Kompiskonto 1318 år
Ett sätt att lära sig handskas med pengar
Som tonåring kan du sköta en del av din ekonomi själv. Vårt kostnadsfria Kompiskonto 1318 år innehåller bra
lösningar som dessutom gör det enkelt att hålla koll på pengarna. När du tecknar dig för Kompiskonto 1318 år
får du alla tjänster du behöver för att kunna ta hand om din egen ekonomi.
Allt detta ingår i Kompiskontot 1318 år
Kompiskonto
Telefonbanken Ung
När du nyöppnar eller går över till Kompiskonto 1318 år, ­bjuder
vi in till ekonomisk rådgivning på banken. Du kan exempelvis få
Med Telefonbanken Ung är det enkelt att kontrollera hur mycket
studiebidrag eller månadspeng direkt in på kontot.
pengar du har på kontot. Du kan också föra över pengar till vissa
förvalda konton.
Bankkort Visa Online
Swish
Bankkort Visa Online är ett betalkort där uttag och köp sker online
och pengarna dras direkt från ditt konto. Kortet kan användas i de
flesta uttagsautomater och butiker över hela världen som har en
Swish är en tjänst som gör det enkelt att skicka och ta emot
pengar via mobilnumret. Pengarna kommer in på mottagarens
konto direkt.
direktuppkopplad terminal. Kortet kopplas till ditt Kompiskonto.
ID-kort
I många sammanhang är det bra att ha en ID-handling. Vårt ID-
Internetbanken Ung
Med Internetbanken Ung är det enkelt att sköta de egna pengarna
och hålla koll på köp och uttag. Du kan också föra över pengar till
vissa förvalda konton.
BankID
BankID är en elektronisk legitimation som används för inloggning
och signering i Internetbanken och Swish.
kort för 1318 år ingår i Kompiskontot och kostar då ingenting.
Insättningsgarantin
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt
beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till en ersättning för
sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som
motsvarar högst 100 000 euro. Riksgälden betalar ut ersättning
inom 20 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller
Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
OBS! Regelverket kring utgivning av elektronisk legitimation BankID kräver att båda förmyndarna kommer in till
banken tillsammans med dig. BankID krävs för att du ska kunna använda tjänsterna Internetbanken och Swish.
Välkommen att ringa vår Kundservice 0411-82 20 00 alt 040-37 40 00
eller kontakta oss på [email protected] www.sparbankensyd.se
Så skaffar du Kompiskonto 1318 år:
1) Be dina förmyndare skriva under denna fullmakt.
2) Ta med dig fullmakten och en av förmyndarna till banken.
3) Vi hjälper dig att teckna Kompiskonto 1318 år och komma igång med tjänsterna.
Fullmakt Kompiskonto 1318 år
För att teckna Kompiskonto 1318 år behövs förmyndarnas godkännande. Om inte båda förmyndarna har möjlighet att följa med till banken kan en förmyndare företräda barnet om det finns en fullmakt från den andra förmyndaren. Fyll då i uppgifterna nedan och ta med en bevittnad kopia av legitimation på den förmyndare
som inte följer med. Ni behöver även ta med giltig legitimation för den förmyndare som följer med och för
den underårige, t.ex. pass. Om den underårige inte har någon legitimation behöver ni ta med ett personbevis
och foto för att kunna beställa ett ID-kort. ID-kort eller pass krävs för att kunna skaffa tjänsterna nedan.
Underårigs namn
Underårigs personnummer
Undertecknade, som är förmyndare för ovan angiven underårig, godkänner härmed att den underårige beviljas
följande produkter/tjänster i banken med för resp tjänst gällande Allmänna villkor (stryk det som ej gäller):
•
•
•
•
•
Konto med egen uttagsrätt
Bankkort Visa Online
Internetbanken Ung
Telefonbanken Ung
Swish
OBS! Regelverket kring utgivning av elektronisk legitimation BankID kräver att båda förmyndarna kommer in till
banken tillsammans med dig. BankID krävs för att du ska kunna använda tjänsterna Internetbanken och Swish.
Var och en av oss undertecknade förmyndare lämnar härmed fullmakt för den andre förmyndaren att godkänna
för ovanstående produkter/tjänster nödvändiga handlingar såsom avtal med tillhörande allmänna villkor. För de
fall tillgång till ovan nämnda produkter/tjänster är beroende av godkännande av den underårige (t ex genom
Internetbanken) av allmänna villkor eller motsvarande för produkten/tjänsten, godkänner vi härmed att den
underårige vidtar dessa åtgärder. Vi förbinder oss att följa aktuella avtal och villkor samt tillse att den underårige
förstår och följer dessa. Vi försäkrar att de uppgifter som lämnats är korrekta och fullständiga. Som förmyndare
kommer du, i det fall du inte redan är kund i banken, att registreras i våra system. För information om behandling
av personuppgifter, se nästa sida.
DatumDatum
Underskrift förmyndareUnderskrift förmyndare
NamnförtydligandeNamnförtydligande
PersonnummerPersonnummer
Bankens behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen
Personuppgifter som lämnas till banken kommer
att behandlas av banken och dess behöriga intressebolag och samarbetspartners. Ändamålen med
bankens behandling av personuppgifterna är att
samla in och kontrollera personuppgifter inför ett
beslut samt att administrera och fullgöra ingångna
avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller
andra författningar. Uppgifterna kan även komma
att användas för marknadsanalyser, statistik och
för att utvärdera tjänster och produkter. Vidare kan
uppgifterna komma att användas som underlag för
finansiell rådgivning och marknadsföring av bankens tjänster och produkter. Personuppgifter som
inhämtas från annan än den person behandlingen
avser kan komma att behandlas. Banken uppdaterar
adressuppgifter löpande via statens person- och
adressregister, SPAR. Vid bankärenden som utförs
via telefon behandlas personuppgifter även genom
inspelning av telefonsamtal. Personuppgiftsansvarig
är banken.
Banken kommer vid behandlingen av personuppgifter att iaktta stor försiktighet för att skydda den
enskildes personliga integritet. Uppgifterna kommer
endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna
utföra sitt arbete för bankens räkning. Banken
kommer att lämna personuppgifter till annan då
sådan skyldighet föreligger enligt lag eller andra
författningar.
Registrerad har rätt att få information från banken
om vilka personuppgifter som banken behandlar
beträffande den registrerade. Begäran ställs till
Sparbanken Syd, PUL, Box 252, 271 25 Ystad.
Registrerad har även rätt att begära att banken
tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller
ofullständiga. Registrerad kan vidare anmäla till
banken att registrerad inte vill ha direktreklam
från banken.
Banken kan komma att kontrollera kundinformation mot sanktionslistor som banken enligt lag
eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt
att tillämpa i syfte att säkerställa att bristande
förutsättningar inte föreligger för att genomföra
vissa banktjänster.
Välkommen att ringa vår Kundservice 0411-82 20 00 alt 040-37 40 00
eller kontakta oss på [email protected] www.sparbankensyd.se