Innehåll Svart dag i Vita huset

advertisement
I nnehåll
3162
Komplementär- och alternativmedicin
en fråga om patienternas valfrihet Lena-Maj Anding
Slutreplik: Oförsvarligt att prioritera alternativmedicin
Christer G Wennerholm, Margareta Cederfelt
3164
Kompetensen utvecklas i arbetet med patienterna Karin Lindhagen
»Officer of the Order of the British Empire« Carl Custaf Carpel
Det finns riktlinjer för sjukskrivning! Einar Perman
I huv’et på en frustrerad psykiater Ingegerd Wahl
Utmattade patienter och arbetslivets krav Arja Tuukkanen
Nya böcker
3165
Thomas Ihre, redaktör. Enligt ordination
– om bättre läkemedelsanvändning Bengt Järhult
medicinsk chefredaktör
Bengt Bratt och Roland Jansson. Mottagningen Katarina Strand Brodd
Återkommande
3168
3170
3190
3192
❙❙ Politiker som skapar problem för
medicinsk forskning brukar kaxigt
hävda att riskerna för att deras förslag skall leda till forskarflykt är
överdrivna.
Veckans nummer av New England Journal of Medicine (NEJM
2005;351:1645) redovisar hur delar
av stamcellsforskningen är på väg
att lämna USA, ett scenario som
Josef Milerad
Teater
3167
Svart dag i Vita huset
Lediga tjänster
Platsannonser
Meddelanden
Inlägg utifrån Med nyfikenhet som yrke Hans Fällman
Medicinhistoriska minipauser (3145)
I nästa nummer
Hyperakusi – ett outforskat område
Hyperakusi innebär extrem känslighet för vardagens ljud och är ett problem
som drabbar cirka 8 procent av befolkningen.
www.lakartidningen.se
FÖRHANDSPUBLICERAT
SBU-rapporten om ångest når inte klinisk praxis
Alv A Dahl
SBUs rapport »Behandling av ångestsyndrom. En systematisk litteraturöversikt« lär knappast förändra situationen för de många patienter som lider av ångestsyndrom, eftersom den inte kommer att nå
ut i klinisk praxis – varken allmänläkare, psykiatrer eller kliniska psykologer kommer att läsa rapportens 776 sidor. Bäst passar rapporten som referens- eller uppslagsverk.
Metabola syndromet i blåsväder
Peter M Nilsson, Björn Fagerberg
En internationell debatt har utbrutit om det vetenskapliga fundamentet för »metabola syndromet«.
European Association for the Study of Diabetes (EASD) och American Diabetes Association (ADA)
har i ett gemensamt uttalande varnat för en alltför okritisk användning av beteckningen »the metabolic syndrome«. Ett motinlägg har kommit från några ledande företrädare (knutna till American
Heart Association) för en amerikansk syn på metabola syndromet och dess definitioner, likaså har International Diabetes Federation tillbakavisat åsikterna från EASD/ADA. Oavsett benämning finns denna riskfaktoransamling hos många individer och bör inte ignoreras.
Läkartidningen ❙ Nr 43 ❙ 2005 ❙ Volym 102
även borde ge svenska folkvalda något att tänka på.
Embryonala stamceller som kan er-
sätta skadade eller sjuka organ kan
bli framtidens medicinska genombrott. Användningen av fostervävnad är dock en ideologisk måltavla
för president Bush, som effektivt
lyckats blockera mycket av forskningen inom området.
Efter fruktlösa uppvaktningar
har flera forskargrupper tröttnat och
bildat ett globalt konsortium för terapeutisk kloning med säte i Sydkorea. Projektet ger tillgång till laboratorier, tränad personal och framförallt ett klimat som främjar utvecklingsarbete. Man räknar med att få
fram 100 sjukdomsspecifika stamcellslinjer – per år!
I detta internationella samarbete
kommer värdlandet Sydkorea troligen att få ett dominerande inflytande när det gäller vem som får tillgång till resultaten. Det perspektivet
oroar många idag och kommer troligen att bekymra ännu fler om det
kommer ett stort kliniskt genombrott, exempelvis att man kan nybilda insulinproducerande β-celler.
Att man försöker stoppa viktig
forskning av dunkla ideologiska
skäl är inte unikt för USA. I Sverige
handlar det dock inte om stamceller
utan djurförsök. Vi behandlar patienter – inte deras enskilda organ –
och måste följaktligen kunna studera hela organismen i djurmodell och
inte bara enskilda celler i provrör.
Den forskningen riskerar, enligt
mångas bedömning, att flytta från
Sverige om miljöpartiets program
går igenom i en kommande regeringsproposition.
[email protected]
3103
Download