RE_art103

advertisement
EUROPAPARLAMENTET
 






 
2004
2009
Plenarhandling
28.6.2006
B6-0375/2006
FÖRSLAG TILL RESOLUTION
till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
från Luisa Morgantini, Feleknas Uca, Vittorio Agnoletto, Eva-Britt Svensson
och Adamos Adamou
för GUE/NGL-gruppen
om hiv/aids: dags att agera
RE\622078SV.doc
SV
PE 374.689v01-00
SV
B6-0375/2006
Europaparlamentets resolution om hiv/aids: dags att agera
Europaparlamentet utfärdar denna resolution
–
med beaktande av det högnivåmöte som hölls om hiv/aids den 2 juni 2006 vid FN:s
generalförsamlings särskilda session och den politiska förklaring som antogs vid detta
möte,
–
med beaktande av den åtagandeförklaring om hiv/aids, Global Crisis – Global Action,
som antogs av FN:s generalförsamling den 27 juni 2001 under generalförsamlingens
26:e särskilda session,
–
med beaktande av FN:s ställningstagande i frågan om att förhindra spridning av hiv bland
narkomaner,
–
med beaktande av den kommande internationella konferensen om hiv/aids, som går under
devisen ”Dags att agera” (”Time to Deliver”) och som kommer att hållas i Toronto i
augusti 2006,
–
med beaktande av millennieutvecklingsmålen,
–
med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:
A. Att alla människor garanteras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter är mycket
viktigt för att minska utsattheten när det gäller hiv/aids.
B. Diskriminering och social utstötning av människor som lever med hiv/aids är ett hinder
för en lämplig vård och behandling.
C. Över 65 miljoner människor i världen har smittats av hiv, över 25 miljoner människor har
dött och 15 miljoner barn har blivit föräldralösa till följd av aids. Av de 40 miljoner
människor som för närvarande bär på hiv är över 95 procent bosatta i utvecklingsländerna
och över 70 procent bor i länderna söder om Sahara.
D. Kvinnor står nu för hälften av alla aidsfall i världen och för 60 procent av aidsfallen i
Afrika. Risken för kvinnor att få aids är 2–4 gånger så hög som för män.
E. Över hälften av alla nya hiv-infektioner drabbar unga människor under 25 år.
F. Till de ”utsatta befolkningsgrupperna” räknas kvinnor och flickor, ungdomar, äldre
människor, homosexuella, narkomaner, prostituerade, människor som lever i fattigdom,
fångar, människor som lever under omständigheter som kännetecknas av konflikt eller av
en nyss avslutad konflikt, flyktingar och internt fördrivna personer samt personer som
PE 374.689v01-00
SV
2/5
RE\622078SV.doc
bedriver uppsökande verksamhet med hänvisning till hiv/aids och människor som lever
med hiv/aids.
G. Över två miljoner barn är drabbade i Afrika, men det är omöjligt att diagnostisera barn
innan de är 18 månader gamla. Hälften av barnen överlever inte.
H. I den senaste rapporten från UNAIDS/WHO – ”AIDS Epidemic Update –
December 2005” – fastställs att utvecklingen av nya redskap såsom mikrobiocider måste
stödjas för att ge ytterligare valmöjligheter i samband med svaret på epidemin. Dessa
redskap bör även ingå i omfattande strategier för förebyggande.
I.
Många organisationer nära FN:s generalförsamlings särskilda session har påpekat att de
förhandlande ländernas och blockens politiska och ekonomiska intressen har påverkats av
några länders politiska och ekonomiska intressen, vilket tros ha försvagat de ekonomiska
åtagandena att bekämpa sjukdomen.
J.
I Dohaförklaringen fastställdes att skyddet av folkhälsan väger tyngre än skyddet av
enskilda kommersiella intressen. I samma förklaring bekräftades utvecklingsländernas
rätt att använda säkerhetsanordningarna i TRIPS-avtalet, bl.a. tvångslicenser, för att
kringgå patent när så är nödvändigt för att skydda folkhälsan och främja tillgången till
läkemedel för alla.
K. Skuldbördan, strukturanpassningsprogrammen och de nuvarande påtryckningarna för att
liberalisera tjänster försämrar många utvecklingsländers förmåga att tillhandahålla
bastjänster (vattenförsörjning, hälsovård, utbildning) till hela sin befolkning. Att
utvecklingsländerna har en sådan förmåga är dock en förutsättning för att de skall kunna
minska sjukdomarnas skadeverkningar.
L. Det nuvarande prissystemet som bygger på att företag frivilligt ger rabatter på läkemedel
till utvecklingsländerna garanterar inte att läkemedelspriserna blir överkomliga, eftersom
vissa läkemedel som tillverkas av ett enda företag är för dyra även med rabatt. En del
rabatter är inte tillgängliga, eftersom tillverkarna inte har registrerat eller inte
marknadsför sina läkemedel i vissa länder. Dessutom erbjuder vissa företag inga rabatter
alls till medelinkomstländer.
1.
Europaparlamentet gläds åt förklaringen från FN:s generalförsamlings särskilda session
av den 2 juni 2006, särskilt dess hänvisningar till utsatta befolkningsgrupper och dess
tonvikt på kvinnor, flickor och ungdomar, på den växande spridningen av aids bland
kvinnor, på den roll som könsskillnaderna och våldet mot kvinnor har när det gäller att
öka utsattheten för hiv/aids och på utvidgningen av definitionen av allmän tillgång till
omfattande program för förebyggande, behandling, vård och stöd.
2.
Europaparlamentet beklagar dock att internationella hiv/aids-mål hittills inte har uppnåtts
och att det saknas ett tydligt åtagande om varifrån de extra 20–30 miljarder dollar som
behövs fram till 2010 skall tas.
3.
Europaparlamentet uppmanar världssamfundet att infria de löften som kommer att avges
under konferensen i Toronto i augusti, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna
RE\622078SV.doc
3/5
PE 374.689v01-00
SV
att se till att de medel som avsätts för hälsovård i utvecklingsländerna står i paritet med
de politiska åtaganden som gjorts, både när det gäller att uppnå
millennieutvecklingsmålen i allmänhet och när det gäller att bekämpa hiv/aids i
synnerhet.
4.
Europaparlamentet kritiserar kommissionen för att inte ha tagit hänsyn till
Europaparlamentets resolution från december 2004 om Världsaidsdagen.
5.
För att effektivt hejda spridningen av hiv/aids är det nödvändigt med ett allmänt
erkännande av vilka grupper som är mest utsatta för sjukdomen, så att lämpliga
förebyggande åtgärder kan vidtas för att hindra smittspridningen. Europaparlamentet
anser till exempel att hiv-smittade flickor och kvinnor måste engageras i utarbetandet och
genomförandet av program, och att män måste engageras i främjandet av sexuell hälsa
och därtill hörande sexuella rättigheter.
6.
Europaparlamentet betonar att man i strategierna för förebyggande måste erkänna att
många kvinnor och flickor saknar kontroll över sin egen sexualitet, och att ett lyckat
införlivande av rätten till sexuell och reproduktiv hälsa och av hiv/aids-initiativ skulle
leda till att fler flickor och kvinnor kan erbjudas ett större antal lämpliga tjänster och
bättre information. Parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och
partnerländerna att i sina nationella strategidokument prioritera omfattande strategier för
förebyggande, däribland program som verkar för att kondomer skall användas och att
yngre människor skall informeras om hiv/aids.
7.
Europaparlamentet uppmanar de nationella regeringarna och de lokala myndigheterna att
tillhandahålla en stödjande miljö för föräldralösa barn och för flickor och pojkar som
smittats och drabbats av hiv/aids, bland annat genom att ge dem lämplig rådgivning och
psykosocialt stöd och se till att de blir inskrivna i skolor och får tillgång till skydd, god
kost, hälsovårdstjänster och sociala tjänster i samma utsträckning som andra barn.
8.
Europaparlamentet kritiserar de motsägelser som belyses av kommissionens förfärliga
resultat när det gäller avsättningen av utvecklingsanslag i hälsovårdssektorn. Parlamentet
betonar exempelvis att endast 5,2 procent av EUF avsattes för hälsovård 2003 och att
motsvarande siffra för 2002 endast var 4 procent. Parlamentet beklagar kommissionens
avsikt att föreslå att endast 6 procent av utvecklingsmedlen inom det nya instrumentet för
utvecklingssamarbete skall avsättas för mänsklig och social utveckling, vilket omfattar
inte bara hälso- och sjukvård, hiv/aids och reproduktiv hälsa utan även all annan social
utveckling, exempelvis barn-, utbildnings- och jämställdhetsprogram.
9.
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kraftigt öka sin budget för hälso- och
sjukvårdsåtgärder i utvecklingsländerna, att öka sitt bidrag till den globala fonden för
bekämpning av hiv/aids, malaria och tuberkulos till 1 miljon euro samt att sträva efter att
minst 50 procent av allt offentligt utvecklingsbistånd skall användas för att uppnå
millennieutvecklingsmålen.
10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa utrymme för stora höjningar av det
sektorsuppdelade budgetstödet till hälso- och sjukvården, i synnerhet för att se till att
viktig personal inom hälso- och sjukvården inte ger sig av från utvecklingsländerna.
PE 374.689v01-00
SV
4/5
RE\622078SV.doc
11. Europaparlamentet konstaterar att WTO:s TRIPS-avtal den 1 januari 2005 genomfördes i
Indien, vilket tvingade Indien att erkänna produktpatent på läkemedel. Parlamentet
konstaterar att närvaron på marknaden av flera tillverkare har sänkt priserna på
förstahandsläkemedel mot aids från 10 000 dollar till 150 dollar per patient och år under
de senaste fem åren. Parlamentet konstaterar bekymrat att nyare läkemedel, inte minst
dyrare andrahandsbehandlingar, inte får tillverkas enbart av patentinnehavare som skulle
kunna fastställa monopolpriser som gör läkemedlet oåtkomligt för utvecklingsländerna.
12. Europaparlamentet kritiserar bilaterala och regionala handelsavtal som går längre än
WTO:s TRIPS-avtal (”TRIPS-plus”) för att begränsa, eller till och med avskaffa, de
garantier som fastställdes genom Dohaförklaringen för att se till att hälsointressen ges
företräde framför kommersiella intressen. Parlamentet påpekar ansvaret hos de länder,
särskilt Förenta staterna, som har utövat påtryckningar på utvecklingsländer för att få
dessa att underteckna sådana frihandelsavtal.
13. Europaparlamentet kritiserar att WTO:s Hongkongdeklaration inte har främjat
utvecklingsländernas tillgång till hiv/aids-mediciner.
14. Europaparlamentet betonar att tvångslicensiering och differentierade priser inte har löst
problemet, och uppmanar kommissionen att föreslå nya lösningar för att garantera verklig
tillgång till hiv/aids-behandling till överkomliga priser.
15. Europaparlamentet påpekar att fasta kombinationsdoser (tabletter som innehåller två eller
tre olika aids-mediciner) förenklar behandlingen av hiv/aids och måste prioriteras i
områden med få sjukhus eller begränsad tillgång till sjukvårdspersonal.
16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet,
kommissionen, medlemsstaterna, FN:s generalsekreterare och Världshälsoorganisationen.
RE\622078SV.doc
5/5
PE 374.689v01-00
SV
Download