APPEN Lathund inloggning appen 20160408.v4

advertisement
Malmö stad
Serviceresor
Lathund-inloggningMalmöstadsappförfärdtjänst
Appenkanladdasnervia”AppStore”(iPhone)ellervia”PlayButik”(Android)och
heterResetjänst–Malmöstad
Detgårävenattanvändawebbappen(appenkörsdåivalfriwebbläsare)
adressenärdå:https://sam3001.nu/pm5
Förattduskakunnabeställaochavbeställaresorviaappenellerwebbappen
behöverduharätttillfärdtjänstochhaettmobilnummerregistrerathos
Serviceresor.Harduännuinteregisteratdittmobilnummerkandugöradet
genomattringatillServiceresorpåtelefonnummer040-345555.
Börjamedattskapainloggninggenomatttryckapå”Nyanvändare”
Skrivindittpersonnummer(tiosiffror)ochdetlösenordduvillha.Skrivin
lösenordetenandragång.Dufårsjälvbestämmavilketlösenordduvillha.
Tryckpå”spara”,
”Bekräftaanvändare”användsbaraommanavbryterdennainloggningsprocess.
SERVICEFÖRVALTNINGEN
Serviceresor
Augustenborgsgatan 26 A
205 80 Malmö
Tel. 040-34 55 10
Org.nr. 212000-1124
[email protected]
www.malmo.se/fardtjanst
2 (2)
NärdusparatdinauppgifterskickarsystemetSAM3001utenengångskod(fyra
tecken)tilldinmobilviaSMS.Dennakodskadubaraanvändaförstagångenföratt
bekräftaanvändaren.
Dennabildkommerupp.Fyllidittpersonnummer:ochdenkoddufåttviaSMS,
tryckpå”spara”.
Nugårdetbraattloggainmeddittpersonnummerochdetpersonligalösendu
självvaltvidregistreringen.
Download