Förva ltn i ng sberättelse

advertisement
Bredbandsfiber i Odensåker Ek För
Org nr 769627-4062
1(s)
Förva ltn i ng sberättelse
I den hän årsredovisningen anges belopp i SEK orn inget annat särskilt anges,
Allmänt om verksamheten
Föreningen Bredbandsfiber i Odensåker Ek för startade sin verksamhet år 2014 och
Föreningen skall anlägga och förvalta nät för bredbandsfiber iOdensåker med omneid,
Föreningen kommer att sälja tjänster till nätleverantörer och förvalta fibernät åt sinå
anslutna medlemmar
Ägarförhållande
Föreningen ägs
till
100o/o
av personmedlemrnar anslutna till föreningen.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Föreningen har under året nåltit 21 st protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Föreningen har under året utökat sitt verksamhetsonrråOe tltt att omfatta även Ekby,
Vallby, Utby, Jula och Borrud. Under året har anslutningsavtal och markavtal tecknats
med medlemmarna. Förprojektering för detta område han Eenonnförts och offertförfrågan
har skickats ut avseende kommunikationsoperatör och huvudentneprenör för
anläggningsarbetet. Ansökan om stöd för anläggande av fibernätet har skickats in till
Länsstynelsen i Västra Götaland. 3 stormöten har nåttits med medlemmar.
Medlemsinformation
Antal medlemmar vid årets ingång uppgick till BB st. Under året har tillkommit 336 st
medlemmar och 4 st har begärt utträde ur föreninEen. Summa medlemmer uppgår per
2015-12-31 til[ 420 st
Resultatdisposition
Medel att disponera
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Förslag
16 706
-12 086
4 620
till disposition
Återbäring/utdelning
Avsättning till reservfond
Ianspråktagande av reservfond
tl
Ianspråktagande av uppskrivningsfond
n
Avsättning till fond för yttre underhåll
Balanseras i ny räkning
4 620
Summa
4 620
Bredbandsfiber i Odensåker Ek För
2(s)
Org nr 769627-4062
Resultaträkning
m
Not
20 1 5-01-0
1
20 14-0
20 15-12-3
1
2014-t2-37
79 800
17 600
1
-0
1
Rörelseintäkter, lager-förändringar m.m.
Nettoomsättn ing
Förändringar av lager
0
Aktiverat arbete för egen räkning
0
0
Övriga rörelseintäkter
0
16 878
79 800
34 478
Sum m
a
rö relse
i
ntä kte r,
la g e rfö rä n d ri n g a
r
m. m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnöden heter
0
0
Handelsvaror
-26 499
0
Övriga externa kostnader
-53 104
-14 338
-12 232
-3 340
Av- och nedskr. av mat. och imm. anläggningstillgångar
0
0
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normalt
0
0
Övriga rörelsekostnader
0
0
-91 835
-17 678
-12 035
16 800
0
0
Perso
nalkostnader/Sty relsekostnader
Sum m
a
rö re I sekostn
a
der
RÖRELSERESULTAT
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
-50
-94
Summa finansiella poster
-50
-94
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
-t.2 085
t6 706
Extraordinä ra intäkter
0
Extraordinära kostnader
0
RESULTAT FöR.E SKATT
-12 08s
16 706
Bredbandsfiber i Odensåker Ek För
3(s)
OrE nr 769627-4062
Balansräkning
2074-72-
TIttGÄNGAR
241,5-12-3r
31
Ingående moms
0
2495
Kassa och Bank
279706
59797
219706
62292
219746
62292
Omsättningstillgå nga r
Summa
Omsättningstillgå
r'rga
Summa Tillgångar
r
Bredbandsfiber i Odensåker Ek För
4(s)
Org nr 769627-4462
Balansräkning
201,4-t2SKULDER OCH EGET
KAPITAL
2Ot5-1.2.31.
31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Insatsmedel
215
000
45 500
Fritt eget kapital
resultat
Årets resultat
-12
086
16 706
kapital
219
62A
62206
16 706
Balanserat
Summa Eget
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Sumrna kortfristiga
skulder
86
86
86
86
0
0
Lånfristiga skulder
Checkräkningskredit
Bev limit 10 O0O kr
Summa skulder och eget
kapital
2I9
706
62292
Bredbandsfiber i Odensåker Ek För
s( s)
Org nr 769627-4062
Tilläggsupplysningar
Redovisn ingsp ri nciper
Ärsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1
Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar.
Avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller rekommendationer
Det förekomrner inga avvikelser från grundläggande principer, allmänna råd eller
rekom rnendationer.
Intäktsredovisning
Intäkter har redovisats till det verkliga värdet av vad som erhållits eller vad som kommer
att erhållas när inkomsten kan mätas på ett tillförlitligt sätt och när det är sannolikt att
de ekonomiska fördelarna förknippade med törsäljningen kommer att tillfalla bolaget,
Kassa och bank
l-ikvida medel i kassa och bank har vänderats till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden och upplupen nänta har nedovisats i resultaträkningen.
ngfristiga och kortfristiga sku tder
Långfristiga och kortfristiga skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivränternetoden och upplupen rånta redovisas i resultaträkningen.
L3
Not 1 Medelantalet anställda
2015-12-31
00
00
00
Medelantalet anställda män
Medelantalet anställda kvinnor
Summa rnedelantalet anställda
Not 2 Styrelsen sammansättning
Styrelsen har under 2015 bestått av totalt B personer, 7 män och en kvinna.
Odensåker 2016-
Mikael Bender Wilsson
Karl-Simon Ohlson
Styrelsens ordförande
lulius Mikszath
BenEt Wirfelt
Linda Gustafsson
Anders Eklund
Mikael Kull
Mikael Linder
2074-r2-3t
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards