Tyska kommandosoldater spelade en viktig roll för

advertisement
smb presenterar
överraskande krigshistoriska fakta
del 11
Tyska kommandosoldater
spelade en viktig roll för
Indiens frigörelse
Av Christer Bergström
E
n mörk februarikväll 1943 klev två män med asiatiskt
utseende under största hemlighetsmakeri ombord på
en tysk motorbåt i Kiels hamn. Kaptenen på motorbåten fick veta att det var frivilliga byggnadsarbetare som av
någon anledning skulle föras över till en ubåt som väntade
en bit ut till havs. Att det var något ”skumt” var uppenbart
för besättningsmedlemmarna, eftersom de belades med strängaste tystnadsplikt. När de mystiska passagerarna en stund
senare hjälptes ombord på den väntande ubåten hade en av
andra världskrigets viktigaste kommandooperationer kommit
igång. Sannolikt har ingen av krigets hemliga uppdrag fått så
vittgående effekter som detta tyska företag i februari 1943.
De hemliga resenärerna var ingen mindre än den indiske
nationalistledaren Subhas Chandra Bose och dennes adjutant
Abid Hasan. Bose kan knappast kallas en quisling – snarare
tvärtom. Medan Storbritannien höll Indien i ett järngrepp och
många indiska självständighetsivrare utsattes för hårda repressalier, organiserade Bose kampen för nationellt oberoende.
Två gånger valdes Bose till ordförande för the Indian National Congress (INC) – dagens kongressparti. Han var skeptisk till Mahatma Gandhis ensidiga inriktning på icke-våld
och menade att även väpnad kamp skulle krävas för att Indien
skulle kunna vinna självständighet. Motsättningarna mellan
honom och Gandhi gjorde till slut, 1939, att Bose av omsorg
om rörelsen valde att gå ur INC för att istället bilda ett nytt
parti som samarbetade i kampen för Indiens frihet.
På 1930-talet var Bose ett av de allvarligaste hoten mot det
brittiska kolonialstyret. Elva gånger blev han fängslad av britterna. När så Storbritannien i september 1939 lät Indien gå
in i kriget mot Tyskland, startade Bose en landsomfattande
kampanj för att sätta stopp för indiskt deltagande i ett krig som
enligt många av hans landsmän inte var ”Indiens krig”. Kolonialmyndigheterna svarade med att placera honom i husarrest.
Det var i det läget Bose kom i kontakt med tyska underrättelseagenter. Enligt principen ”fiendens fiende” kunde båda
parter dra nytta av varandra. Boses rymning och följande flykt
tvärs över Asien och Europa är som hämtad ur en äventyrsbok.
Abwehr, den tyska militära underrättelsetjänsten, hade ett
helt nätverk av agenter i de brittiska besittningarna från Mellanöstern till Indien. Dessa kom i kontakt med Bose, trots att
denne befann sig i bevakad husarrest i Calcutta, och organiserade en flyktväg. De exakta omständigheterna är inte klarlagda, men i januari 1941 upptäckte vakterna vid Boses hus att
nationalistledaren var försvunnen.
Han hade lyckats ta sig ut ur huset med hjälp av de tyska
agenterna. Under falsk identitet som en indisk muslim tog sig
Subhas Chandra
Bose och Mahatma
Gandhi på en
allindisk kongress
1938. Gandhi valde
fredens väg, medan
Bose var otåligare
och kunde tänka
sig en våldsam
uppgörelse med
kolonialmakten
Storbritannien.
1
Bose, med hjälp av olika tyska agenter,
Boses Azad Hind Radio började i
till fots, med bil, med tåg och på åsnenovember 1941, från Tyskland, sina rerygg genom det brittiskkontrollerade Ingelbundna sändningar av patriotiska radien. En lokal motståndsledare i Peshadioprogram på flera indiska språk. Detta
war smugglade honom över gränsen till
fick till följd att många indiska soldater
Afghanistan. Där väntade en ny grupp
som tjänstgjort i den brittiska armén och
Abwehr-agenter från den tyska ambassahamnat i tysk fångenskap ville ansluta sig
den i Kabul. Dessa försåg honom med ett
till Boses rörelse.
förfalskat italienskt pass. Under namnet
Snart hade Bose lyckats övertala
Orlando Mazzota kunde den vid det laget
Hitler om att frige dessa indier så att de
eftersökta nationalistledaren resa genom
skulle kunna bilda kärnan i en ny Indisk
Afghanistan och korsa gränsen till SovLegion som skulle kämpa för Indiens
jetunionen i norr.
självständighet. Till slut hade 3 500 inVid den här tiden var pakten mellan
dier anslutit sig.
Hitler och Stalin ännu i kraft – det var
Först grundades planerna på Hitlers
före det tyska anfallet på Sovjetunionen
överoptimistiska föreställning om att
i juni 1941 – så ryssarna hjälpte gärna till.
hans arméer skulle lyckas besegra SovTygemblem för WAFFEN SS Freies Indien.
NKVD-tjänstemän tog över och förde
jetunionen, så att Boses indiska frihetsBose till Moskva, där han träffade den tyske ambassadören
kämpar den vägen skulle kunna gå in i Indien via Afghanistan.
von der Schulenburg. Slutligen anlände Bose med flyg från
När detta visade sig vara orealistiskt, väcktes tanken på ett
Moskva till Berlin den 28 mars 1941.
samarbete mellan Bose och japanerna. Japan, som gått in i
Där var han fri att agera, och Hitler hjälpte honom mer än
kriget mot USA och Storbritannien i december 1941, började
gärna att försöka bryta loss Indien från det brittiska väldet.
uppvakta Bose för att förmå honom att ställa sig i spetsen för
I Tyskland grundade Bose ”Centret för det fria Indien” och
en indisk styrka som skulle gå in i Indien från det japansk-ockbeslöt att Jana-Gana-Mana skulle bli det fria Indiens nationaluperade Burma. När japanerna erövrade Singapore i februari
sång. (Detta förverkligades vid självständigheten 1947, och det
1942 uppstod en liknande situation som i Tyskland med de
är fortfarande Indiens nationalsång.)
tusentals indier som hamnade i japansk fångenskap.
Unikt foto av tillfället när tyska ubåten U-180 möter den japanska ubåten I-28 i april 1943, för att låta Bose fortsätta sin resa till
Asien.
2
Därför fick ubåtskaptenen Werner Musenberg i februari
1943 i uppdrag att med sin U 180 föra Bose över fientligt hav
till japanerna.
Den 5 april 1943 löpte den japanska ubåten I-29, anförd av
kapten Masao Teraoka, ut från Penang på västra Malaysia med
sydvästlig kurs. Exakt 20 dagar senare möttes de båda ubåtarna ute till havs, 390 sjömil sydost om Madagaskar. Teraoka
lastade över två ton guld (avsett för den japanska ambassaden
i Berlin) och hemliga militära ritningar på den tyska båten och
tog ombord de båda indiska passagerarna.
Några månader senare stod Bose – eller ”Netaji” (ledaren)
som han nu kallades – i spetsen för den Indiska Nationalarmén, som med 40 000 man gjorde sig redo att gå in i det
brittiskkontrollerade Indien. I sitt invigningstal till den nya
Nationalarmén sade ”Netaji”:
– Vårt uppdrag är inte över förrän våra överlevande hjältar
håller sin segerparad på det brittiska imperiets grav, det Röda
fortet i Delhi. Låt ert stridsrop vara ”Till Delhi”!
Försöket att direkt störta det brittiska styret i Indien genom
en invasion tillsammans med japanerna i mars 1944 misslyckades, men frågan är om inte Bose och hans trupper ändå bidrog
till Indiens självständighet. När britterna efter kriget ställde
medlemmar av Indiska Nationalarmén inför rätta för ”konspiration mot kronan”, skakade det om hela kolonialarmén.
Rättegången mot dessa patrioter upprörde tusentals indiska
soldater, och för första gången spreds en allmän känsla av att
det var de som tjänstgjorde i kolonialarmén som var förrädare. Därmed var den förtrollning med vilken britterna kunnat
styra Indien så länge bruten.
Många år efteråt berättade P. B. Chakrabarty, som tjänstgjort som guvernör i Västbengalen, om ett möte han haft med
Vem kunde 60 år efter andra världskrigets slut tro att Subhas
Chandra Bose skulle uppmärksammas till den grad att han
skulle få ge sitt namn till Calcuttas nya flygplats med förlängd
start- och landningsbana (2 450 m).
Clement Atlee, den brittiske premiärminister som beslutade
att frige Indien:
– Jag frågade varför de lämnade Indien. Atlee angav flera
skäl, där det viktigaste var den underminering av stödet för
den brittiska kronan inom den indiska armén och flottan som
orsakades av ”Netajis” militära aktiviteter.
Nationalistledaren Bose försvann själv under mystiska
omständigheter efter andra världskriget. Enligt den officiella
japanska versionen omkom han i en flygolycka på Taiwan i
augusti 1945. Men envisa rykten har sedan dess hävdat att detta
är en ”cover up” och att Bose i själva verket valde att gå under
jorden. En undersökning med hjälp av moderna metoder av
de jordiska kvarlevorna efter offren för flygolyckan som genomfördes 2005 kom fram till resultatet att Bose inte fanns
bland de omkomna.
I dag åtnjuter Bose status som nationalhjälte i Indien, och
Calcuttas stora internationella flygplats bär hans namn – Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. c
Trots de ambitiösa planerna att förflytta de indiska trupperna till Asien och Indien hamnade många i Frankrike. Här en idyllisk bild
från en hockeymatch i Indian legion i Bordeaux.
3
Känner du till indiska flygvapnets
och flottans myterier 1946?
r hans död. Hans
för Indiens frigörelse gjordes efte
Subhas Chandra Boses stora insats
fort, anklagade
r kriget inför rätta i Delhis röda
närmaste efterföljare ställdes efte
för landsförräderi.
e började ses som
iga konsekvensen att de anklagad
Rättegången fick dock den oavsiktl
det Kungliga indiska
l
uari 1946 gjorde enheter ur såvä
frihetskämpar. I januari och febr
egångarna mot Borätt
på
ende
flottan myteri, bl.a. bero
flygvapnet som Kungliga indiska
ses medlöpare.
00 man inblandade.
flygvapnets myteri var ungefär 50.0
Och det var ett stort myteri! I
00 sjömän. Hela det
20.0
än
fler
och
yg, 20 örlogsbaser
Flottans myteri omfattade 78 fart
Regeringen i London
att störta samman – omedelbart.
brittiska väldet i Indien hotade
riet 1857–58?
greps av panik En repris på myte
ens två stora ledahi och Mohammed Ali Jinnah – Indi
Situationen räddas av Mahatma Gand
in betydande styrer
som oansvarigt. Britterna sätt
re. Enhälligt fördömer de myteriet
myteriet ställs
r
Efte
.
stöd
his och Jinnas uttalade
kor och kväser myteriet, med Gand
et och flottan.
vapn
flyg
inom
sker
stora utrensningar
de ansvariga inför krigsrätt och
örelsen.
insätts i sin befattning efter frig
Ingen av de som rensades ut åter
men inser nu att Inundan med blotta förskräckelsen,
Den brittiska regeringen kommer
därpå, i augusti
att det måste gå snabbt. Redan året
dien måste få sin frigörelse och
makten lämnar Indien.
1947, halas Union Jack och kolonial
maktposition var ohoatt upproret kvästes? Jo, deras
Vad vann då Gandhi och Jinnah på
nistration, rättsfungerande stat med en ordnad admi
tad och de kunde ta över en väl
ett okontrollerbart
i
in
ats
myteriet hade Indien kast
väsen och försvar. Hade de stött
inte i vare sig
låg
Det
en.
makt
t
emister som hels
kaos, som hade kunnat ge vilka extr
Gandhis eller Jinnahs intresse.
nerna under kriget kom
Subhas Chandra Boses stöd till japa
ens frigörelse påskynIndi
att
till
dock troligen att leda
dades med något eller några år.
n och Stilla havet?
Vill du veta mer om krigen i Asie
S OF ASIA AND THE
Då rekommenderar jag boken WAR ATLA
behändigt och rikt ilPACIFIC 1941–1945. Boken är ett
­
a världskrigets Asien och
andr
lustrerat referensverk över
kartor, spännande krigsfärg
av
llt
Stilla havet, sprängfy
grafier. Du stöter på
skildringar och sällan skådade foto
på. Tills nu! Boken visar
namn och orter du har noll koll
r några av de mest beunde
alla atoller som färgades röda
er. En av de japanska
känn
iget
dskr
stialiska strider värl
det brittiska styret i
planerna handlade om att störta
sion tillsammans med Bose
Indien i mars 1944 genom en inva
man.
och hans trupper om 40 000
Per-Anders Lundström
Styresman för SMB
ben Svenskt MilitärhisPS. Här är lite fakta om SMB. Klub
telse som drivs av entutoriskt Bibliotek (SMB) är en stif
e att tillgodose behovet
siaster för entusiaster med syft
de böcker som finns på
dock inte med att tillhandhålla
oss
r
av militärhistoria. Vi nöje
främsta experterna och
även egna böcker med hjälp av de
den allmänna marknaden. SMB gör
medlem i SMB är du
du får tag på bara genom oss! Som
militärhistorikerna – böcker som
iceras inom mipubl
som
får tillgång till det bästa
därmed alltid bland de första som
OF ASIA AND THE
S
ATLA
WAR
n
boke
u/waratlas så får du
litaria. Gå in på www.krigsmyter.n
PACIFIC 1941–1945 för 0 kr.
4
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards