Vinst andel för pers. B: 3 % (Referensräntan) av 2 400 € = 72

advertisement
4.1 Beskattning på bolagsmännen i öppna bolag
För att få bolagsmännens kapitalinkomst och förvärvsinkomst andel så skall man
beräkna bolagsmännens inkomst andel (Vinst andel). Om fördelningen sker enligt
lagen så skall man räkna ut respektive bolagsmans vinst andel först.
Om vi fortsätter med de ansvariga bolagsmännen i Datastuff Öb och kapitalinsatsen
per bolagsman är person A: eget kapital är 3600 € och Person B: eget kapital 2400 €
Vinst andel för pers. A: 3 % (Referensräntan) av 3 600 €
= 108 €
Vinst andel för pers. B: 3 % (Referensräntan) av 2 400 €
= 72 €
= 180 €
Totalt
Resten skall delas på bolagsmännen
( 50 000 – 180 € = 48820 / 2 = 24 910 € per bolagsman)
Vinstandel för pers. A blir 24 910 + 108 €
= 25 018 €
Vinstandel för pers. B blir 24910 + 72 €
= 24 982 €
För att få respektive bolagsmans kapitalinkomst och förvärvsinkomst måste man
räkna ut hur många procent respektive bolagsman har som inkomst andel och det får
man på följande sätt. (Vinstandel eller Inkomst andel / Totala vinsten)
Bolagsmans A : inkomst andel i procent.
25 018 / 50 000 €
= 50,03 % och resten för person B: d.v.s. 49,97 %
Det blev ingen stor skillnad men om vi fortsätter med uträkning av person A:
50,03 % av kapitalinkomsten 26 460 €
= 13 237,93 €
50,03 % av förvärvsinkomsten 23 540 €
= 11 777,06 €
Person A har alltså som kapitalinkomst 13 237,93 € och förvärvsinkomst 11 777,06 €.
På samma sätt skulle person B:s kapitalinkomst och förvärvsinkomst räknas ut fast
annan procent.
Om fördelningen av vinsten skulle varit som exempel 70 till person A och 30 % till
person B så skulle förvärvsinkomst och kapitalinkomst fördelas med samma procent
om inget annat avtalats.
Av kapitalinkomsten skall det betalas 29 % i skatt och som allt går till staten. Ifall en
av dom ansvariga bolagsmannen har haft privata hyresinkomster, dividend inkomster,
eller någon annan privat inkomst som skall beskattas beräknas denna skilt på den
ansvarige bolagsmannen kapitalinkomst eller förvärvsinkomst. Skulle det vara utgifter
som har uppkommit i samma slag skulle det räknas bort från kapitalinkomsten eller
förvärvsinkomsten.
Skatten på Förvärvsinkomster är progressiv vilket betyder att det blir högre skatt desto
mer man förtjänar. Kommunal- och kyrkoskatt skall också erläggas för förvärv
inkomst som varierar från kommun till kommun och dessutom
sjukhusförsäkringspremie som år 2003 är 1,5 %.
För att få reda på beloppet som skatt erläggas i skatt åt staten så finns det en
inkomstskatteskala.
Statens inkomstskatteskala för år 2003 (Källa www.vero.fi) Bilaga3
Beskattningsbar
Skatt vid undre gränsen
förvärvsinkomst i euro
Skatt på beloppet som
överstiger undre gränsen
11 500 - 14 300
8€
13 %
14 300 - 19 700
372 €
17 %
19 700 - 30 900
1 290 €
23 %
30 900 - 54 700
3 866 €
29 %
54 700 -
10 768 €
36 %
För person A
Skatt på kapitalinkomst
29 % av 13 237,93 €
= 3 838,99 €
Skatt på förvärvsinkomst
Statskatt
=8€
För överskjutande del (11 777,06-11500 x 13 %)
= 36,01 €
Kommunalskatt (19 % av 11 777,06)
= + 2 237,64 €
Kyrkoskatt (1,25 % av 11 777,06)
= + 147,21 €
44,02 €
Sjukförs. Prem. (1,5 % av 11 777,06)
= + 176,65 €
Kommun-kyrk & sjuk.prem totalt
= 2 561,50 €
Skatt på förvärvsinkomst totalt (2561,50+44,02)
= 2 605,52 €
På bolagsman B skulle räknas ur på samma sätt som jag gjorde för bolagsman A: fast
det skulle väl bli på ett annan skattesumma men principen är detsamma.
5.2 Åtgärder ifall bolaget saknar tillgångar
Som vi ser så måste dom ansvariga bolagsmännen i Duotime Öb beskatta allt som
förvärvsinkomst. En åtgärd är att få mera som kapitalinkomst och mindre
förvärvsinkomst i detta unika fall är att dom ansvariga bolagsmännen skriver över till
bolaget sin eller en del av sin privata egendom.
Det går lika bra att dom insätter privata finansiella tillgångar i bolaget. Om inte något
annat har avtalats i bolagsavtalet så är ansvaret för bolagets skulder solidariskt. Det
betyder att vid eventuell konkurs så mäts de ansvariga bolagsmännens privata
egendom ut och om inte bolagets tillgångar som täcker skulderna så det är i praktiken
ingen skillnad. Upphör verksamheten så delas enligt lagen bolagets tillgångar upp
efter bolagsmännens egna kapital.
Ex. 14 (fortsättning)
Nästa års bokslut visade det sig att Markus Sipponen har 13 000 € i eget
kapital i bolaget. Jonas ingenting. Beskattningsbara inkomsten är 50 000 €.
Bolaget hade då 13 000 € i Kassa och banktillgodohavande (Pengar på
banken eller kassan).
Andelar för bolagsmännen
3 % av 13 000
= 390 €
50 000 – 390 / 2
= 24 805 + 390 = 25 195 € / 50 000 x 100 = 50,39 % är
Markus andel medan Jonas andel är resten dvs. 49,61 %.
Markus
50,39 % av 13 000 € = 6550,70 € är beräkningsgrund för kapitalinkomst
50,39 % av 50 000
= 25 195,00 € är beskattningsbar inkomst
Totaltskatt för Markus är 7547,85 € (Uträkningarna Bilaga 4)
Jonas
49,61 % av 13 000 € = 6 449,30 är beräkningsgrund för kapitalinkomst
49,61 % av 50 000 € = 24 805,00 är beskattningsbar inkomst
Totalt skatt för Jonas är 7 380,85 € (Uträkningarna bilaga 5)
Nu fick Jonas 253,15 € och Markus 86,15 € mindre i skatt. Om vi nu går
tillbaka med ca 20 000 € regeln så hade bolagsmännen i detta fall klart över
denna gräns och hade nu tillgångar i bolaget som dom har kunnat räkna bort
från sin förvärvsinkomst.
5.3 Alternativ till fördelning mellan kapitalinkomst och
förvärvsinkomst
Enligt lagen så förvärvs och kapitalinkomsten fördelas enligt bolagsmännens inkomst
andel mellan bolagsmännen. Det tråkiga i föregående exemplet är ju att Markus som
hade det större egna kapitalet måste betala mera skatt än Jonas. Markus fick 390 €
mera av bolaget vinst men fick samtidigt betala 167 € mera i skatt än Jonas trots att
han hade det klart större egna kapitalet och i detta fall bidragit med att bolagsmännen
fick mindre skatt.
Om det är så att det lönar sig för bolagsmännen att bli beskattad som kapitalinkomst
kan man alltid utnyttja öppet bolags form fria avtal med att andelen fördelas endast på
beräkningen av kapitalinkomst. Fördelningen mellan förvärvsinkomst sker lika mellan
bolagsmännen.
Ex. 14 (fortsättning)
Nästa års bokslut visade det sig att Markus Sipponen har 13 000 € i eget
kapital i bolaget. Jonas ingenting. Beskattningsbara inkomsten är 50 000 €.
A) Bolaget hade då 13 000 € i Kassa och banktillgodohavande (Pengar på
banken eller kassan).
B) Bolaget hade då 23 000 € i Kassa och banktillgodohavande (Pengar på
banken eller kassan).
C) Bolaget hade då 23 000 € i Kassa och banktillgodohavande (Pengar på
banken eller kassan). Beskattningsbar inkomst 25 000 €
D) Bolaget hade då 23 000 € i Kassa och banktillgodohavande (Pengar på
banken eller kassan). Beskattningsbar inkomst 5 000 €
Ett nytt bolagsavtal tecknades och där framgår det följande saker
(Om bolagets beskattningsbara inkomst är över 40 000 € så skall det delas
lika mellan de ansvariga bolagsmännen och kapitalinkomsten för de
ansvariga bolagsmännen räknas efter de ansvariga bolagsmännens inkomst
andel.
Om bolagets beskattningsbara inkomst är under 40 000 € så skall
beskattningsbara inkomsten räknas efter de ansvariga bolagsmännens inkomst
andel och kapitalinkomsten delas lika mellan bolagsmännen)
A)
Markus
50,39 % av 13 000 € = 6 550,70 € är beräkningsgrund för kapitalinkomst
Beskattningsbar inkomst 50 % av 50 000 € = 25 000 €
Totaltskatt för Markus 7 463,03 (Uträkningarna bilaga 6)
Jonas
49,61 % av 13 000 € = 6 449 € är beräkningsgrunden för kapitalinkomst
Beskattningsbar inkomst 50 % av 50 000 € = 25 000 €
Totaltskatt för Jonas 7 465,67 € (Uträkningarna bilaga 7)
B)
Markus
50,39 % av 23 000 € = 11 589,70 € är beräkningsgrund för kapitalinkomst
Beskattningsbar inkomst 50 % av 50 000 € = 25 000 €
Totalt skatt för Markus 7 331,50 € (Uträkningarna bilaga 8)
Jonas
49,61 % av 23 000 € = 11 410,30 € är beräkningsgrund för kapitalinkomst
Beskattningsbar inkomst 50 % av 50 000 € = 25 000 €
Totalt skatt för Markus 7 336,20 € (Uträkningarna bilaga 9)
C)
Markus
50,39 % av 25 000 € = 12597,50 € är beskattningsbar inkomst
50 % av 23 000 € = 11 500 € är beräkningsgrund för kapitalinkomst
Total skatt för Markus 2 758,44 € (Uträkningarna bilaga 10)
Jonas
49,61 % av 25 000 € = 12 402,50 € är beskattningsbar inkomst
50 % av 23 000 € = 11 500 € är beräkningsgrund för kapitalinkomst
Total skatt för Markus 2 718,46 € (Uträkningarna bilaga 11)
D)
Markus
50,39 % av 5 000 € = 2 519,50 € är beskattningsbar inkomst.
50 % av 23 000 € = 11 500 € är beräkningsgrund för kapitalinkomst
Total skatt för Markus 692,45 € (Uträkningarna bilaga 12)
Jonas
49,61 % av 5 000 = 2 480,50 € är beskattningsbar inkomst
50 % av 23 000 € = 11 500 € är beräkningsgrund för kapitalinkomst
Total skatt för Markus 684,45 € (Uträkningarna bilaga 13)
Download