DOC - Europa.eu

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN
PRESSMEDDELANDE
Bryssel den 28 november 2012
En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och
monetär union: inledningen till en debatt om Europa
Bryssel den 28 november 2012 – Europeiska kommissionen antog idag en plan för en
djupgående och verklig ekonomisk och monetär union med en vision om en kraftfull och
stabil struktur på de finansiella, finanspolitiska, ekonomiska och politiska områdena.
– Vi behöver en djup och verklig ekonomisk och monetär union för att lösa den
förtroendekris som skadar våra ekonomier och våra medborgares försörjningsmöjligheter,
säger Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso i en kommentar till
planen.
Vi måste tydligt visa att EU-invånarna är villiga att hålla ihop och vidta
beslutsamma åtgärder för att stärka de strukturer på de finansiella, finanspolitiska,
ekonomiska och politiska områdena som ligger till grund för eurons stabilitet och vår union
i dess helhet.
I ett djupgående och verkligt EMU skulle alla viktiga ekonomiska och
finanspolitiska val som medlemsstaterna gör bli föremål för mer ingående
samordning, godkännande och övervakning på EU-nivå. Planen visar vägen mot ett
djupgående och verkligt EMU och innehåller åtgärder som stegvis blir allt mer omfattande
på kort, medellång och lång sikt. En del av åtgärderna kan vidtas på grundval av de
nuvarande fördragen, med andra kräver fördragsändringar.

På kort sikt (inom 6 till 18 månader) bör omedelbar prioritet ges åt att
genomföra de reformer av styrelseformerna som redan har godkänts (sex
rättsakter som ibland kallas ”sexpacket”) eller är på väg att godkännas
(”tvåpacket”). Medlemsstaterna bör också sträva efter att nå en överenskommelse
om en gemensam tillsynsmekanism för banker före årets slut. För att bankunionen
ska vara ändamålsenlig måste man inte bara inrätta en gemensam
övervakningsmekanism, utan efter att den har antagits även en gemensam
avvecklingsmekanism för att hantera banker i svårigheter.
Så snart en
överenskommelse har nåtts om den fleråriga budgetramen bör ramen för den
ekonomiska styrningen stärkas ytterligare genom att ett ”konvergens- och
konkurrenskraftsinstrument” inrättas inom EU-budgeten. Instrumentet, skilt från
den fleråriga budgetramen, skulle stödja ett snabbt genomförande av
strukturreformer som är viktiga för medlemsstaterna och bidra till att EMU fungerar
smidigt. Stödet skulle grunda sig på åtagandena i de ”avtalsarrangemang” som
ingåtts mellan medlemsstaterna och kommissionen
IP/12/1272


På medellång sikt (18 månader till fem år) skulle en ytterligare stärkning av
det gemensamma förandet av budgetpolitiken och den ekonomiska politiken –
inbegripet skatte- och sysselsättningspolitiken – gå hand i hand med en utökad
finanspolitisk kapacitet. En särskild finanspolitisk kapacitet för euroområdet bör
bygga på egna medel och ge tillräckligt stöd för viktiga strukturrefomer i stora,
problemtyngda ekonomier. Kapaciteten skulle kunna utarbetas på grundval av
konvergens- och konkurrenskraftsinstrumentet, men nya och specifika rättsliga
grunder i fördragen skulle vara en fördel. Man skulle också kunna överväga att
införa euroväxlar och inrätta en skuldinlösenfond, underkastad strikta villkor, för
att bidra till skuldminskningen och stabilisera finansmarknaderna. Övervakningen
och förvaltningen av den finanspolitiska kapaciteten och av andra instrument skulle
skötas av ett ”finansdepartement” för EMU inom kommissionen.
På längre sikt (fem år framåt och därefter) bör det, om befogenheter, ansvar
och solidaritet förenas på ett lämpligt sätt på EU-nivå, vara möjligt att inrätta en
oberoende budget för euroområdet som ger EMU finanspolitisk kapacitet att stödja
medlemsstater som drabbats av ekonomiska störningar. En djupt integrerad ram
för ekonomisk och finanspolitisk styrning skulle kunna möjliggöra gemensamma
emissioner av offentlig skuld, vilket skulle stärka marknadernas funktion och
penningpolitiken. Detta skulle vara sista etappen i EMU.
2
Vissa av de nödvändiga åtgärderna kan antas inom ramen för de nuvarande
fördragen. Andra kommer att kräva ändringar av de nuvarande fördragen och nya
befogenheter för unionen. Detta måste bygga på följande grundläggande principer:




För det första bör fördjupningen av EMU bygga på fördragens institutionella och
rättsliga ram.
För det andra måste euroområdet kunna integreras snabbare och djupare än EU
som helhet, samtidigt som man bevarar integriteten i den politik som förs av alla
27 EU-länder, särskilt den inre marknaden. Detta innebär att åtgärderna inom
euroområdet, när så är lämpligt, bör vara öppna för andra medlemsstater.
Samtidigt som det i fördragen anges att ett antal bestämmelser endast gäller för
medlemsstaterna i euroområdet, är områdets nuvarande utformning endast av
tillfällig natur, eftersom alla EU-länder utom två (Danmark och Storbritannien)
enligt fördragen förr eller senare kommer att bli fullvärdiga medlemmar.
Ett stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande måste åtfölja alla fördragsförändringar
som överför ytterligare överstatliga befogenheter till EU-nivån. Ett sätt att stärka
EU:s legitimitet skulle vara att utöka domstolens befogenheter.
Följande etapper
Planen är kommissionens bidrag till rapporten från de ”fyra ordförandena” om de följande
etapperna i den ekonomiska och monetära unionen. En slutlig version av rapporten håller
på att utarbetas av Europeiska rådets ordförande i samordning med kommissionens
ordförande Barroso, Europeiska centralbankens ordförande och ordföranden för
Eurogruppen och kommer att diskuteras vid Europeiska rådets möte den 13–14 december.
Bakgrund
Debatten om hur man ytterligare kan stärka den ekonomiska styrningen har tagit fart
sedan maj 2010 när kommissionen lade fram en strategi för att stärka den ekonomiska
styrningen i Europa (MEMO/10/204). Detta ledde till slut till antagandet av förslagen om
”sexpacket”, som trädde i kraft i december 2011 (MEMO/11/898). Kommissionen har
också bidragit till flera rapporter om EMU i samarbete med Europeiska rådets ordförande:
rapporten från specialgruppen för ekonomisk styrning (oktober 2010), ”Mot en starkare
ekonomisk union” (december 2011) och ”de fyra ordförandenas” interrimsrapport ”Mot en
verklig ekonomisk och monetär union” (oktober 2012).
Mer information finns på
José Manuel Barrosos webbplats:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/index_en.htm
MEMO/12/909En plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union (EMU):
Vanliga frågor
Kontaktpersoner:
Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)
Sarah Collins (+32 2 296 80 76)
Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)
3
Download