hedersrelaterat
våld och förtryck
Våld inom
idrotten
Könsstympning
Våld i hbtqrelationer
Våldtäkt i relationer
Barn som lever
med våld
Människohandel
för sexuella ändamål
utanför relationerVProstitution
Sexuella övergrepp
i relationer
Sexualiserat våld i nära
relation
Ungas våld i nära
relationer
Sex mot ersättning
Särskilt utsatta
grupper
Grooming
Sexuella övergrepp
utanför relationer
Våldtäkt utanför
relationer
Sexualiserat våld utanför
relationer
Pornografi
Våld i väpnande
konflikter
Gift mot sin
vilja
Mäns våld mot kvinnor är
• ett globalt samhällsproblem
• yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle
• ett demokratiskt problem
• en kränkning av de mänskliga rättigheterna
Vad är våld?
”Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar,
skadar eller kränker försöker påverka annan person att göra något
mot sin vilja eller avstå att göra något den vill”
Per Isdal, Alternativ til vold
”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell
eller psykisk skada eller lidande för kvinnor…”
FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor, art 1
Kvinnofridslagstiftningen (1998)
”…om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av
personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada
personens självkänsla…”
”Har gärningar… begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har
varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under
äktenskapsliknande förhållanden, skall i stället dömas för grov
kvinnofridskränkning…”
Brottsbalken 4 kap 4 §
Allt hänger ihop…
struktur
samhälle
relation
individ
Medeltiden 1200• Kvinnor mannens egendom. Äktenskapet en affär där brudgummen fick
bruden genom ett köp. Beloppet var dubbelt så mycket som priset för en
slav.
• Vid giftomål övergick rätten till kvinnan från brudens far till brudgummen.
Mannen blev kvinnans målsman.
• Försök att röva bort en hustru betraktades som en skada på mannens
egendom. (Kvinnorov beskrivs tillsammans med andra former av
egendomsbrott)
• Övergrepp mot kvinnor – en kränkning av män.
• Om en man tagit annan mans hustru kunde han hängas för stöld.
Husbonden fick bestämma om även hustrun skulle dö – straffet var då att
begravas levande eftersom hon dragit skam över hans hus.
• Ingen kyskhetskod för kvinnor, män avskräcktes från otillåtna sexuella
relationer
Medeltidens synsätt styrs av de mosaiska lagarna
Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans
tjänare/tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat
som tillhör honom
(De tio budorden, Mose bok, Bibeln)
En legalistisk stat börjar ta form……
Lanskapslagarna (den första 1350)
Edsöreslagarna vars syfte var att kriminalisera övervåld och
förgripelse mot den personliga säkerheten
Hit hör Birger Jarls fridslagar
Kyrkofrid, Tingsfrid, Hemfrid
Kvinnofrid – förbud mot våldtäkt och kvinnorov, ett skydd av kvinnan
som mannens egendom
1400-talet Magnus Erikssonas landslag – första rikslagstiftningen
Katolicismens tid – påven oinskränkt makt
Allt hänger ihop…
struktur
samhälle
relation
individ
Reformationen 1500Martin Luther – reformationens fader (Tyskland)
Kristendomen delas i två grenar katolsk och protestantisk
I de länder som reformerades blev kyrkan underställd staten
Olaus Petri – Martin Luthers eko i Sverige
Mannen och den patriarkala ordningen mycket viktig för att förvalta
skapelsen i den nya samhällsordningen
Skapelseberättelsens roll i reformationen
Vem bar ansvaret för att skammen kom in i skapelseberättelsen?
Både Adam o Eva blev lurade
……men då kvinnan var svagare var hon mer godtrogen och genom henne
föll mannen
Mannen hade större ansvar och skuld i kraft av sitt förstånd
….men skammen var ändå i första hand Evas
Kvinnans straff
• Hon ska föda barn i smärta
• Vara under mannens våld och regering
Mannens straff
• Han ska tjäna sitt bröd i sitt anletes svett
En sådan syn framsprungen ur en synnerligen patriarkal tradition
Det värsta uttrycket för kvinnofientligheten under denna tid
- Häxprocesserna
Tron på magiska krafter och övernaturliga händelser var djupt rotade
i bondesamhället
Sammanlagt avrättades cirka 300 kvinnor i svenska häxprocesser.
De halshöggs och brändes på bål.
Allt hänger ihop…
struktur
samhälle
relation
individ
Tidig modern tid 1600 - 1800-talet
• Äldre kollektivistiska och släktbaserade strukturer bröts upp
samtidigt med statsmaktens konsolidering
• En starkt hederscentrerad kultur i de nordiska länderna men
upprättandet av hedern skulle ske offentligt och genom ett legalt
förfarande
(kvinnor fick inte vittna förrän i slutet av 1600-t)
• Förnuftet börjar tränga undan tron
• Fortlöpande individualisering
• Staten monopol på att straffa
• Rörlig arbetskraft – kvinnor mer frigjorda från familjen
• Kvinnlig heder starkt länkad till sexualiteten
• Manlig heder flerdimensionell, frigörs från sexuell skam, offentlig
skam
• Kvinnan kan inte gifta sig utan tillåtelse, omyndig
• Ej få barn som ogift
• Skammord (barnamord) kvinnan ensam ansvarig
Sveriges rikes lag 1734
• 1880 formell likabehandling mellan könen
• 1884 rätten att aga sin hustru tas bort (husagan)
Allt hänger ihop…
struktur
samhälle
relation
individ
Modern tid 1900 - talet
• 1921 Första allmänna valet (likabehandling i praktiken)
• 1947 Kvinnor får vårdnaden om sina barn (tillsammans med
mannen)
• 1965 Våldtäkt inom äktenskapet blir straffbart
• 1971 Särbeskattning för äkta makar införs
• 1974 Föräldraförsäkring införs
• 1974 Lag om självbestämmande för kvinnor vid abort införs
• 1979 Förbud mot barnaga införs
• 1980 Diskriminering pga av kön förbjuds
• 1980 Äktamakarprövning för studiemedel avskaffas
1900- 2000- talet
• 1982 Misshandelsbrott inomhus faller under allmänt åtal
• 1982 Förbud mot könsstympning av kvinnor (Lag 1982:316)
• 1998 Kvinnofridsreformen
Grov kvinnofridskränkning, förstärkt lagstiftning mot kvinnlig
könsstympning, förbud mot köp av sexuella tjänster
• 2007 SoL 5kap 11§ ändras från bör till skall
• 2014 Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer 2014:4
• 2014 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap
• 2017 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor
Strategins tillämpningsområde
•
•
•
•
•
•
•
Allt våld som riktas mot kvinnor och flickor på grund av kön
Våld i nära relationer
Barn som utsätts för/bevittnar våld
Hedersrelaterat våld och förtryck
Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
Sexualbrott
Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i
reklam, media och pornografi
Strategins utgångspunkter
• Våld ska förebyggas med fokus på våldsutövare och
maskulinitetsnormer
• Större uppmärksamhet på flickors och unga kvinnors
utsatthet för våld
• Olika livssituationer och omständigheter som kan innebära
särskild sårbarhet
• Barns rätt och barns bästa
• Hbtq-personers rättigheter
• Förbättrad samverkan och styrning
• Kunskapsbaserat arbete
Målsättningar
• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för
våldsutsatta kvinnor och barn
• Effektivare brottsbekämpning
• Förbättrad kunskap och metodutveckling
Uppföljning
• Jämställdhetsmyndigheten
Stöd för arbetet mot våld
•
•
•
•
Att organisera arbete
Att arbeta med våldsutsatta, barn,
våldsutövare
Utsatta grupper
Lärande exempel
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
Nationell stödtelefon för våldsutsatta och yrkesverksamma
som möter målgruppen
www.kvinnofridslinjen.se
Nationellt kompetensteam 010-223 57 60
Råd och konsultation för yrkesverksamma:
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Barnäktenskap
• Tvångsäktenskap
• Könsstympning
www.hedersförtryck.se
Länsstyrelsen Västra Götaland
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
Facebook Jämställt Västra Götaland
www.informationsverige.se
Kontakta oss gärna
Katarina Björkgren
[email protected]
Sophie Nilsson
[email protected]
Evelina Skog
[email protected]
---------------------------Ingen fråga är för liten
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se
Download