Faktablad DALM 2004-10-25
Fakta Crestor
Crestor har godkänts i över 60 länder på fem kontinenter, och har introducerats på
marknaden i över 50 olika länder, bland annat i 13 europeiska länder, USA och Kanada.
Över 3 miljoner patienter har blivit ordinerade behandling med Crestor, och över 10 miljoner
recept har utfärdats runt om i världen. Erfarenheterna från den kliniska användningen
bekräftar den gynnsamma risk/nyttaprofilen hos Crestor, och visar att dess säkerhetsprofil
är jämförbar med andra statiner på marknaden. Crestor 10 mg är den rekommenderade
startdosen för patienter som inte tidigare behandlats med statiner, liksom för patienter som
går över till Crestor från andra statiner, oavsett tidigare dosering.
GALAXY-ProgrammetTM
GALAXY-programmet är en omfattande global forskningssatsning som sponsras av
AstraZeneca. Programmet är långsiktigt och utvecklas kontinuerligt. Syftet är att undersöka
möjligheterna att minska riskerna för hjärt/kärlsjukdom genom behandling med Crestor.
Metabola syndromet
Uttrycket metabola syndromet beskriver ett tillstånd som innebär att ett antal riskfaktorer
förekommer samtidigt hos en viss individ. Varje riskfaktor för sig medför ökad risk för
hjärt/kärlhändelser, men när de förekommer samtidigt förstärker de patientens risk att
drabbas av hjärtinfarkt, stroke, diabetes typ 2 och död. 3,11,12 Det finns ännu ingen globalt
accepterad definition av metabola syndromet. Världshälsoorganisationen (WHO) och Adult
Treatment Panel III under US National Cholesterol Education Programme (NCEP ATP III)
har var sin definition av metabola syndromet. NCEP ATP III anger att patienter som har tre
eller fler av följande riskfaktorer måste betraktas som kliniskt manifesta fall av metabola
syndromet:3
Riskfaktor
Bukfetma
män
kvinnor
Triglycerider
HDL-kolesterol
män
kvinnor
Högt blodtryck
Förhöjt fasteblodsocker
Gränsvärde
midjemått
>102cm
>88cm
>150mg/dl (170mmol/l)
<40mg/dl (0,9 mmol/l)
<50mg/dl (1,3 mmol/l)
>130/>85mmHg
110mg/dl (6,11 mmol/liter)
Icke-HDL-kolesterol
Mängden icke-HDL-kolesterol bestäms rutinmässigt som mängden totalt kolesterol (TC)
minus mängden HDL-C. Icke-HDL-kolesterolet har betydelse därför att detta värde
avspeglar samtliga aterogena fraktioner av lipoproteinerna.13 Höga nivåer av dessa
fraktioner bidrar till utveckling av ateroskleros.
Mål i fråga om apolipoproteinivåer
Läkare runt om i världen börjar nu inse betydelsen av apolipoproteinnivåerna vid bedömning
av riskerna för hjärt/kärlhändelser. Kvoten mellan apolipoprotein A-I (Apo A-I) och
apolipoprotein B (Apo B) betraktas som en viktig variabel vid bedömning av kardiovaskulär
risk, och den totala nivån av apolipoprotein B uppfattas allt oftare som en stark självständig
riskfaktor och ett bättre underlag för bedömning av relativ risk för kranskärlssjukdom än
nivån av LDL-C.14
1
Tabell 1 visar riktlinjer enligt US NCEP ATP III för LDL-C och motsvarande mål för totalt Apo
B, som beräknats med hjälp av det kända sambandet mellan totalt Apo B och icke-HDLkolesterol.14
Tabell 1
Behandlingsmål i fråga om LDL-C och totalt Apo B
Behandlingsmål
Primärt mål:
Sekundärt mål:
LDL-C
Totalt Apo B
Kranskärlssjukdom* eller
motsvarande risk**
<100 mg/dl
<90 mg/dl
Flera (minst två)
riskfaktorer***
<130 mg/dl
<110 mg/dl
Högst en riskfaktor
<160 mg/dl
<130 mg/dl
Riskstatus
* Tidigare drabbad av hjärtinfarkt, instabil angina, stabil angina, kranskärlsoperation, kliniska
tecken på myokardisk ischemi
** Kliniska former av åderförfettning i andra kärl än hjärtats kranskärl (perifer artärsjukdom,
bukaneurysm, klinisk carotissjukdom, diabetes samt två eller fler riskfaktorer, med ≥20%
förhöjd 10-årsrisk för allvarlig hjärthändelse (infarkt, hjärtstillestånd)
*** Minst två riskfaktorer med ≥20% förhöjd 10-årsrisk för allvarlig hjärthändelse. ATP III
modifierar intensiteten i den LDL-sänkande behandling som krävs för att uppnå
behandlingsmålen, bedömt som 10-årsrisk för kranskärlssjukdom.
Referenser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Stalenhoef AFH, et al. A Comparative study with rosuvastatin in subjects with METabolic Syndrome:
results of the COMETS study. 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of
Diabetes, Munich, Germany 2004.
Hedblad et al. Diabet Med 2002; 19: 470-75
Executive summary of the Third Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert
Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment
Panel III). JAMA 2001; 285:2486-2497. Also available on-line:
http://www.nhlbi.nih.gov/guidelines/cholesterol/atp3_rpt.htm
de Backer G et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.
European Heart Journal 2003; 24:1601-10.
Grundy SM, et al. Implications of recent clinical trials for the National Cholesterol Education Program
Adult Treatment Panel III Guidelines. Circulation 2004;110:227-39.
Sattar N, et al. Metabolic syndrome with and without C-reactive protein as a predictor of coronary heart
disease and diabetes in the West of Scotland Coronary Prevention Study. Circulation 2003;108:414-19.
Pyorala K, et al. Reduction of cardiovascular events by simvastatin in nondiabetic coronary heart disease
patients with and without the metabolic syndrome: subgroup analyses of the Scandinavian Simvastatin
Survival Study (4S). Diabetes Care 2004;27(7):1735-40.
Schuster H, et al. Effects of rosuvastatin and atorvastatin on plasma lipids in type 2 diabetes patients in
the MERCURY I study. 40th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes,
Munich, Germany 2004.
Website of International Diabetes Federation. Facts & Figures. Did you know?
Colhoun HM, et al. The Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Effectiveness of lipid
lowering for the primary prevention of major cardiovascular events in diabetes. Abstract 15-1B presented
at 64th session of the American Diabetes Association. June 4-8, 2004. Orlando, Florida, US
Kaplan NM. The deadly quartet: upper body adiposity, glucose intolerance, hypertrigylceridaemia and
hypertension. Archives of Internal Medicine 1989; 149:1514-20.
Meigs JB. Epidemiology of the metabolic syndrome. American Journal of Managed Care 2002; 8:S28292.
Cui Y, et al. Non-high-density lipoprotein cholesterol level predictor of cardiovascular disease mortality.
Archives of Internal Medicine 2001; 161:1413-9.
Grundy SM. Low density Lipoprotein, Non-High-Density Lipoprotein and Apolipoprotein B as Targets of
Lipid-Lowering Therapy. Circulation 2002; 106:2526-9.
2