HQ INDIENFOND - världens nya välutbildade stormakt

advertisement
HQ INDIENFOND - världens nya välutbildade stormakt
Därför ska du investera i Indien
•
Hög ekonomisk tillväxt (6-8% BNP-ökning per år)
•
Indien är en av världens största fungerande
demokratier
•
Indien är engelskspråkigt vilket är en stor fördel för
internationella affärer
•
Indiska företag är överlag mycket välskötta
•
Indien har 250 universitet och utexaminerar fler
ingenjörer varje år än Europa
Överblick
Indien är, med en befolkning på 1,1 miljarder invånare, världens näst
folkrikaste land efter Kina. Landet är även världens största demokrati.
Jordbruket är fortfarande bas för den inhemska efterfrågan. Indiens
industri fortsätter att utvecklas i en allt snabbare takt. Vidare är
serviceindustrin (bank & finans, IT, etc) en mycket viktig del av
Indiens ekonomi.
Avreglering och ekonomiska reformer
Indien var fram till 1991 en socialistisk planekonomi med stark
inriktning på importsubstitution, dvs Indien producerade själva
vad indierna behövde konsumera i landet. Det fanns inget mål att
vidareförädla varor i exportsyfte.
Gradvis avreglering av skyddstullar och handelshinder samt
öppnande av Indiens kapitalmarknad för utländska investerare var
en startpunkt för landets förändring till en modern tillväxtekonomi.
Utvecklingen under 90-talet gick dock i måttligt tempo. Det är först
de senaste fem åren som tillväxten i ekonomin har tagit fart på allvar
med en ökning avBNP på 6-8% årligen.
Informationsteknologi
Indien var tidig med att bygga en IT-servicenäring under nittiotalet.
Tillgången på välutbildade, engelskspråkiga ingenjörer med låga
löner gör Indien attraktivt för outsourcing av mjukvaruutveckling.
Microsoft och många andra multinationella företag bygger idag
viktiga forsknings- och utvecklingscentra i Indien.
Andra viktiga investeringsteman som driver Indiens ekonomi
är privat konsumtion, utbyggnad av infrastruktur, telekom,
outsourcing av läkemedelsproduktion m.m.
HQ Indienfond
HQ Indienfond erbjuder den långsiktiga investeraren exponering
mot en av världens mest spännande tillväxtmarknader. Indien har
de senaste femton åren förvandlats från socialistisk planekonomi,
via avregleringar och ekonomiska reformer, till en ekonomi som
idag växer mycket snabbt. Fonden söker exponering mot bolag
som drar nytta av de strukturella inhemska faktorer som driver
Indiens tillväxt.
Fondens målsättning är att i första hand skapa en stabil
avkastning och i andra hand att överträffa jämförelseindex.
Fonden passar dig som:
+ tror på en framtida god utveckling av den indiska marknaden
och därför vill vara med och ta del av framgångarna,
+ har en långsiktig sparhorisont på minst fem år,
+ vill bredda ditt sparande från enbart etablerade marknader till
en marknad som är under utveckling,
+ är villig att till en viss del ta en högre risk i utbyte mot en
eventuellt högre avkastning.
Fakta om fonden
Startdatum:
Startkurs:
Aktiemarknaden
Indien har 100 år av börshistorik. Det finns cirka 7 000 börsnoterade
företag. Börsstorleken motsvarar ungefär Stockholmsbörsen.
Fram till för ett par år sedan fanns det 19 börser i Indien. Dessa
konsoliderades till två börser, Bombay Stock Exchange och National
Stock Exchange i New Dehli. Indiska företag är överlag mycket
välskötta. Företagsledningarna har ofta internationell utbildning
från England eller USA och drivs av samma målsättningar som
företagsledningarna i väst. indiska företag styrs med tydliga
tillväxtmål och med utpräglat lönsamhetstänkande. Givet Indiens
historia efter självständigheten 1947, som socialistisk planekonomi,
är detta inte självklart. Indiska företag har högre avkastning på
kapitalet än företag i väst. Vinsttillväxten är också högre.
2004-08-30
100 kr
Kursnotering:
dagligen
Inträdesavgift:
0-1,0%
Utträdesavgift:
0-1,0%
Förvaltningsarvode/år:
Lägsta engångsinsättning:
Lägsta insättning vid månadssparande:
Förvaltare:
Jämförelseindex:
Fondnummer PPM: Bankgironummer: 2,2%
0 kr
0 kr
Gunnar Påhlson
C&P CNX 500
505 586
5812-8125
Riskinformation
En investering i fonden är förenad med hög risk. Historisk avkastning är ingen garanti för
framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information
beställ fullständig informationsbroschyr, fondbestämmelser, faktablad och årsrapport från
fondbolaget på telefon 08-696 18 60 eller på www.hqfonder.se
HQ Fonder Sverige AB, ingår som helägt dotterbolag i HQ-koncernen
Box 7828. 103 97 Stockholm. Besöksadress Norrlandsgatan 15 ingång D. Tel 08 696 1700. Fax 08 5220 2610
Styrelsens säte: Stockholm. Org nr. SE556266-6049. www.hq.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards