med anledning av prop. 1989/90:105 om

Motion till riksdagen
1989/90:Sf58
av Sten Östlund och Nils T Svensson (båda s)
med anledning av prop. 1989/90:105 om samordnat
flyktingmottagande och nytt system för ersättning till
kommunerna, m.m.
l propositionen föreslas bl.a. förändringar av ersättningssystemet i �yfte att
ge kommunerna en �tor frihet att i samverkan med arbetsmarknadsmyndig­
heterna vidta aktiva atgärder för att flyktingarna �a snabbt �om möjligt kall
bli självför�örjande.
En �chabloniserad cr�ättning föreslas med 115 000 kr. för varje mottagen
flykting och med 70 000 kr. för varje barn under 16 ar.
Vissa svårigheter föreligger att jämföra beloppens storlek i det nuv<Jrande
systemet med det föreslagna.
Det nuv<Jrande systemet innebär bl.a. full kostnad�täckning för utgivet so­
cialbidrag under ankom�taret och ytterligare tre ar.Genom detta är kommu­
nen garanterad er�ättning för sina utlägg under trear�perioden. Undersök­
ningar i Malmö och Göteborg visar emellertid att av de flyktingar som kom
till dessa städer hade efter fyra ar fQrtfarande omkring hälften av flykting­
arma socialbidrag i nagon form.
En ytterligare faktor är den relativt högre kostnadsnivån i storstäderna.
l lyrorna i Göteborg är exempelvi� de högsta i landet. Beroende pa bostads­
bristen maste storstiiderna ochå an�kaffa genomgängsbostäder för flykting­
arma genom bl.a. blockförhyrningar till höga ko�tnader. Med nuvarande er­
�iittningssy�tem har full er�attning utgått för �adana bostäder.
Intentionerna i det nu före�lagna bidragssystemet är att paskynda flykting­
en� integration i �amhiillet och till arbete. vilket ar bra.
Det synes dock inte tillräckligt ha beaktats att till �torstäderna kommer en
relativt större andel av flyktingar om är äldre och en större andel kvinnor
med stora svarigheter att fa arbete. Det an�es ocha klarlagt att stora flyk­
tinggrupper har ett tidigare aldrande jämfört med motsvarande sven�ka ial­
der�gruppcr. vilket förwarar eller omöjliggör alt fa de!.sa i arbete.
Beräkningar vi�ar att för Göteborg� och Malmö� del är de föreslagna �cha­
blonbeloppen otillräckliga. l den referen�grupp inom Kommunförbundet
där bl.a. repre�entantcr för �tor�tiiderna deltog kom man fram till att den
föreslagna �chabloner��ittningen borde ligga pa ca 50 (lc högre nivå för att ge
storstäderna ko�tnadstäckning.
Enligt tillg�inglig �tati�tik �ker i \lOrt \ett all \'adaretlyttning av flyktingar
fran mindre kommuner tall fram�! �tor�täder. Det fure�lagna sy�temet för cr­
�ättning till kommuner for vidare fl) ttad. innebär enligt gjorda berakningar.
en klar för�amring för 'tor�taderna del.
13
Som UC!>Sa delar i propositionen utformats tyder allt på att det verkar om­
förJelanJe inom given ram till storstädernas nackdel. Det kommer inte att
befdimja flyktingmottagandeL
l propol>itioncn föreslå att en uppföljning och utvärdering av ersättnings­
!>yl>temet !>kall genomföras och att särskilda resurser avsätts för detta.
Mot bakgrund av vad som framhållits om storstäderna sär kilda förhål­
landen är Jet angeläget att detta utvärderingsarbete bedriv kyndsamt.
Därvid mal>tC konsekvenserna för torstäderna av det nya er ältningsyste­
met �iirl>kilt beakta!> och atgärder vidtas som korrigerar ogynn�amma effek­
ter.
Det för!> i propol>itionen ett resonemang om att införa nagon form av en­
hetlig introduktionl>ersättning för flyktingar. Vi binner stark sympati för
iden. Invandrarministern avser att snarast ta initiativ till en utredning av frå­
gan. Det iir önl>kvärt att denna utredning snarast kan börja arbeta och pröva
om ett !>y�tem med enhetlig introduktionsersiittning kan införas.
Mot.
1989/90
Sf58
Hemställan
Med hiin' i!>ning till det anförda hemställs
att rik!>dagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motio­
nen anfört� om behovet av särskilda in!>atscr för flyktingmottagande i
l>tOrl>talll>kommuner.
Stockholm den
15
Sten Östlund (s)
mars
1990
Nils T Svensson (s)
14