bolagsformer

advertisement
Bolagisering av lantbruket
Agrologseminarie Hotel Arthur
6.11.2007
Peter Österman SLF
1
Grundfråga
Vad är bolagiseringens syfte?
1. Samarbete mellan gårdar (gemensam
ladugård, maskiner)
2. Binäring som bolagiseras
3. Lantbruket till aktiebolagsform
(beskattningsskäl)
2
Allmänt om inkomstkällor
Beskattningsbara inkomsten beräknas skilt för
tre olika inkomstkällor
Näringsverksamhet (Beskattning av inkomst av
näringsverksamhet, NSL)
Jordbruk (Inkomstskattelagen för gårdsbruk, GSL)
Privat inkomstkälla (Inkomstskattelagen, ISL)
3
Kapital eller förvärvsinkomst
Beskattningen skiljer mellan två inkomstslag,
kapital- och förvärvsinkomst.
Nettoförmögenheten i företaget bestämmer
kapitalinkomsten (fördelningsgrunden för
företagsinkomsten)
I ett företag avgörs kapitalinkomstens storlek alltid
först och det resterande beloppet är förvärvsinkomst.
Även för privatpersoner och dödsbon fördelas
inkomsten i kapital- och förvärvsinkomst.
För privatpersoner är avkastning av egendom och
vinst av överlåtelse av egendom kapitalinkomst.
4
Kapitalinkomst (28 %)
Ränteintäkt
Dividend (börsnoterat bolag)
Hyresintäkt
Kapitalinkomst av skogshushållningen
Inkomst av marksubstans
Överlåtelsevinst
Kapitalinkomstandel av företagsinkomst som skall fördelas
(inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk)
 Kapitalinkomstandelen av den inkomst som en delägare i
en beskattnings- eller näringssammanslutning erhåller







5
Lantbruket till aktiebolagsform
Aktiebolag (ab) är separata skatteskyldiga
Aktiebolaget betalar samfundsskatt på
företagsverksamhetens vinst.
Samfundsskatten är 26 %
Skatteprocenten är oberoende av resultatets storlek
Ägaren kan bättre påverka hur och hur stor vinst
skall delas ut
dividend, lön, förmåner, hyra eller (förtäckt dividend)
6
Dividend från aktiebolag
(icke noterade)
 Dividender som lyfts av företagare är begränsat
skattefria inom ramen för en 9 %:s avkastning
 Beräknas på aktiens matematiska värde
 Årlig skattefri gräns 90 000 € per skatteskyldig
 Den andel som överskrider 90 000 € anses till 70 %
vara kapitalinkomst på basen av andelen som
beräknats av nettoförmögenheten
 För den del som överskrider en 9 %:s avkastning på
nettoförmögenheten anses 70 % av dividenden vara
förvärvsinkomst
7
Samfundsskattesats 26 %
Bondgård Ab
€ € € RESULTAT
- 9 % avkastning av aktiens
matematiska värde är skattefritt,
ändå inte mer än 90 000 € per
delägare
Dividend
€
€
- För över 9%:s avkastningsandel är 70% förvärvsinkomst
Delägare
fysisk person,
dödsbo
8
T.ex. nettoförmögenhet 100 000 €
100 000 x 0,09 = 9 000 €
9 000 € kan delas ut som dividend
”skattefritt”
om man delar ut ett högre belopp
t.ex. 19 000 €
skattefritt 9 000 €
av 10 000 € är 70% förvärvsinkomst
9
Viktiga frågor vid bolagisering
Hur höga är förvärvsinkomsterna (nivån i
framtiden)
Tumregel: minst 40 000 € förvärvsinkomst/företagare för att
erhålla skattefördelar
 Hur dividenden beskattas vid utdelning till bolagsman,
behöver man ta ut vinst ur bolaget =>spargriseffekten
Om man behöver vinsten till levnadskostnader kan man inte
använda bolaget som spargris
10
Fördelar med AB
Accumulering av kapital
kan lämna kvar vinst i företaget
lättare att klara av amortering av skulder
=> kan ha vissa skattefördelar
Bättre ekonomikontroll…
Mindre risk…?
skydd av privat egendom
11
Nackdelar med AB
Ägandet av fastigheterna till bolaget (bostadshus
skilt =>fastighetsförrättning)
Ökad byråkrati och administration
Bolagets ekonomi i förhållande till ägarens
ekonomi
=> risk för förtäckt dividend
Dubbelbokföring och månatlig moms
Ej skogsavdrag, ej utgiftsreservering i
skogsbeskattningen
12
Nackdelar med AB
 Ej presumtiv anskaffningsutgift vid beskattning av
överlåtelsevinster (t.ex. tomtmark)
 Ab kan inte ge förbindelse för avträdelsestöd (t.ex. för köp
av tillskottsjord)
 Om ägoandel under 50 % ej rätt till LFÖPL => ej
avbytartjänst (t.ex. två bröder)
 mer pappersarbete
 svårt att skattemässigt ”förnuftigt” avsluta ett aktiebolag
 okänt territorium (för lantbruksföretag)
regelverket inte ännu alldeles klart
13
Hur förverkliga bolagisering?
 Ändring av bolagsform ISkL 24 §
 En lantbruksidkare anses inte avsluta verksamheten,
ifall
tillgångar och skulder som anknyter till tidigare
verksamhet överförs vid en ändring av
verksamhetsform till samma värde till ett aktiebolag
som fortsätter med verksamheten
lantbruksidkarna tecknar bolagets aktier i samma
ägoförhållande som de har ägt företaget tidigare
 Risk för åsidosättandet av bolaget
(skattemyndigheternas förhandsbeslut)
14
Balanskontinuitet
 Avskrivningarna på maskiner, inventarier och
redskap inkomstförs inte
 Utjämningsreserveringen upplöses inte
 Anskaffningsutgifterna för husdjur, mjölkkvot eller
lager inkomstförs inte (balansvärdet är noll enligt
kontantprincipen)
 Skatten på överlåtelsevinst för fastigheter realiseras
om inte intyg från TE-centralen över landsbygdslån
 Åkermarkens värdering i balansen...
15
Beskattning av aktiebolag
 Fördelning på inkomstkällor ISkL-NSL-GSL
 På lantbruk som idkas av aktiebolag tillämpas GSL
 I GSL-inkomstkällan kan förutom det egentliga
jordbruket också ingå specialjordbruk eller
verksamhet i anknytning till jord- och skogsbruket,
som inte anses som en skild näring
 Tillämpning av GSL förutsätter att aktiebolaget har
gården eller jordbruksmark i besittning
16
SITUATIONER NÄR DET KAN VARA
LÖNSAMT MED AKTIEBOLAG
“Skuldsatta expanderaren”
Företagaren har utvidgat verksamheten, har höga
skulder och därför låg nettoförmögenhet (ej
möjlighet att betala kapitalinkomst).
Affärsverksamheten genererar ändå redan en hög
inkomst som allt beskattas som förvärvsinkomst.
“Lantbruk och övrigt företag”
Företagaren har förutom lantbruksverksamhet ett
personbolag (kb) med annan företagsverksamhet.
Förvärvsinkomstandelen från båda rörelserna slås
ihop när företagarens förvärvsinkomster beräknas.
 => hög marginalskatteprocent.
17
SITUATIONER NÄR DET KAN VARA
LÖNSAMT MED AKTIEBOLAG
“Deltidsjordbrukaren med förvärvsarbete”
En deltidsjordbrukare har ett bra avlönat
förvärvsarbete.
Jordbruksverksamheten har en låg nettoförmögenhet
vilket medför att inkomsten blir förvärvsinkomst.
Jordbruksinkomsten behövs inte för att finansiera
företagarens levnadskostnader => spargris
18
”Grov modellkalkyl”
 Resultatet på ett jordbruksföretag (en företagare) är 50 000 € per år
 Företagets nettoförmögenhet negativ=> bara förvärvsinkomst
 Kommunal- och kyrkoskatten är 21 %
 Beskattningen på 50 000 € förvärvsinkomst är då 18 400 €
(förvärvsinkomstavdragen beaktade)
 Företaget görs till ett aktiebolag
 företagaren lyfter lön på 12 000 €
 Företagets beskattningsbara resultat minskar till 38 000 €.
 På den summan betalar bolaget 26 % skatt, d.v.s. 9 880 €
 Aktieägaren betalar 1 930 € skatt på lönen (arbetsgivarens
socialskyddsavgift bör erläggas (2,958 % år 2006)
 Sammanlagt är skatterna således 11 810 €
 Tack vare bolaget sjönk skatterna med 6 590 €.
 => Bolaget kan lättare amortera lånen och företagets
nettoförmögenhet stiger snabbare. Detger i sin tur möjlighet att i
framtiden dela ut skattefri dividend åt aktieägaren
19
Download