DOC - Europa EU

advertisement
EUROPEISKA KOMMISSIONEN - PRESSMEDDELANDE
Eurosedlar och euromynt – 10 år senare
Bryssel den 22 december 2011 – Den 1 januari 2002 infördes eurosedlar och
euromynt i EU, vilket var inledningen på en helt ny samordning av den monetära
politiken och ett närmare samarbete mellan länderna i euroområdet. Euron och
EMU utgjorde en god grund för ekonomiska framsteg, men bankkrisen 2008 och
dess konsekvenser satte systemet på hårda prov. Eurons framgång har visat sig
vara beroende av sunda och hållbara offentliga finanser och en solid
makroekonomisk politik. De nyligen skärpta EU-bestämmelserna om ekonomisk
styrning och övervakning har skapat en grund för återhämtning. Grunden håller
också på att stärkas genom en finanspolitisk pakt som EU:s ledare kommit överens
om för att åstadkomma budgetdisciplin liksom stärkt styrning och samordning av
den ekonomiska politiken i hela euroområdet.
Före krisen rådde i hela euroområdet makroekonomisk stabilitet som
kännetecknades av stabil inflation, låga räntor, en exceptionellt lång period av
ekonomisk tillväxt och en allt starkare inre marknad. De 332 miljoner människor
som använder euron behöver inte längre betala extra för att växla valuta och de
gränsöverskridande transaktionerna är mer genomsynliga, vilket gör att
konsumenterna kan göra prisjämförelser mellan olika länder i euroområdet.
- Mot bakgrund av dagens ekonomiska sårbarhet är det nu lämpligt att påminna om
de grundläggande principerna bakom euron och återskapa ett starkt Europa med
många möjligheter, säger Olli Rehn, Europeiska kommissionens vice ordförande
med ansvar för ekonomiska och monetära frågor samt euron. Han fortsätter: - Vi
har tegelsten och murbruk, och vi har arbetskraft. Vi behöver nu politisk vilja, stark
beslutsamhet och snabba åtgärder för att återskapa ekonomisk tillväxt, skapa fler
arbetstillfällen och återupprätta investerarnas och allmänhetens tillit.
Bakgrund
Innan de potentiella medlemsländerna ansluter sig till euron måste de utan
undantag uppfylla strikta ekonomiska och monetära kriterier för att upprätthålla
budgetdisciplin. Euron har medfört tätare samarbete mellan medlemsstaterna för att
uppnå det gemensamma målet stabil valuta och ekonomi, vilket gynnar alla. Innan
bankkrisen inträffade 2008 var EU på god väg att uppnå dessa mål.
Icke desto mindre har finanspolitiska och makroekonomiska obalanser byggts upp i
euroområdet under det senaste årtiondet. För att komma till rätta med dessa
obalanser har den offentliga sektorn tvingats till enorma insatser för att skydda
staternas, företagens och invånarnas intressen i hela EU. Utan EMU skulle den
globala finanskrisen ha utlöst en rad förödande valutakriser i Europa. Effekterna på
ekonomi, stater, företag och även medborgarnas vardag skulle ha blivit
oöverskådliga.
IP/11/1596
Det grundläggande målet med EMU och euron har varit, och är fortfarande, att den
europeiska ekonomin ska fungera bättre, att det ska skapas fler arbetstillfällen och
att invånarna i Europa ska få ett bättre liv. Euron är inte bara ett tekniskt och
monetärt arrangemang, utan även en symbol för viljan att samarbeta solidariskt.
Euron medför i sig inte ekonomisk stabilitet och tillväxt. För det första åstadkoms
detta genom en sund förvaltning av ekonomin i euroområdet i enlighet med
bestämmelserna i EU-fördraget och stabilitets- och tillväxtpakten, som är en central
beståndsdel i EMU.
För det andra är euron som EU:s valuta den centrala mekanismen för att stärka
fördelarna med den inre marknaden, handelspolitiken och det politiska samarbetet.
Stabilitets- och tillväxtpakten har nyligen stärkts genom de sex lagförändringar som
trädde i kraft den 13 december 2011. Dessa nya instrument kommer att bidra till att
garantera att alla följer de gemensamt överenskomna reglerna. De kommer
således att kraftigt bidra till att stabilisera EU:s ekonomi och förhindra nya kriser.
Redskapen omfattar finanspolitiska regler, en ny betoning på att sänka höga
skuldnivåer, uppbackat av en trovärdig sanktionsmekanism, och en effektiv ram för
att förebygga och rätta till bredare makroekonomiska obalanser.
Denna viktiga milstolpe skapades bara några dagar efter Europeiska rådets möte
den 9 december, då EU:s ledare fattade modiga beslut för att öka krishanteringens
trovärdighet, när det gäller både ytterligare ekonomisk styrning för att åstadkomma
en ny finanspolitisk pakt och stärkande av finansiella brandväggar för att begränsa
krisens spridning och således i slutändan skydda ekonomisk tillväxt och
sysselsättning.
Mer information:
MEMO/11/945
MEMO/11/898
Webbplats för GD Ekonomi och finans:
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_sv.htm
Kontaktpersoner:
Amadeu Altafaj Tardio (+32 22 95 26 58)
Vandna Kalia (+32 22 99 58 24)
Catherine Bunyan (+32 22 99 65 12)
2
Download