FÖRETAGSAMHET OCH HANDELSRÄTT, 5 sp

advertisement
ARCADA
Maj-Britt Granström
28.08.2006
FÖRETAGSAMHET OCH HANDELSRÄTT, 5 sp
1. Ekonomi och marknad
Ekonomi - att hushålla med sina resurser på bästa sätt
Resurser (produktionsfaktorer)
- människan
- naturen
- realkapital
Inkomster (ersättning för utförd prestation)
- Utgifter (priset för anskaffade resurser)
Över/underskott (vinst)
Investering – placering för framtiden
Ekonomi för företag
Ekonomi för offentlig verksamhet
Marknaden – där säljare möter köpare
Marknadsekonomi – ingen enskild person eller myndighet bestämmer, utan marknadskrafterna, dvs köpare och
säljare
Konkurrens råder – Konsumentskydd
Marknader förändras - Marknadsutveckling
- kundernas behov
- tekniken
- nya konkurrenter
- varor/tjänster förändras
Konjunkturer – förändringar på många områden
Den nya ekonomin – Informationstekniken – Elektronisk handel – Ökad globalisering
2. Affärsidé
- Kundbehov
- Kundgrupp
- Produktidé
- Resurser
Företagets ägare och personal skall ledas i sitt dagliga arbete av affärsidén
Affärsidén skall anpassas till förändringar
Produktutveckling
Företagets intressenter:
- Kunder
- Ägare
- Anställda
- Leverantörer
- Långivare
- Konkurrenter
- Stat och kommun
3. Att starta och driva företag
- Att tänka på
- Affärsplan
1
Företagsformerna:
Enskild näringsidkare
- en privatperson
- grundanmälan (om fast driftställe)
- självständigt beslutande
- totalt ansvar
- inget minimikap
- inte lön – privatuttag
- bokföringsskyldig
Öppet bolag
- två eller flera fysiska eller juridiska personer
- skriftligt bolagsavtal
- bolagsman har beslutanderätt
- begränsningar kan registreras
- ekonomiska ansvaret solidariskt
- inget minimikapital
- medel kan lyftas som lön, vinstandel eller lån
- bokföringsskyldig
- bolagsmännen har granskningsrätt
- revisor
- ekonomiska ansvaret totalt
Kommanditbolag
- skriftligt bolagsavtal
- två slag av bolagsmän, åtminstone en ansvarig och en tyst
- ansvarig bolagsmännen samma beslutsrätt, ekonomiskt ansvar och rätt att lyfta medel ur företaget
som delägare i ett öppet bolag
- tyst bolagsman får inte representera eller besluta i bolaget, måste ha ekonomisk insats,
- tyst bolagsmans ekonomiska ansvar begränsas till insatsen
- tyst bolagsman får vinstandel enligt bolagsavtalet
- bokföringsskyldighet
revisor
inget minimikapital
Aktiebolag
- en eller flera fysiska eller juridiska personer
- minimikapitalet 2.500 euro
privata o publika
bolagsordning
- beslutsfattande: bolagsstämma, styrelse och VD
- ek. ansvaret begränsat till insatsen
- styrelse och VD för uppsåtliga skador
- medel som dividend, lön o lån
- bokföringsskyldighet
- revisor
- styrelsen har aktieförteckning
Andelslag
- minst tre personer
- inget minimikapital, medlemsavgift
- andelsstämma, styrelse, VD
- ek. ansvar=insatsen, kan stadgas om tilläggsbetalning gentemot borgenärer
- ränta, återbäring, ers.för varor o tjänster, lön
- bokföringsskyldighet
- revisor
- offentliga uppgifter om medlemmar
Åtgärder som behövs för att starta ett företag:
Olika anmälningar och myndighetstillstånd
- Näringstillstånd (vissa branscher):
Bör anskaffas innan verksamheten inleds
2
- Etableringsanmälan (företagsberoende):
Patent- och registerstyrelsen o skattemyndigheterna med gemensam blankett
www.ytj.fi, www.yrittajat.fi
(handelsregistret och skatteförvaltningen)
Mervärdesskatteskyldig
Förskottsuppbördsregister (förskottsskatt o förskottsskatteregister)
Arbetsgivarregistret
Bevakning av arbetarskydd
Företagens arbetslöshetskassa
Enskild firma:
Grundanmälan
Öppet bolag:
Bolagsavtal
Grundanmälan
Kommanditbolag:
Bolagsavtal
Grundanmälan
Aktiebolag:
Aktieägare och bolagets ledning
Stiftelseurkund
Förslag till bolagsordning
Basbolagsordning
Aktieteckning
Simultanteckning
Successivteckning
Konstituerande möte
Styrelsemöte
Grundanmälan
Ansvar för grundandet
- Ändringsanmälan:
Förändringar till grundanmälan
- Anmälan om affärslokal:
livsmedelsverksamhet
Försäkringar och andra obligatoriska avgifter
Personförsäkringar
Företagarpensionsförsäkring (FöPL)
Arbetstagarnas pensionsförsäkring (APL)
Pensionsförsäkring för korta arbetsförhållanden (KAPL)
Pensionsförsäkring för konstnärer och arbetstagare i vissa specialgrupper (KoPL)
Olycksfallsförsäkring
Arbetstagarnas grupplivförsäkring
Arbetslöshetsförsäkring
Verksamhetens försäkringar
Egendomsförsäkring
Socialskyddsavgift
Arbetslöshetsförsäkringsavgift
Företagaren som arbetsgivare
- arbetsavtalets form
- prövotid
- arbetsförhållandets längd
- bestämmelser för arbetsförhållandet
- arbetsgivarens skyldigheter
- arbetstagarens skyldigheter
- uppfinningar som gjorts på arbetsplatsen
- samarbete
- sysselsättningsbidrag
Mervärdesbeskattningen
- försäljning av varor och tjäster
3
- få undantag
- småskalig verksamhet utanför
- inköpen avdragsgilla
- allmän skattesats 22%, ( 17% o 8%)
- beräknas månadsvis
- vid starten skriftlig anmälan
Företagets bokföring och revision
- enl. bokf.lagen bokföringsskyldiga
- systematisk bokföring
- utmynnar i ett bokslut
- visar vinsten
- skiljer på företagets och företagarens egna utgifter och inkomster
- dubbel bokföring
- räkenskapsperiod
- revisorn reviderar och kontrollerar företagets verksmhet
- kontrollerar bokföring och bokslut
- är oberoende
- uppgör revisionsberättelse
- CGR- och GRM-revisor
Kartläggning av finansieringskällorna
- Investeringsplan
- Resultatplan
- Finansieringsplan
- egen finansiering
- extern finansiering
- specialfinansiering
- Kassabudget
Lönsamhet
Resultatplan:
Omsättning
- Rörliga kostnader
- Fasta kostnader
= Driftsbidrag
+/-Finansiella intäkter/kostnader
=Resultat
Beskattning
Varför misslyckas man ?
4. Skaffa resurser
Material
Personal
Investeringar
Företaget
Produkter
(varor/tjänster)
4
Hur bestämmer man inköpen?
Köpbeslutet
Inköpskalkyl
Kontrollera och betala
Personal
Lokaler
Lagar och avtal
Anbud +Accept = Avtal
Reklamation
Skadestånd
5. Är affärsidén lönsam?
Intäkter – Kostnader = Resultat
värdeminskning, ekonomisk livslängd
Inkomst
Utgift
Intäkt
Inbetalning
Kostnad Utbetalning
Varukostnad –osålda varor är ingen kostnad Ingående lager +varuinköp-utgående lager=varukostnad
Rättvisande resultat
Kostnad för att låna pengar – ränta
Vad göra om det inte går ihop?
Hur stor vinst behövs?
– ränta på insatt kapital
– ersättning för risktagande
– ersättning för ägarnas insatser
– framtida reserver
6. Ekonomisk planering och uppföljning
Budgetering
- kalkyl blir budget, väg mot målet
- prognos med ansvar
- styrmedel
Försäljningsvolym x Försäljningspris = Försäljningsintäkter
Försäljningsintäkter – Kostnader = Resultat
Verksamhet tidigare år - Prognoser – Kalkyler – Budget
Resultatbudget (resultatkalkyl):
Intäkter
– Kostnader
= Resultat
Budget – Utfall – Avvikelse
Genom uppföljning kan man vidta åtgärder
Likviditetsbudget:
Inbetalningar
-Utbetalningar
Kassa-över/underskott
5
Marginal – bruttovinst
Nettovinst
Vinstmarginal
Vinst/Försäljning x 100= vinstmarginal-%
7. Räcker pengarna?
Likviditetsbudget
- planering av in- och utbetalningar
obs. kreditförsäljningar och kreditinköp års-, månadsbudget,rullande budget
Inbetalningar
jan.
xxxx
Utbetalningar
Xxxx
Xxxx
Mån.över/underskott
Ing.saldo
Utg.saldo
febr. Mars
Jämför resultatbudget – likviditetsbudget
i likv.budg.
-investering
-nya lån
-amort.
-löneutbet.
-personalskatt (föreg.mån)
-leverant.utbet.
-varukostn.
-kundinbet.
-privatuttag
-saknas
i res.budg.
-avskrivn.
-saknas
-saknas
-bruttolön
-försäljn.int.
Förbättra likviditeten:
- kundfordringar
- minska varulager
- sälja tillgångar
- lånemöjligheter
lev.kredit
banklån
checkkredit
factoring
leasing
8.Marknadsföring – att konkurrera om kunden
17. Allting har ett pris
Priset påverkas av:
- konkurrenterna
- kunderna
- kostnaderna
Divisionskalkyl
totala kostnader under ett år/antalet sålda produkter under ett år= kostnad per styck
6
Påläggskalkyl
kostnaderna indelas i direkta och indirekta
Varukostnad
+ Pålägg
=Försäljningspris exkl.moms
+ Moms
=Försäljningspris inkl.moms
-Varukostnad
18. Bidragskalkyl
Bidragskalkyl
Särintäkt – Särkostnad = Täckningsbidrag (TB)
= FP/st – RK/st
Täckningsgrad = TB i %
19. Lönsamhet
- Fasta och rörliga kostnader
- Nollpunkt
- Nollpunktsvolym
=FK/(FP/st-RK/st)
- Lönsamhetsvolym
=(FK+önskad vinst)/(FP/st-RK/st)
- Säkerhetsmarginal
=Verklig volym-nollpunktsvolym
- Säkerhetsmarginal i %=Säkerhetsmarginal/verklig volym x 100
7
Download