Rosuvastatin (Crestor)

advertisement
Plats i terapin
Fastställd av landstingets läkemedelskommitté 2009-11-19
®
Senast reviderad mars 2014
Rosuvastatin (Crestor )
Läkemedelskommitténs bedömning
 Generiskt simvastatin eller atorvastatin är likvärdiga förstahandsval till följd av bäst
kostnadseffektivitet och mer omfattande dokumentation om förebyggande effekt
på kardiovaskulära händelser. Simvastatin i dosen 80 mg/dag bör dock undvikas pga
förhöjd risk för muskelbiverkningar.
 Om det individuella behandlingsmålet inte uppnås med atorvastatin 80 mg/dag kan
behandling med rosuvastatin (Crestor) övervägas.
Läkemedelskostnad i mars 2014
Pris för 1 års behandling med
Crestor
Generiskt simvastatin
Generiskt atorvastatin
20 mg x 1
40 mg x 1
40 mg x 1
4719 kr
252 kr
285 kr
Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting
Fakta om rosuvastatin
1) Godkänd för behandling av primär hyperkolesterolemi eller kombinerad hyperlipidemi som tillägg till diet när
effekt av diet och annan icke-farmakologisk behandling är otillräcklig, samt för behandling av homozygot familjär
hyperkolesterolemi; ensamt eller som tillägg till annan lipidsänkande behandling. Även godkänt för prevention av
större kardiovaskulära händelser hos patient som bedöms löpa hög risk för en första kardiovaskulär händelse.
2) Crestor subventioneras bara om det används för patienter som inte når behandlingsmålen med simvastatin. I
styrkan 5 mg föreligger ingen subvention.
3) I studier sänker simvastatin 20, 40 och 80 mg/dygn LDL-kolesterol med 35, 39 och 46 procent. Atorvastatin 10,
20, 40 och 80 mg/dygn sänker LDL-kolesterol med 37, 43, 48 och 51 procent. Rosuvastatin 10, 20 och 40
mg/dygn sänker LDL-kolesterol med 46, 52 och 55 procent (STELLAR-studien).
4) Det finns inga övertygande data som talar för att ett statin är bättre än ett annat vad avser kardiovaskulär
morbiditet och mortalitet när de används i doser som sänker LDL-kolesterol lika mycket. Mest omfattande
dokumentation föreligger för simvastatin, atorvastatin, och pravastatin. Dokumentationen för rosuvastatin är ej lika
omfattande. I den primärpreventiva JUPITER-studien påvisades en uttalad relativ riskreduktion vad avser
kardiovaskulära händelser men de absoluta riskreduktionssiffrorna var mycket små.
5) Biverkningsmässigt har rosuvastatin samma profil som andra statiner.
Referenser
•
•
•
•
•
Läkemedelsverket. Monografi Crestor (rosuvastatin), 2003.
Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendation prevention av aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom med lipidreglerande läkemedel, 2005.
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Genomgången av läkemedel mot blodfettsrubbningar, 2009.
Jones PH, Davidson MH, Stein EA, Bays HE, McKenney JM, Miller E, Cain VA, Blasetto JW; STELLAR Study Group. Comparison of the
efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin, and pravastatin across doses (STELLAR Trial). Am J Cardiol. 2003 Jul
15;92(2):152-60. PubMed.
Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, Genest J, Gotto AM Jr, Kastelein JJ, Koenig W, Libby P, Lorenzatti AJ, MacFadyen JG, Nordestgaard
BG, Shepherd J, Willerson JT, Glynn RJ; JUPITER Study Group. Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated
C-reactive protein. N Engl J Med. 2008 Nov 20;359(21):2195-207. PubMed.
Läkemedelskommittén i Uppsala läns landsting
Download