Bild 1

advertisement
Översikt historia år 0-2000
År 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
Kyrkan 0 -
Rom 753 f.kr - 476
Bysans 395 - 1453
Storbritannien 450 ca Frankrike 534 ca Folkvandringar
375 - 568
Danmark
930-1035
Tyskromerska riket 962 - 1806
Spanien 1212 - 1898
Österrike/Habsburg 1278 - 1918
Portugal 1415-1822
Osmanska väldet 1453- 1919
Denna bild avser att visa betydande
makter med stor historisk
påverkan.
(Ur ett västerländskt perspektiv)
Nederländerna
1581-1795
Ryssland 1462 USA 1776 Italien
1861 -
År 0-500 e.Kr
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan 0 Rom 753 f.kr - 476
Bysans 395 - 1453
Storbritannien
450 ca -
Folkvandringar
375-568
Kyrkan år 0 - .
Den romerske kejsaren Augustus avled år 14. Det var Augustus som
kallade alla till den skattskrivning som skildras i Bibelns julevangelium.
Kristendomen spreds snabbt genom att Roms imperium omfattade hela
medelhavsområdet. Evangelierna skrevs.
Rom år 753 f.Kr - 476.
Dominanten på den europeiska kontinenten var det romerska imperiet.
Till Rom hörde det nuvarande Frankrike, det södra Britannien, hela den
iberiska halvön, delar av Nordafrika och mellanöstern.
År 312 blev Konstantin kejsare. Han lät sig döpas och kristendomen blev
en statsreligion inom det romerska imperiet. Inre maktkonflikter och stora
germanska folkvandringar medförde att Roms storhetstid var över år 476.
Bysans 395-1453.
Kejsar Konstantin flyttade huvudstaden från Rom till Konstantinopel. Det
romerska riket delades år 395 i Öst- och Västrom. Östrom kom att kallas
det Bysantinska riket och utgjorde länge ett centrum för kristendomen.
Storbritannien.
London grundades år 50 (ca). Romarna drog sig tillbaka under 400-talet.
Germaner invandrade från kontinenten. Splittrade kungadömen uppstod.
Folkvandringar år 375 - 568.
Visigoterna plundrade Rom år 410. Hunnerna stoppades sydost om Paris
451 av en armé bestående av romare och germaner. Hunnerna under
Attila belägrade Rom 452 men påven Leo I kunde via förhandlingar få slut
på belägringen. Vandalerna plundrade Rom 455.
Slutligen gjorde den germanske livvakten Odovakar en kupp 476 och
utropade sig till kung. Roms imperium var till ända.
Jutar från Danmark, saxare och angler från Tyskland utvandrade till
Britannien.
Det germanska folket, frankerna, tog makten i Gallien och gav Frankrike
dess namn. Visigoter drog genom Frankrike till Spanien. Ostrogoter
besatte stora delar av Balkan, varefter slaver kom dit.
År 500-1000 e.Kr
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
År 529 grundade Benedikt av Nursia benediktinorden. Ordern kom att
utgöra ett effektivt instrument för kunskapsspridning över Europa.
Gregorius I (590-604), ”den store”, var en framgångsrik reformator som
skapade en fast liturgi och den gregorianska sången.
Kyrkan 0 -
Bysans 395 - 1453
Bysans.
Under åren 535-540 återerövrade kejsar Justinianus delar av Västrom. Det
gigantiska Haga Sofia byggdes i Konstantinopel. Bysans slog tillbaka yttre
angrepp från flera håll.
Storbritannien 450 ca Frankrike 498 ca Folkvandringar
375-568
Danmark
930-1035
Tyskromerska
riket 962 - 1806
Storbritannien.
Kung Offa av Mercia byggde en mur mot Wales under 700-talet. Alfred
den store (849-899) av Wessex vann många viktiga slag.
Frankrike.
Frankiske kungen Klodvig antog katolicismen 498. Karl Martell stoppade
den arabiska expansionen från söder år 732 . Karl den store erövrade
nästan hela Europa. Karl den store kröntes av påven till kejsare år 800.
Folkvandringar.
Under perioden utvandrade magyarer till Ungern. Magyarerna härjade vilt
i bl.a. Tyskland.
En speciell folkgrupp utgjordes av khazarerna som levde kring utflödet av
floden Volga. Khazarerna antog den judiska religionen. Främmande folkslag tvingade khazarerna att spridas till östra Europa.
Danmark.
Danska vikingar gjorde plundringståg mot den europeiska kontinenten.
Landet var splittrat men omkring 930 lyckades Gorm den gamle ena
landet. Danmark inledde under Harald Blåtand en storhetstid.
Tyskromerska riket
Otto den store enade det splittrade ”Tyskromerska riket” och blev kejsare
år 962. Namnet kom från att man ansåg sig vara romarnas arvtagare.
År 1000-1100 e.Kr
Kyrkan 0 -
Bysans 395 - 1453
Storbritannien 450 ca Frankrike 498 ca -
Danmark
930-1035
Tyskromerska riket 962 - 1806
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Kampen om rätten att tillsätta kyrkliga ämbeten ledde till den s.k.
”investiturstriden” . År 1077 tvingades den tyske kejsare Henrik IV att göra
sin ”Canossavandring” till påven i Rom. 1098 startades cisterciensrörelsen
i klostret Citeaux. Rörelsen kom att bli ett viktigt instrument för kunskapsspridning över västerlandet. I slutet av 1000-talet drog de första
korsfararna till mellanöstern. Totalt kom sju korståg att genomföras.
Bysans.
Balkan skövlades av petjeneger. 1054 bröt den ortodoxa och katolska
kyrkan med varandra. En brytning som kom att vara i mer än tusen år.
1071 led Bysans stort nederlag mot turkarna vid Manzikert.
Storbritannien.
Normanderna under Vilhelm erövraren landsteg år 1066 vid Hastings i
södra England. Efter brutala krig kom normanderna att behärska så gott
som hela det nuvarande England. Erövringen ledde till att feodalism
infördes,vilket bl.a. medförde att 4.000 engelska landägare ersattes av 200
normandiska baroner. Förändringen var genomgripande och bestående.
Frankrike.
Genom politiska allianser behärskade England stora delar av norra och
västra Frankrike. Situationen ledde till ständiga krig mellan England och
Frankrike.
Danmark.
Danmarks kung Knut den store kom att härska över England 1016. Efter
Knuts död år 1035 föll det danska imperiet. I Storbritannien finns många
kulturlämningar och historiska minnen från den tiden.
Tyskromerska riket.
Regenterna var kungar i Tyskland men kröntes ofta av påven till kejsare.
Riket bestod av ett 100-tal fria furstendömen eller kungariken med lösa
band till centralmakten. Kejsardömet stod på sin höjdpunkt. Starka band
fanns till kyrkan och ärkebiskopssätet i Mainz.
År 1100-1200 e.Kr
Kyrkan 0 -
Bysans 395 - 1453
Storbritannien 450 ca -
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Tempelriddarorden och Karmelitorden bildades. Bernard av Clairvaux var
en stor kyrklig dominant. Flera korståg genomfördes till det heliga landet.
Kyrkostaten i Italien stod stark och blandade sig i världsliga frågor.
Bysans.
Bysans var ett kosmopolitiskt och mångkulturellt samhälle.
Den lärda bysantinska prinsessan Anna Komnena (1083-1153) skrev
”Alexiaden”. En historisk skrift över fadern.
Frankrike 498 ca -
Tyskromerska riket 962 - 1806
Storbritannien.
Henrik I (1100-1135) erövrade Normandie från brodern Robert. Erövringen
kom att leda till ständiga krig mellan England och Frankrike.
Efter inbördeskrig kunde Henrik av Anjou från Frankrike bli kung i England
under namnet Henrik II. Det lade grunden till kungaätten ”Plantagenet”.
Ärkebiskopen Thomas Becket (1162-1170) höggs ned i katedralen i
Canterbury av Henrik II:s hejdukar därför att han hävdade kyrkans rätt att
tillsätta ämbeten. Thomas är nu en av de mest kända helgonen.
Den legendariske Rickard Lejonhjärta (1189-1199) var son till Henrik II.
Frankrike.
Ett av de första universiteten bildas i Paris. Teologen Abelard undervisade
där. Abboten Suger var ansvarig för kungarnas klosterkyrka Saint Denis och
fick stort inflytande över statsmakten.
Tyskromerska riket.
Den tyska centralmakten lyckades aldrig bygga ut makten mot landets
regioner på samma sätt som i England och Frankrike. Därmed kunde inte
skatt indrivas utan istället fick kejsaren ge bort jordegendomar och andra
naturavärden.
År 1152 valdes Fredrik Barbarossa till kejsare. Kejsarmakten stärktes. En
maktkamp uppstod då kejsaren sökte stärka makten över norra Italien
som ingick i Tyskromerska riket.
Vid Barbarossas död uppstod tronföljdstrider. Riket var nära att gå under.
År 1200-1300 e.Kr
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Innocentius III (1198-1216) var en av de största reformatorerna av kyrkan. Han
var populär och dessutom en god teolog. Franciskanrörelsen bildades 1223.
Kyrkan 0 -
Bysans.
Korsfararna plundrade Konstantinopel 1204. Ständiga angrepp från grannar.
Bysans 395 - 1453
Storbritannien.
Kung ”Johan utan land” (1177-1216) var bror till Rickard Lejonhjärta . Johans
regeringstid var katastrofal med ständiga förluster av land och makt. År 1215
tvingades Johan skriva under det berömda ”Magna Charta” som medförde att
även kungar måste lyda lagar. Dokumentet anses vara det första steget mot
parlamentarism. Wales erövrades 1282-1284 och Skottland invaderades 1296.
Storbritannien 450 ca Frankrike 498 ca -
Frankrike.
Ett tjugoårigt krig, kallat albigenserkriget, genomfördes av centralmakten mot
de södra delarna av landet för att utplåna den katariska rörelsen. Kriget stärkte
centralmakten men genomfördes med stöd av påven för att rensa ”kättare”.
Stora delar av västra Frankrike återtogs från England.
Tyskromerska riket 962 - 1806
Spanien 1212 - 1898
Österrike/Habsburg
1278 - 1918
Tyskromerska riket.
Otto IV av Braunschweig kröntes till kejsare men påven fruktade Ottos strävan
efter ett enat tysk-italienskt rike. Påven tog därför ställning för kung Fredrik av
Sicilien och stridigheter uppstod. Efter seger kunde Fredrik II koras till kejsare
1220. Därmed var han härskare över det största rike Europa skådat sedan
romartiden. Fredrik II var en stor reformator och kulturpersonlighet. Efter Fredrik
II:s död förlorade Tyskromerska riket sin stora roll som motpol till påven.
Spanien.
I Spanien enades landet och araberna började drivas ut. Tyvärr drevs också judar
bort såvida de ej konverterade till kristendomen. Massor av judar utvandrade till
bl.a. till Grekland där Thessaloniki blev ett judiskt centrum.
Österrike/Habsburg.
Delar av Italien kom att lyda under Österrike. Italien var det mest splittrade
landet i Europa. På Sicilien drevs araberna ut av normander, vilka kom att härska
där under några hundra år.
År 1300-1400 e.Kr
Kyrkan 0 -
Bysans 395 - 1453
Storbritannien 450 ca Frankrike 498 ca -
Tyskromerska riket 962 - 1806
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Påven upplöste Tempelherreorden år 1307. Ordern hade bildats för att skydda
pilgrimers färd till det heliga landet.
1307-1377 var påvarna helt eller delvis stationerade i Avignon. Emellanåt fanns
mer än en påve vilka hade utnämnts av konkurrerande maktcentra.
Bysans.
Osmanerna gick över Dardanellerna och tog ytterligare delar av Bysans.
Inbördeskrig. 1397-1402 belägrades Konstantinopel.
Storbritannien.
Från år 1339 och cirka 100 år framåt rådde ett ständigt krigstillstånd mellan
England och Frankrike. Vid slaget i Crecy år 1346 användes långbågar vilka
visade sig vara så effektiva vapen att fransmännen besegrades.
Digerdöden härjade stort under åren 1348-1350. Befolkningen reducerades
kraftigt och brist på arbetskraft ledde till bättre arbetsvillkor.
År 1381 ägde omvälvande bondeuppror rum på grund av skattehöjningar.
Spanien 1212 - 1898
Österrike/Habsburg 1278 - 1918
Frankrike.
Livsmedelsbrist rådde i Paris 1305. Kung Filip lade beslag på Tempelherreorden
rikedomar genom att förbjuda ordern . Ordens stormästare Jaques de Molay
brändes på bål 1314 efter en ”rättegång” , vilket var ett klart justitiemord.
Hundraårskriget mot England utbröt 1339. Strid om kungamakten ledde till
uppror och mord i Paris.
Tyskromerska riket och Österrike/Habsburg.
Riket brottades hela tiden med att rivalitet rådde mellan olika släkter om vem
som skulle väljas till kejsare i det löst sammansatta kejsardömet. Normalt kröntes
den blivande kejsaren i Aachen varefter han fick påvens välsignelse i Rom.
I Österrike vidgade habsburgarna sina landområden kontinuerligt.
Spanien.
Spanjorerna fortsatte att driva ut araberna . På iberiska halvön dröjde sig dock
araberna kvar i det blomstrande kungariket Granada där bland annat slottet
Alhambra ligger.
År 1400-1500 e.Kr
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Ignatius de Loyola skapade inkvisitionen i Spanien.
Kyrkan 0 -
Bysans.
År 1453 föll ”västerlandets huvudstad” Konstantinopel i osmanernas händer.
Osmanerna kom att erövra stora delar av Balkan. Ännu idag återspeglas
erövringarna i konflikthärdar på Balkan.
Bysans 395 - 1453
Storbritannien 450 ca -
Storbritannien.
Inre uppror och oroligheter präglade England. I Wales utropades en ny kung.
”Rosornas krig” kallades kampen om kronan mellan Lancaster och York.
Frankrike 498 ca -
Tyskromerska riket 962 - 1806
Spanien 1212 - 1898
Österrike/Habsburg 1278 - 1918
Portugal 1415-1822
Osmanska väldet 1453- 1919
Ryssland 1462 -
Frankrike.
England i allians med Burgund utövade stort inflytande i Frankrike. Jeanne ´dArc
befriade Orleans från engelsmännen 1429. Hon blev landets nationalhelgon.
Hundraårskriget tog i princip slut 1453 efter en fransk seger vid Castillion.
Tyskromerska riket och Österrike/Habsburg.
Den österrikiska släkten Habsburg kom att bli dominerande som innehavare av
kejsarämbetet från mitten av 1400-talet.
Spanien.
Slutet på 1400-talet utgjorde starten på de stora upptäcktsfärderna. Förutom
Columbus upptäckt av Amerika var färdvägen över haven till Indien och
Sydostasien revolutionerande händelser. Det arabiska Granada föll 1492.
Portugal.
Portugal erövrade landsdelen Ceuta i norra Marocko 1415. Därmed inleddes en
storhetstid som kolonialmakt. Maderia upptäcktes och erövrades 1420. Ett tiotal
år senare erövrades Azorerna. Kongoflodens mynning nåddes 1482. Bartolomeo
Diaz rundade Godahoppsudden 1488. Brasilien erövrades 1500.
Osmanska väldet.
Under 1300-talet expanderade osmanerna på bekostnad av Bysans. Expansionen
kulminerade med att Konstantinopel erövrades 1453.
Ryssland.
1462 befriade Ivan III Moskvakungadömet från mongolväldet.
År 1500-1600 e.Kr
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Påvedömet gick nästan under år 1527 på grund av oduglighet och försummelser .
Luther publicerade sina teser 1517. Henrik VIII i England bröt med påven 1535.
Kyrkan 0 -
Storbritannien.
Henrik VIII (1509-1547) var gift sex gången och avrättade flera av fruarna. Med
obegränsad makt bröt Henrik med den katolska kyrkan . Henriks dotter Elisabet I
(1558-1603) lade grunden till Englands stormakt. Elisabet I skapade den
anglikanska kyrkan. År 1588 besegrades den oövervinnliga spanska armadan.
Storbritannien 450 ca Frankrike 498 ca -
Frankrike.
Under 1500-talet slog den protestantiska reformationen igenom. I Frankrike
rådde religionskrig mellan protestantiska hugenotter och katoliker. År 1572
massakrerades hugenotter under ”Bartolomeinatten”.
Tyskromerska riket 962 - 1806
Tyskromerska riket och Österrike/Habsburg.
Under Karl V (1519-1558) inkluderade riket också Nederländerna och det
spanska väldet. I Karl V:s rike gick solen aldrig ner.
Spanien 1212 - 1898
Spanien.
Spanien erövrade nästan hela Mellan- och Sydamerika samt hade besittningar i
Nederländerna och Italien. Därmed var Spanien Europas starkaste makt.
Österrike/Habsburg 1278 - 1918
Portugal 1415-1822
Portugal.
I början av 1500-talet blev Portugal världens främsta handelsstat. Vasco da Gama
nådde Indien och Goa blev en viktig utpost. Malacka , delar av Kina och Japan
inlemmades i handelsväldet. Sydamerikas sydspets rundades 1522.
Osmanska väldet 1453- 1919
Nederländerna
1581-1795
Ryssland 1462 -
Osmanska väldet.
Väldet expanderade. Wien belägrades 1529. Den osmanska flottan krossades vid
Lepanto av en kristen koalition 1571.
Nederländerna.
Under perioden 1581-1795 hade Nederländerna en storhetstid som sjömakt och
som handelsimperium. Kulturlivet blomstrade inom bl.a. konsten.
Ryssland.
Ivan den förskräcklige tog sig titeln tsar. Terror och mord. Väldet expanderarde.
År 1600-1700 e.Kr
Kyrkan 0 -
Storbritannien 450 ca Frankrike 498 ca -
Tyskromerska riket 962 - 1806
Spanien 1212 - 1898
Österrike/Habsburg 1278 - 1918
Portugal 1415-1822
Osmanska väldet 1453- 1919
Nederländerna 1581-1795
Ryssland 1462 -
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Utvandringen till Amerika tog fart genom att puritaner for med Mayflower till
Massachusetts år 1620. Peterskyrkan i Rom invigdes 1626.
Storbritannien.
England präglades av inbördeskrig. Parlamentariker stred mot kungamakten.
Cromwell gjorde grymma räder mot Irland och Skottland där kungen vistades.
Vilhelm av Oranien (Holland) genomförde ”den ärorika revolutionen ”.
Frankrike.
Deltog i 30-åriga kriget på protestanternas sida . Den store kardinal Richelieu
hade stor makt. Solkonungen Ludvi g XIV ledde landet med kulturell blomstring.
Tyskromerska riket och Österrike/Habsburg.
30-åriga kriget skövlade stora delar av landet. Westfaliska freden 1648.
Spanien.
Spanien erkände 1648 Nederländernas fullständiga självständighet.
Portugal.
Union rådde mellan Spanien och Portugal. Portugal gjorde sig självständigt 1640.
Drivkraften för Portugals kolonisering hade varit både handel och kristendomens
spridning. Under 1600-talet förlorade Portugal mängder av kolonier.
Osmanska väldet.
Osmanernas expansion på Balkan stoppades utanför det belägrade Wien 1683.
En multinationell kristen armé segrade. Osmanerna gjorde erövringar i öster.
Nederländerna.
Nederländerna hade tillhört Spanien men blivit självständiga 1581 efter brutala
krig. Landet utvecklades därefter snabbt. Handel utvecklades över hela världen.
Många av Portugals kolonier erövrades. Kulturlivet blomstrade. Kalvinismen
bredde ut sig under religionsfrihet.
Ryssland.
Polskt inflytande i Ryssland. Flyttningsförbud för bönder förstärkte livegenskapen. Adelsmän ,kallade bojarer, var egenmäktiga. Familjen Romanov intog
makten. Kosacker under hjälten Stenka Razin kämpade för ett fritt eget land.
År 1700-1800 e.Kr
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Kyrkans ställning försvagades. Jesuitorden upplöstes. Kyrkliga egendomar
avträddes. Rom ockuperades av Napoleon 1798. Kyrkostaten upphörde. Rollen
för kyrkan blev enbart andlig. John Wesley startade Metodismen 1739.
Kyrkan 0 -
Storbritannien.
England expanderade kraftigt. William Pitt blev legendarisk premiärminister. År
1760 avträdde Frankrike Kanada till England.
Storbritannien 450 ca -
Frankrike.
Revolutionen 1789 ledde till en helt ny tid. Brutala utrensningar av aristokrater.
Upplysningens idéer spreds över Europa och Amerika. Napoleon kom till makten.
Frankrike 534 ca -
Tyskromerska riket och Österrike/Habsburg.
Preussen uppstod ur småstaten Brandenburg och dominerade tillsammans med
Österrike. Flera konflikter uppstod mellan Preussen och Österrike.
Tyskromerska riket 962 - 1806
Spanien 1212 - 1898
Spanien.
Spanien var den största kolonialmakten men förlorade europeiska besittningar.
Österrike/Habsburg 1278 - 1918
Portugal.
Portugal blev mycket beroende av England . Lissabon förstördes i en jordbävning
1755. Brasiliens gränser mot Paraguay justerades med stöd av påven 1758.
Portugal 1415-1822
Nederländerna.
Frankrike ockuperade Nederländerna 1795. Stormaktstiden var över.
Osmanska väldet 1453- 1919
Osmanska väldet.
Riket fick sina första tryckta böcker. Omvärlden reagerade mot att kristna pojkar
togs från sina föräldrar för att bli soldater hos osmanerna.
Nederländerna 1581-1795
Ryssland 1462 USA 1776 -
USA.
USA blev självständigt från Frankrike och därefter från England. Självständighetsdeklarationen från år 1776 var unik avseende mänskliga rättigheter.
Ryssland.
I Ryssland grundlade Peter den store under 1700-talet en stormakt. Ryssland
gjorde stora landvinningar söderut och mot det väldiga Sibirien.
År 1800-1900 e.Kr
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Napoleon återlämnade Rom och stora delar av Kyrkostaten.
Kyrkan 0 -
Storbritannien.
1803-1815 rådde krig med Napoleon. Drottning Viktoria regerade från 1837 till
sin död 1901. England stod på sin höjd av makt. Industrialismen slog igenom.
Frankrike.
Under Napoleon kom krig att råda över stora delar av Europa från 1800 till 1815.
Revolution av intellektuella 1848. Preussen under Bismarck besegrade Frankrike.
Storbritannien 450 ca Frankrike 498 ca -
Spanien.
Det spanska imperiet föll i inledningen av 1800-talet då Napoleon ockuperade
Spanien. Kuba, Puerto Rico m.fl. förlorades till USA 1898.
Tyskromerska
riket 962 - 1806
Tyskromerska riket och Österrike/Habsburg.
Formellt upphörde Tyskromerska riket 1806. Metternich var en stor statsman.
Preussen var starkt. Vid Berlinkongressen 1878 ritades kartan om i östra Europa.
Spanien 1212 - 1898
Portugal.
Napoleon invaderade Portugal 1807. England stödde Portugal med trupper.
1822 utropade Brasilien sig självständigt. Portugal s tid som stormakt var över.
Österrike/Habsburg 1278 - 1918
Portugal
1415-1822
Osmanska väldet.
Grekland blev självständigt 1829. Med i Krimkriget 1853. Uppror på Balkan.
Osmanska väldet 1453- 1919
Ryssland.
Krig mot Napoleon. Moskva förlorat 1812. Fransmännen tvungna att återtåga
under fasansfulla förhållanden. Finland erövrades från Sverige 1809. Den ganska
reformvänlige tsar Alexander II mördades. Livegenskapen avskaffades 1861.
Ryssland 1462 USA 1776 Italien
1861 -
USA.
Expansion västerut. Florida köptes. Texas och delar av Oklahoma, New Mexico,
Kansas, Colorado och Wyoming annekterades från Mexico 1845. Kalifornien och
delar av Arizona, Utah, Nevada erövrades från Mexico 1847. Alaska köptes 1867.
Italien.
Garibaldi befriade den Appeninska halvön 1861. Italien blev enat som nation.
År 1900-2000 e.Kr
Kyrkan 0 -
Storbritannien 450 ca Frankrike 498 ca -
Vägledning i historia år 0-2000 e.Kr
Kyrkan.
Mussolini återupprättade Vatikanstaten 1929. Ryska revolutionen ledde till
religionsförföljelser. Johannes Paulus var en stor polsk påve i slutet av seklet.
Storbritannien.
1900-talet dominerades av de båda världskrigen. Kolonierna frigjorde sig
efterhand. Irland blev fritt 1922. De tunga industrierna tvingades till stora
omställningar med efterföljande oroligheter. England gick in i EU.
Frankrike.
Hårt ansatt under första världskriget. Landet ockuperat av Tyskland under andra
världskriget. Krig i Indokina och Algeriet. Nära inbördeskrig då Algeriet släpptes
av president de Gaulle. Kolonialväldet upphörde. En av grundarna till EU.
Österrike/Habsburg.
Landet deltog i första världskriget på Tysklands sida. Efter nederlaget upphörde
stormaktsväldet.
Osmanska väldet.
Genom deltagande i första världskriget på Tysklands sida upphörde i princip
osmanska väldet. Massmord utfördes på armenier. Kemal Ataturk lade grund för
ett mera modernt och sekulärt samhälle.
Österrike/Habsburg
1278 - 1918
Ryssland.
Revolution 1917. Tsarväldet upphörde. Sovjetunionen blev en stormakt i kamp
med USA. I allians med de allierade under andra världskriget. Det kalla kriget
uppstod. Sattelitstaterna i Östeuropa släpptes med Berlinmurens fall 1989.
Namnet Ryssland återtogs 1991.
Osmanska väldet
1453- 1919
Ryssland 1462 USA 1776 Italien
1861 -
USA.
Landet deltog på de allierades sida under de båda världskrigens. USA blev
världens mäktigaste land militärt och ekonomiskt. Industriell spets med bl.a.
rymdfärder. De svartas förhållanden förbättrades.
Italien.
Deltog på de allierades sida under första världskriget. Under Mussolinis
fascistvälde deltog landet på Tysklands sida under andra världskriget. Ständiga
regeringsbyten. En av grundarna till EU.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards