Eductus utbildning erbjuder arbetssökande möjligheter att läsa in

advertisement
Lokal ansökan
Vård- och omsorgscollege
Lokal ansökan till Vård – och omsorgscollege VarbergFalkenberg
1
Innehåll
Presentation av Eductus ........................................................................ 3
1.
Varför Vård- och omsorgscollege? .................................................. 3
2.
Samverkan.................................................................................. 6
3.
Infrastruktur för utbildningen ........................................................ 6
3.1.
Utbildningsformer och nivåer samt samarbete ................................. 6
3.2.
Kompetensutveckling av medarbetare ............................................ 7
4.
Lokalt perspektiv ......................................................................... 8
5.
Hälsoperspektiv ......................................................................... 11
6.
Kreativitet och stimulerande arbets- och lärmiljö ........................... 12
7.
Lärformer och arbetssätt ............................................................. 13
7.1
Allmänt om vårt genomförande.................................................... 13
8.
Lärande i arbete ........................................................................ 19
9.
Kvalitet och uppföljning .............................................................. 20
Kontaktperson Eductus Halland:
Maria Norshammar, [email protected]
Tel: 035-16 26 30
Kontaktperson Eductus nationellt:
Björn Strandell, [email protected]
Tel:0500-38 16 87
Faktureringsadress:
Academedia Eductus AB
BGC-id: HTG4062
FE 143
10569 Stockholm
2
Referens: 3015-3672
Presentation av Eductus
Övergripande beskrivning
Eductus ingår i AcadeMedia-koncernen som är Sveriges största privata
utbildningsföretag.
Eductus är delad i två verksamhetsområden, skola och arbetsmarknad.
Eductus ingår i samma organisation som AcadeMedia, NTI AB och Didaktus
Utbildningar AB med gemensam ledning. Tillsammans är vi cirka 800 anställda,
vi finns på cirka 60 orter och vi har f.n. cirka 10000 deltagare i våra
verksamheter.
Vår mission
Vi ger människor utveckling och jobb genom utbildning, coachning och
matchning. Därmed bidrar vi till ett bättre Sverige.
Eductus i Halland
Eductus i Halland finns idag på fem orter; Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte
och Laholm. Vi arbetar med olika arbestmarknadsinsatser och utbildningar på
uppdrag av Arbetsförmedlingen och privata näringslivet. Våra uppdrag är bland
annat utbildning i yrkessvenska, jobbcoachning, serviceutbildning, starta eget
utbildning och studie-, och yrkesvägledning.
Vi arbetar individuellt och efter individens behov och förutsättningar.
Under hösten 2014 startar vi en utbildning inom Vård- och Omsorg med
placering i Varberg på uppdrag av Arbetsförmedlingen. I uppdraget gentemot
upphandlande kund ingår ej gymnasiearbete då betygsrätten för detta ligger
utanför ramen för avtalet. Eleverna som går denna utbildning erbjuds därför
genomföra examensarbetet via Campus Varberg, som vi har etablerat samarbete
med, för att erhålla diplom/examen.
Eductus har en platschef, en rektor, en huvudlärare i karaktärsämnena utifrån
uppdragets krav samt en administratör och ett flertal coacher för de uppdrag vi
genomför.
1. Varför Vård- och omsorgscollege?
1.1 Samsyn kring syfte och vision
Eductus har ett starkt fokus på området ”kvalitet” och i olika processer
kvalitetssäkras vår verksamhet. En sådan process är att bli medlemmar i Vårdoch omsorgs college. För Eductus är det viktigt att tillsammans med arbetsgivare
och andra aktörer forma en kvalitetssäkrad utbildning utifrån Skolverkets mål
3
och riktlinjer i nära samarbete med arbetsgivare inom branschen. För oss som
arbetar i Halland är det viktigt att vara med i VO-college dels för att säkerställa
vår kvalitet på utbildningen genom att delta i lokala kursråd så att innehållet i
utbildningen matchar de lokala krav som ställs av arbetsgivare, landsting och
kommun. Dels är det viktigt för oss att vi har praktikplatser för våra deltagares
APL-perioder så att dessa är kvalitetssäkrade och att handledare på
arbetsplatserna är väl insatta i vad våra utbildningar innebär.
Utöver de syften och visioner som Vård och omsorgscollege (VO-college) i
Varberg har, och som vi delar, har Eductus egna visioner som ligger i linje med
dessa. Vi vill hitta och stötta individer i utanförskap som kan och vill arbeta med
de olika vårdyrkena. Deltagarna ska få tillräckligt med kompetens och förståelse
för kraven som ställs i branschen. Genom att tillhöra VO-college kan Eductus
höja kvaliteten och följa utvecklingen inom vård och omsorg. Eductus vill som
övriga aktörer i VO-college säkerställa att eleverna får med sig kunskaper som
gör dem till kompetent och välutbildad personal så att befolkningen i Halland får
en god och säker vård. Vi som arbetar med vård- och omsorgsutbildningen i
Varberg har höga ambitioner med vår utbildning och vill att alla våra deltagare
ska få den kunskap som krävs för att kunna arbeta inom yrkesområdet/inriktningar.
Vi är övertygade om att detta kan vi ge deltagarna genom en utbildning som
både är väl förankrad inom vård- och omsorg och som överensstämmer med
arbetsmarknadens behov.
1.1.
Analys/bakgrund
Då Arbetsförmedlingen har valt att i sin upphandling lägga utbildningen i Varberg
kan vi anta att upptagningsområdet för denna utbildning främst kommer att vara
från hela Halland, Södra Västra Götaland samt de västra delarna av Småland.
I Halland med omnejd förutspås goda jobbmöjligheter för utbildade
undersköterskor. På fem till tio års sikt stiger behovet av undersköterskor
markant och möjligheterna till arbete anses vara goda. En stor anledning till den
utvecklingen beror på att vårdbehovet ökar i takt med att antalet äldre i
regionen ökar.
Gymnasieskolorna har svårigheter med rekrytering till sina utbildningar medan
den kommunala vuxenutbildningen har kö.
Arbetsmarknadsutbildningen i Varberg som startar upp under hösten 2014 har
tillkommit eftersom det finns ett stort rekryteringsbehov och även om vi har en
4
relativt låg arbetslöshet finns det stora möjligheter att denna utbildning leder till
att täcka för behovet av fler personer inom vård och omsorg i länet.
Utlandsfödda är ett exempel på en grupp som utgör en stor
arbetskraftspotential. Eductus som utbildningsanordnare har vana av att arbeta
med våra nyanlända grupper genom att möta deras behov och stödja dem i
deras integration. Målet är inte bara att de ska ta till sig kunskaperna som krävs
i vårdande yrken, de ska även ha en förståelse för den svenska arbetskulturen
och ha goda insikter om vår arbetsrätt och den likabehandling som gäller på
svenska arbetsplatser. Arbetsförmedlingarna i Halland vittnar om ett uppdämt
behov av arbetsmarknadsutbildning inom Vård- och omsorg. Vårt första uppdrag
är att starta en grupp som inte behöver svenskstöd upptill vårdstudierna.
Arbetsförmedlingen, inte minst de som arbetar med etableringen, ser dock ett
behov av en vårdutbildning för språksvaga i kombination med Yrkessvenska.
Eductus i Halland levererar även Yrkessvenska- uppdraget idag. Studierna i vård
med för språksvaga kommer att kombineras med SFI (Svenska för invandrare)
på halvtid. Planering finns att starta en sådan grupp under våren 2015.
Inom ramen för Eductus vård- och omsorgsutbildning kan även svenska som
andraspråk 1 och svenska 1 erbjudas elever som är i behov av detta.
1.2.
Mål
Vi utgår från de mål som tagits fram både lokalt av VO-college VarbergFalkenberg samt regionalt.
1. Öka antalet personer som söker utbildningen.
Eductus erbjuder via arbetsförmedlingen elever utbildning utifrån
arbetsmarknadsstöd och kommer sträva efter att få in fler män på
utbildningen. Denna intagningsväg breddar målgruppen.
2. Öka antalet elever som avslutar sina utbildningar med godkända betyg.
Eductus kan bidra med sin erfarenhet av elever med behov av språkligt
stöd samt erfarenhet av att stödja personer ut ur utanförskap. I
samverkan med Arbetsförmedlingen kan personer med behov av särskilt
stöd klara målen för utbildningen.
3. Bedriva utbildningsinsatser inom VO-college Halland gentemot
verksamhetens kompetensbehov för att säkerställa anställningsbarheten.
Eductus har med sig långvarig erfarenhet att möta arbetsmarknadens
behov och kan bidra med kunskap men behöver som ny utbildare också få
ta del av VO-college samlade kunskap.
4. En regional kvalitetssäkrad handledarutbildning som är obligatorisk för
handledare inom VO-college Halland.
Eductus kommer medverka i utbildningen av handledare för att öka
kvalitén på APL enligt det lokala samverkansavtalet samt det lokala APL
avtalet i Varberg.
5. En regiongemensam valideringsmodell.
5
Validering är förnärvarande upphandlat av Arbetsförmedlingen
(arbetsmarknadsområde Halmstad, leverantör Medlearn).
6. En strukturerad modell för samordning och planering av platser för
arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Eductus kommer i sin planering försöka samverka med övriga aktörer för
att underlätta placeringar vid APL enligt APL-avtalet Varberg.
Inom Vård och omsorgsutbildningen har vi också som mål att utbilda personal
som har med sig kunskap som gör dem kompetenta i sin yrkesroll utifrån
kursmål så att de blir anställningsbara inom äldreomsorgen och inom sjukvården
både nu och i framtiden. Ett av målen är att deltagarna får förmågan att ta till
sig ny kunskap och utvecklas i takt med samhällets utveckling och krav.
Huvudmålet är att deltagarna blir anställningsbara som undersköterskor med
kunskap som ger en trygg och säker vård.
2. Samverkan
2.1 Eductus erfarenheter av samverkan
Eductus har sedan flera år byggt upp ett kontaktnät inom arbetsmarknaden i
Varberg. Eductus har samarbete med det lokala och regionala näringslivet och
offentlig förvaltning vilket bl.a. innebär samverkan avseende bevakning av
utvecklingen inom verksamhetsområdet, arbetsplatsförlagt lärande, APL, och
rekryteringsbehov. Eductus har en väl utvecklad kvalitetskontroll i samverkan
med olika aktörer där samarbetspartners kollektivavtal och övriga
överenskommelser inom arbetsmarknaden följs.
2.1.
Eductus samverkan i VO-college Varberg-Falkenberg
När Eductus nu startar en vård och omsorgsutbildning ser vi ett stort värde av
att få bli en del av Varbergs lokala VO-College. Detta för att få ta del av den
redan etablerade nätverket inom Vård och omsorg. I samverkan ingår att
samarbeta kring olika behov som t.ex. APL platser.
Eductus kommer medverka vid programråd enligt det lokala samverkansavtalet
och ser möjligheten till ökad attraktionskraft med stöd av kommunikation och
gemensam marknadsföringsplan via samverkan mellan lokalstyrgrupp
(arbetsgivare och facket), utbildare och elever.
3. Infrastruktur för utbildningen
3.1.
Utbildningsformer och nivåer samt samarbete
Eductus vuxenutbildning ger vuxna möjligheter att läsa in ämnen på gymnasial
nivå inom Vård och omsorgsprogrammet. Utbildningen är betygsgrundande och
bedrivs som arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
6
Då deltagarna har mycket skiftande bakgrund är upplägget på utbildningen
flexibelt och individuellt. I utbildningen använder vi oss av betygsrätt enligt
Förordningen om vuxenutbildning SFS 2011:1108. De elever som inte lyckas
uppnå kraven för godkända betyg kommer att erhålla ett intyg om vad de har
gått igenom inom de olika utbildningsmodulerna.
Eductus erbjuder en förberedande utbildning, en s.k. testmodul, där potentiella
elever möjliggörs att få information om utbildningen och genomföra praktiska
och teoretiska tester. Denna testmodul avser att säkerställa urvalet av de elever
som är aktuella för vidare utbildning inom vård- och omsorg.
Eductus har en etablerad samverkan med Campus i Varberg både för VUX- och
högskoleutbildningar. Vi stimulerar de studerande till vidare studier och jobb
genom att kontinuerligt i samverkan med vår egen och kommunens studie- och
yrkesvägledare informera om utbildningsmöjligheter och arbetsmarknadens
rekryteringsbehov och kompetenskrav.
3.2.
Kompetensutveckling av medarbetare
En viktig del för att bedriva en utbildning med hög kvalitet är våra lärares
kompetens. I Varberg strävar vi efter att främst ha behöriga yrkeslärare med
adekvat utbildning. I de fall medarbetare har lång yrkeserfarenhet men saknar
viss utbildning, arbetar vi med att aktivt motivera till vidare kompletterande
studier på t.ex. distans, parallellt med arbetet. Individuella insatser utgår från
medarbetarens behov och intressen i kombination med vår verksamhets behov i
Varberg. Det kan innebära allt från kortare föreläsningar till längre utbildningar.
Kompetensutvecklingsinsatser kan ske i enklare former både i grupp och
individuellt. Vid de satsningar vi genomför i grupp, anser vi att det är viktigt att
våra medarbetare delar samma förhållningssätt och metodik. Exempelvis kan det
röra sig om att avsätta tid för ett tema där ett lärarlag arbetar tillsammans
genom att diskutera och reflektera kring ett valt ämne, t.ex. likabehandling,
kvalitet eller undervisningsmetod. Många av våra kompetensutvecklingsprojekt
bygger på Skolverkets kurser och material som t.ex. tema betyg och bedömning.
Våra medarbetare kan även ta del av våra olika utvecklingsprojekt och deltar i
olika samverkansgrupper/nätverk, både externt och internt, där
erfarenhetsutbyte sker och därmed även kompetensutveckling. Här kan vi ge vår
personal möjlighet att dela erfarenheter, diskutera utvecklingsområden och delta
i olika intressegrupper.
7
4. Lokalt perspektiv
4.3
Vård och omsorgsprogrammet på Eductus
Eductus har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att genomföra Vård- och
omsorgsutbildning i Varberg. Utifrån uppdraget erbjuder vi deltagarna att läsa
1500 gp exklusive gymnasiearbete. Utöver detta erbjuds deltagarna
gymnasiearbete och svenska 1/svenska som andraspråk 1.
Eductus har ingått ett samarbetsavtal med Campus Varberg gällande
gymnasiearbetet vilket gör det möjligt för deltagarna att genomföra
gymnasiearbetet enligt VO-colleges krav för att deltagarna ska få diplom.
Vi hade vår första utbildningsstart till den 13 oktober 2014, med start i den
första testmodulen med ca 25 elever. Beroende på elevunderlaget, kommer vi
att starta den grundläggande vårdutbildningen 2014-11-10 där eleverna läser
950 gp före de påbörjar fördjupningarna. I Vård och omsorgsprogrammet
kommer gruppen bestå av ca 20 elever.
Arbetsförmedlingen ser främst ett behov av utbildad vårdpersonal inom
äldreomsorgen. Vi har fått klart att vår uppdragsgivare vill att vi i dagsläget
erbjuder främst två inriktningar som vidare fördjupning om 550 gp;
- Äldreomsorg
- Hälso- och Sjukvård
Dessa två fördjupningar ger goda förutsättningar för anställningsbarhet utifrån
det ökade antalet äldre som också blir mer multisjuka, som kräver allt mer vård
på sjukhus, i hemmet och på äldreboenden.
(För mer information om utbildningens upplägg se bifogat produktblad).
Utöver novemberstarten finns planering för att under tidig vår 2015 starta upp
en grupp för elever som behöver språkligt stöd i form av yrkessvenska. Denna
grupp beräknas bli ca 20 elever.
4.4 Vår syn på utbildningen
Eductus utbildning erbjuder arbetssökande möjligheter att läsa in ämnen på
gymnasial nivå inom vård och omsorgsprogrammet. Utbildningen är
betygsgrundande och bedrivs som arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av
Arbetsförmedlingen.
Vi i Varberg ser vår utbildning som en mycket viktig utbildningsväg då vi arbetar
med många arbetssökande som av olika anledningar inte har möjlighet att läsa
utbildningen via Komvux.
8
Genom Arbetsförmedlingen erbjuds arbetssökande en arbetsmarknadsutbildning
vilket möjliggör för många att vidareutbilda sig utan att behöva ta ett studielån.
Vi arbetar främst med vuxna/unga vuxna som både kan och vill arbeta inom
vård- och omsorgsyrken. Vi på Eductus ser därför detta uppdrag som mycket
viktigt ur ett samhällsperspektiv då vi utbildar kompetent framtida arbetskraft.
Vi har många nyanlända arbetssökande med god kompetens som kan ta del av
utbildningen och kan berika arbetsplatserna inom vård- och omsorg med både
kulturell och flerspråkig kompetens. Vi vet att en god svenska är viktig för
professionen. I Varberg kan vi erbjuda Yrkessvenska för våra deltagare i vårdoch omsorgsutbildningen och även att läsa svenska 1 respektive svenska som
andraspråk 1.
4.5
Etik och demokratiska värden
Etisk kunskap genomsyrar Vård och omsorgsprogrammet. Inom Hälso- och
sjukvårdslagens ramar ska vårdgivare ha en yrkeskompetens där de ser att alla
vårdtagare har lika värde. För att uppnå detta innehåller utbildningen
återkommande kursmål som rör demokratiska värden, jämställdhet, genus och
mångfald. Kursmålen utgår från de lagar som styr vård och omsorg. Deltagarna
behöver få redskap för hur de ska agera när de stöter på händelser där olika
lagar inte efterföljs. Eductus har en upprättad likabehandlingsplan och en tydlig
värdegrund som alla inom verksamheten arbetar utifrån och som alla deltagare
ska känna till. Utvärderingar inom utbildningen kommer ta upp frågeställningar
där deltagarna kan uttrycka egna upplevelser så att dessa lyfts och kan utredas
vid behov.
4.6
Genusperspektiv
Eductus strävar efter att alltid ta hänsyn till genusperspektivet och att detta skall
genomsyra all vår verksamhet, både internt och externt. Vi utgår ifrån vår
värdegrund och våra policydokument för att uppnå bästa möjliga balans mellan
könen. Genusperspektivet går som en röd tråd genom hela utbildningen. I
utbildningen kommer material användas där jämställdhet och könsneutralitet
eftersträvas i linje med VO- college värdegrund.
När vi själva rekryterar deltagare till våra utbildningar, marknadsför dessa, är vi
noga att komma ut med informationen till alla grupper och att speciellt vända oss
till den grupp som är underrepresenterad. Vi kan därför göra riktade insatser mot
valda grupper i samstämmighet med VO- college Varberg- Falkenbergs lokala
huvudhandlingar.
Personalperspektiv;
9
Vi strävar efter att bland vår personal, såväl ledningspersonal, administrativ
personal och lärare, finns en balans mellan män och kvinnor, utan att ge avkall
på kompetens.
4.7
Mångfald
Enligt VO-college lokala huvudhandlingar och Sveriges rikes lag kommer vi
sträva efter att deltagare och personal inte blir diskriminerade utifrån
diskrimineringsgrunderna.
Mångfald är en av grundstenarna för utveckling. Därför strävar vi efter att ha en
mångfald i alla led för att öka möjligheten till ökad kunskapsutveckling, kulturella
utbyten som bygger på tolerans, respekt och samförstånd. Hos oss ska alla
behandlas lika oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder eller sexuell läggning. Ett mångkulturellt klassrum ses som en
tillgång och som huvudhandlingarna i lokala VO college beskriver ökar mångfald
kompetensen i klassrummet.
Arbetsperspektiv; Mångfald i arbetslivet är viktigt. Våra arbetsplatser bör i
största möjliga mån spegla samhället i övrigt. Vid rekryteringen av deltagare och
vid marknadsföringen är det viktigt att belysa detta och visa vilket värde det har
för verksamheten. Vi kan visa på goda exempel, där mångfaldsperspektivet lyfts
fram för att locka elever till utbildningen. Eductus har möjlighet att göra specifika
informationsinsatser med fokus på mångfaldsperspektivet i arbetslivet.
4.8
Omvärldsbevakning
Eductus, tillsammans med andra utbildningsanordnare av vuxenutbildning inom
Academedia-koncernen, har en gemensam organisation där vi tillsammans har
en nationell omvärldsbevakning.
Omvärldsbevakning sker genom arbetsgivarkontakter, branschkontakter, kontakt
med fackliga organisationer och intresseorganisationer, pressbevakning,
facktidskrifter, bevakning av regelverk och politik, deltagande i konferenser och i
samhällsdebatten m.m.
Den nationella omvärldsbevakningen är organiserad så att information snabbt
och enkelt förs vidare ut i organisationen, regionalt och lokalt. Regionalt och
lokalt sker samma omvärldsbevakning men då ur ett regionalt eller lokalt
perspektiv.
Utifrån Vård och omsorgsperspektivet kommer omvärldsperspektivet följas i
utbildningen via media men också via berättelser från dokumentärer/film och
skönlitteratur. Studiebesök och externa föreläsare är också viktiga för att vidga
deltagarnas förståelse för närmiljön.
10
Genom delaktighet i VO- college Varberg- Falkenberg får utbildningen en ökad
kunskap om vad som händer inom vård och omsorg, lokalt, regionalt, nationellt
och internationellt. Vi ser det som en stor tillgång då samverkan kan möjliggöra
utbyten där även vuxna studerande på Vård och omsorgsprogrammet kan få ta
del av erfarenheter från elever som gjort APL utomlands och förhoppningsvis
möjliggöra att det blir möjligt med en sådan placering även efter gymnasiet.
4.9
Marknadsföring
Eductus har möjlighet att via sin hemsida medverka i marknadsföringen av VOcollege och att informera om innebörden i detta.
I vissa utbildningar tar Eductus fram presentationsmaterial till sina utbildningar
och i dessa kan vi också lyfta fram Vård- och omsorgscollege. Vi tror även att
deltagarna själva bidrar genom goda erfarenheter med att sprida fördelarna med
Vård och omsorgsprogrammet.
Genom vår samverkan med andra vuxenutbildningsanordnare inom Academediakoncernen kan vi marknadsföra våra utbildningar och informera deras elever om
VO- college.
5. Hälsoperspektiv
Att arbeta med hälsofrågor bland deltagare och personal är en ständigt pågående
process inom Eductus. Det är av yttersta vikt att få en helhetssyn på sin egen
hälsa och den egna livsstilen för att kunna hjälpa andra i behov av vård- och
omsorg. Eductus arbetar med frågor kring kost och motion, balans mellan arbete
och fritid samt kunskap och förståelse för den egna hälsan. Det egna fysiska och
psykiska välmåendet påverkar möjligheten till att arbeta.
I syfte att skapa ett optimalt utbildningsklimat lutar vi oss mot Antonovskys teori
om Känslan av sammanhang, KASAM. Genom att använda oss av KASAM skapas
förutsättningar för social trygghet (sedd, hörd, bekräftad och behövd),
ömsesidiga normer och delaktighet/medinflytande och vi fokuserar på det friska.
Hälsoprocesser och KASAM delas även med kursplanerna på Vård och
omsorgsprogrammet då begreppen återkommer i flera av kursmålen.
Då utbildningen är schemaförlagd till 40 timmar/ vecka kommer det ingå
hälsofrämjande aktiviteter inom ramen för utbildningen. Detta skapar goda
möjligheter att knyta ihop ergonomikunskaperna/förflyttningsteknik med
deltagarnas egna fysiska hälsa och hur den kan stärkas för att klara ett arbete
inom vård och omsorg. Att kunna hantera stress är en annan viktig färdighet
inom kursmålen, avslappningsövningar kommer därför vara ett stående inslag i
veckoplaneringen. Inom ramen för utbildningen ingår hälsofrågor som berör
missbruk och beroende och annan psykisk ohälsa. Tobakens skadeverkningar
11
upprepas i olika kursmål vilket förhoppningsvis får deltagare att se vinster med
att sluta röka. Elever som önskar detta kommer hänvisas till sin vårdcentral.
Enligt utbildningsuppdraget Eductus fått kvarstår uppföljningsansvaret för
deltagarnas hälsa hos Arbetsförmedlingen under hela utbildningstiden.
I närmiljön finns goda möjligheter att komma ut i naturen. Idrottshall kommer
att hyras regelbundet för olika aktiviteter. I lokalerna kommer det finnas tillgång
till fysisk aktivitet. Klassrummet och övrig arbetsmiljö på skolan utformas så att
det finns möjlighet att byta arbetsställning under dagen.
Eductus har inom ramen för sin verksamhet kompetens och samarbetspartners
där hälsoperspektivet kan utvecklas utifrån gruppers behov. Vi har ett elevpentry
och inom gångavstånd finns ett par lunchrestauranger samt affär.
Likabehandlingsplan finns upprättad inom Eductus vilken elever får ta del av via
Portalen men den sitter även i form av plansch på väggarna i lokalen.
Vi hänvisar under detta kriterium till huvudhandlingen om lokalt Vård- och
omsorgscollege Varberg.
6. Kreativitet och stimulerande arbets- och lärmiljö
Genom att bli en del i VO-college kommer möjligheten att utväxla erfarenheter
med hela nätverket kring Vård och omsorgsområdet för att finna flexibla och
kreativa lösningar på de didaktiska ansatserna. Detta kan bidra till att ett av
målen (fler elever med godkända betyg) för VO-college Varberg- Falkenberg
uppnås i högre grad.
Arbetsmiljön är levande i våra lokaler. För att möta deltagarnas behov utformas
olika arbetsplatser så att deltagarna kan variera sin arbetsställning. Det finns
flera mindre grupprum i lokalerna vilket möjliggör att miljön kan individanpassas
och vara flexibel. Ett metodrum är under uppbyggnad. Målet är att deltagarna
ska få möjlighet att öva på de flesta vanligt förekommande moment i vård och
omsorgsarbetet. Undervisningen kommer delvis vara baserad på problemlösande
lärande där bl.a. rollspel kommer ingå för att utveckla deltagarnas reflektiva
tänkande. För att utveckla viktiga färdigheter i yrkesrollen kommer berättelsen i
form av film och skönlitteratur få en stor plats, likaså kommer deltagarnas egna
erfarenheter tas tillvara i undervisningen. Berättelsen är ett utmärkt verktyg för
att utveckla en förståelse för omvärlden och då ge deltagarna den etiska
kompetens som är en del av yrkesrollen. I ett mångkulturellt klassrum skapas
stora möjligheter att hitta kreativitet och stimulans.
Utemiljön och naturen kommer att tas tillvara i undervisningen. Omvärlden
integreras i form av studiebesök men deltagarna kommer också få gå ut i
12
närmiljön och intervjua personer utifrån olika frågeställningar för en varierande
och kreativ lärmiljö.
Undervisningen stöds av Eductus plattform Portalen där allt innehåll kring
utbildningen finns tillgängligt. Deltagarna kommer att ha tillgång till dator under
schemalagd tid. Där finns även en stor del av det undervisningsmaterial som
behövs i utbildningen både för undervisande lärare och för elever.
Eductus i Varberg kommer bygga upp ett referensbibliotek för Vård och
omsorgsprogrammet. Utöver det finns Varbergs kommunbibliotek och Campus
bibliotek inom gångavstånd.
7. Lärformer och arbetssätt
7.1 Allmänt om vårt genomförande
Utgångspunkten i vår modell är individens förkunskaper och erfarenheter vilket
speglar av sig i den individuella studieplanen, IS. IS bygger också på individens
mål, behov och förutsättningar. Vi erbjuder undervisning dagtid mellan kl. 8-17
och utgår utifrån individens förutsättningar. Undervisningen bedrivs utifrån
deltagarens arbetsutbud på hel-, halv- eller kvartstid. Utifrån uppdraget med 40
timmars skolvecka vid heltidsstudier kommer vi lägga stor vikt i att tillsammans
med deltagarna skapa en god och inspirerande arbetsmiljö. Undervisningen kan
kombineras med andra aktiviteter såsom Svenska för invandrare(SFI) eller
Yrkessvenska(YSV).
Utifrån den studerandes utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenheter, personliga
förmågor och egenskaper, samt inlärningsstil, styrkor/svagheter, behov av stöd
och framtida mål formar vi individuella upplägg.
För att tillgodose den studerandes individuella behov erbjuder vi olika
utbildningsmöjligheter med flexibel anpassning och använda oss av gruppens
samlade erfarenheter och kompetenser. I våra utbildningar erbjuder vi ett flertal
olika metoder och våra lärare arbetar med olika metoder för att kunna möta
varje enskild individ och ge denne allt stöd som krävs för en effektiv utbildning
med hög kvalitet. Vi kan kombinera vår gruppundervisning med t.ex.
handledning, workshops, arbetsplatsförlagt lärande och arbete i klassrum.
Exempel på varierande arbetsmetoder vi har möjlighet att erbjuda:
•
•
•
•
•
•
Lärarledda lektioner
Föreläsningar
Genomgångar
Problembaserat lärande
Berättelser
Handledning/ coachning med pedagogisk personal
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Workshops
Studiebesök
Praktisk tillämpning
Arbetsplatsförlagt lärande, APL
Eget arbete/uppgifter
Grupparbete/uppgifter
Fördjupningsuppgifter
Projektorienterat arbete
Digitalt lärande
Fri tillgång till eget metodrum
Internet – informationssökning
Seminarier
Anpassade examinationsmetoder (muntlig, praktisk, m.m.)
Formativ bedömning för kunskapsutveckling
Summativ bedömning för kontroll av kunskaper
Friskvård/motion
Då eleverna har schemalagt 40 timmar/vecka finns stort utrymme att bedöma
deras färdigheter kontinuerligt under skoltid utifrån olika examinationsmetoder.
Att se deltagarna i olika situationer och hur de förhåller sig till olika moment
utifrån kursmålen ger kvalitet och säkerhet i bedömningarna men ökar också
möjligheten för deltagaren att nå godkänt betyg.
7.2 Studerande inflytande
Tillsammans med den studerande planerar vi och organiserar lärprocessen så att
den studerande på effektivaste sätt når sina delmål och mål.
Genom strukturerad information kommer deltagarna fortlöpande ta del av olika
dokument, regler och rutiner som styr verksamheten. Stort fokus ligger på att
kommunicera runt arbetsmiljön för att bygga en grund att utveckla utbildningen
utifrån gruppens och individernas behov. Kurser, delkurser och arbetsmiljö
kommer kontinuerligt utvärderas. Mentorsgrupper är ett förslag att öka
deltagarnas möjlighet både till den personliga utvecklingen men också för
inflytande och delaktighet i utbildningen. I mindre grupper kan fler komma till
tals utifrån sina upplevelser.
I nuvarande läroplan är elevinflytandet i fokus. Varje kursplan kommer noggrant
gås igenom utifrån mål och betygskriterier. Deltagarens inflytande ökar med
kunskap om utbildningens uppbyggnad och mål. Genom att deltagarna lär sig
kraven för att uppnå de olika betygsnivåerna skapas ökade möjligheter att nå de
kunskapsmål och betyg man strävar efter.
14
För att dokumentera och följa deltagarens egna mål och utveckling kommer
individuella studieplaner IS upprättas och följas. IS bygger på tidigare
kompetenser och stödjer lärprocessen i den riktning eleven strävar.
Klassråd kommer att upprättas med regelbundna mötestider. En brevlåda där det
är möjligt att lämna in anonyma förslag och/eller synpunkter kommer sättas
upp. Eductus har som rutin att mäta deltagarnas nöjdhet/upplevelse
regelbundet.
Vi bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att öka studerandes
möjligheter till effektivt studerande där individualisering och flexibilitet är viktigt.
I vår utbildning i Varberg har vi regelbundna utvärderingar. Utöver klassråd finns
också ett kursråd där deltagare i utbildningen, uppdragsgivare och personal finns
representerade samt arbetsgivare. Detta är en mycket viktig del för vårt arbete
med att utveckla utbildningen och att arbeta med ständiga förbättringar samt att
främja elevinflytandet.
7.3 Lärarsamverkan och ämnesintegrering
Vård och omsorgslärarna i Varberg har genom att rektorsansvarig även har
utbildningen igång i Växjö, ett nätverk att samverka och utbyta erfarenheter
med. I Eductus plattform Portalen finns ett strukturerat stöd för Vård och
omsorgsprogrammet där allt material finns tillgängligt inom programmets kurser
ex: kursmål, länkar, metoder, uppgifter, bedömningsmatriser m.m.
Som VO-college Varberg- Falkenberg i huvudhandlingarna skriver så finns det
kompetenser som behöver säkerställas att de uppnås.
Många ämnen har samma eller liknande kursmål. Dessa mål kan ses som en
kärna i utbildningen och behöver upprepas för att säkerställa att deltagarna får
med sig dessa kunskaper och färdigheter i sin kommande yrkesroll. För att
uppnå målen behövs både variation i den pedagogiska ansatsen men också att
målen sätts i olika sammanhang i ett verklighetsperspektiv, som under det
arbetsplatsförlagda lärandet men också genom att använda ett problembaserat
lärande med ämnesintegrering i undervisningen.
7.4 Sammanhållna dagar/distansutbildning
Eductus utbildning bedrivs enligt uppdraget med 40 timmars vecka. I uppdraget
är det tydligt formulerat att all undervisning ska ges inom den tiden i skolans
lokaler vilket gör att distansstudier endast kommer att erbjudas om
Arbetsförmedlingens handläggare anser att en deltagare är i behov av det.
15
7.5 Förhållningssätt för att nå kursmål, programmål samt
arbetsmarknadens krav
Den didaktiska ansatsen utgår från ett coachande förhållningssätt vilket också
bygger värdegrunden för Eductus. Målet är att deltagarna ska bli självständiga
arbetstagare vilket stämmer väl överens med målen för Vård och
omsorgsprogrammet.
Handledningen har en central roll i undervisningen och vi erbjuder våra deltagare
handledning av pedagogisk personal. Handledningens omfattning och
genomförande är individuellt. Hos Eductus kan handledning ges enskilt, i grupp
eller i vår ”studiehall”. Handledning/ coachning kan ges genom fysiska träffar,
telefon och mail.
Som utbildningsanordnare har vi ett ansvar att ta tillvara på våra deltagares
förmågor, egenskaper och talanger inom entreprenörskap. Vi stimulerar
deltagaren till kreativt tänkande och skapande och vi uppmuntrar detta för att
skapa entreprenörsandan hos deltagarna.
Det entreprenöriella lärandet går som en röd tråd genom hela utbildningen och
det finns inslag av detta i alla kurser.
Vi bygger vårt arbete med entreprenöriellt lärande på Skolverket och deras
samverkan med ”forskning.se – den nationella forskningsportalen”,
www.forskning.se
Länk till Tema Entreprenörskap i skolan:
http://www.forskning.se/temaninteraktivt/teman/entreprenorskapiskolan.4.493d
5181128f2a1e8798000876.html
I våra utbildningar har vi jobbfokus där vi även erbjuder våra studerande stöd
för vidare studier och jobbsökeri (CV, personligt brev, anställningsintervju,
rekrytering m.m.) vilket deltagarna på Vård och omsorgsutbildningen också kan
få ta del av.
7.6 Metodrum
Eductus i Varberg bygger sitt eget metodrum. Teoretiska moment i kursen kan
därmed på ett enkelt sätt direkt demonstreras eller provas på och
utrustning/material finns nära till hands för praktisk träning. Metodrummet
kommer vara en grund för att nå olika mål i utbildningen. Metodrummet binder
samman teori och praktik och ger utrymme för att prova sig fram utan att risker
behöver tas. Att få prova sig fram skapar nyfikenhet och motivation för lärandet.
Vår målsättning är att deltagarna kommer ut till sin APL med goda förkunskaper.
7.7 Skolans plattform
Portalen, skolans plattform är ett pedagogiskt stöd som underlättar för
deltagarna, all information finns tillgänglig som berör utbildningen. I Portalen
16
lämnas även alla uppgifter in för granskning via urkund. Portalen ger också
deltagarna datavana.













Schema
Individuell studieplan
Kursplan
Betygskriterier/betygsmatriser
Uppgifter
Nyheter för kommunikation av rutiner och händelser
Forum
Länkar
Möjlighet att ta del av material som rör utbildningen.
Inlämning och granskning av urkund
Kommunikation med elev utifrån formativ bedömning
Likabehandlingsplan
Värdegrundsmaterial
Plattformen säkerställer således att deltagarna får all information oavsett kurs
eller utbildning, att de får schema, kursplanering, skolans öppettider,
kontaktuppgifter till skolledning och lärare samt rättvis bedömning som
kontrollerats via urkund.
Portalen bygger en Portfolio till varje elev i varje kurs där det enkelt och säkert
går att följa både kursen i detalj och i den individuella studieplanen.
7.8 Validering
I förekommande fall kan det vara lämpligt att validera den studerandes
kunskaper. Vissa studerande har erfarenheter och kunskaper som de tillägnat sig
på olika sätt t.ex. genom studier, arbete eller praktik. Validering görs då i
samband med kursstart för att den studerande skall kunna starta sin utbildning
på sin kunskapsnivå. Avtal finns mellan Arbetsförmedlingen och Medlearn när det
gäller validering inom Vård och omsorg.
7.9 Valideringsmodellen
Vi utgår från vedertagen nationell modell för validering som innefattar fyra delar:
översiktlig kompetenskartläggning, fördjupad kompetenskartläggning,
kompetensbedömning/yrkesbedömning, kompetensbedömning för betyg.
1. Översiktlig kompetenskartläggning
Kartläggningen gör vi inför start av utbildning. Här kartläggs deltagarna som är
aktuella för utbildningen utifrån deras tidigare yrkeserfarenheter,
studiebakgrund, förutsättningar och intresse för att klara en utbildning inom
vård- och omsorg. Detta sker genom enskilda samtal med deltagaren.
17
2. Fördjupad kompetenskartläggning
Vidare görs en fördjupad kompetenskartläggning av deltagare som har
förutsättningar att studera och vill arbeta inom vård- och omsorgsyrken. Här
intervjuas deltagaren utifrån kunskaper och erfarenheter för att få en klar bild
över delar som kan vara aktuella att prövas praktiskt och teoretiskt. Denna
kartläggning genomförs av vård- och omsorgslärare och vid behov även
ämneslärare i språk (svenska). Efter denna kartläggning gör läraren en samlad
bedömning av deltagarens kunskaper och kompetenser.
3. Kompetensbedömning/yrkesprövning för intyg
För de personer som bedömts ha yrkeskompetenser inom ett område kan
deltagaren få sin reella kompetens styrkt genom en praktisk prövning av dessa
under en prövotid. Prövningen sker på uppdrag av läraren och utförs av
handledare (medbedömare) på en arbetsplats för att få en opartisk bedömning.
Bedömningen mynnar ut i ett intyg över de kompetenser och kunskaper som
deltagaren uppvisat.
4. Kompetensbedömning för betyg
Deltagare som fått kompetensen bekräftad, av medbedömare samt lärare och
som bedöms ha tillräckliga kunskaper, prövas gentemot betyg. Det kan innefatta
både teoretisk prövning och praktisk bedömning av förmågor. Bedömningen
utgår från Skolverkets kunskapskrav och riktlinjer för betyg och bedömning.
Teoretisk prövning
En muntlig eller skriftlig prövning görs av lärare för att erhålla betyg (minst E).
Praktisk prövning
Praktiska moment som ingår i vissa kurser valideras i samarbete med en
arbetsgivare/arbetsplats, alternativt kan praktisk validering ske hos oss i t.ex.
metodrum.
Betyg
Betyg sätts vid uppnådda kunskapskrav enligt Skolverkets nationella kursplaner
för respektive kurs/delkurs.
7.10 Kompletterande utbildning efter genomförd validering
Vi erbjuder kompletterande kurser/utbildning efter önskemål för att erhålla
fullständig kompetens. Utifrån valideringsdokumentation erbjuds deltagaren att
läsa de kurser/delkurser som krävs för att arbeta inom vård- och omsorgen.
Den kompletterande utbildningstiden varierar beroende på vilka kurser som är
validerade och klara.
7.11 Forskningsanknytning
Utbildningen kommer att fortlöpande ta upp ny forskning inom området, både
vård och omsorgsforskning. Enligt lagar som styr verksamheten behöver
18
deltagarna vara väl förtrogna kring att de måste arbeta utifrån välbeprövad
erfarenhet och/eller senaste forskningsrön.
Deltagarna kommer att lära sig källkritik och källhänvisning för att öka sitt
reflektiva och kritiska tänk mot den information som idag flödar i olika digitala
media. Hur du använder källor kommer vara en del i den formativa bedömningen
och ingår i olika kursmål. Detta för att säkerställa att deltagarna klarar att söka
relevant och säker kunskap när de sedan är ute i arbetslivet i sin yrkesroll.
I utbildningen används www.Vårdhandboken.se inför praktiska moment då den
uppdateras efter senaste forskning. Genom kontakterna med olika APL platser
kommuniceras verksamhetens arbetssätt och kan jämföras med den litteratur
och de informationskällor kurserna bygger på inom utbildningen.
Via VO-College tillkommer ytterligare ett forum där forskning, utbildningens
kursmål i relation till verksamheternas rutiner kan lyftas och diskuteras för en
god ämnesutveckling.
8
Lärande i arbete
Eductus kommer vidare att arbeta enligt Vård-omsorgscollege gällande avtal för
arbetsplatsförlagd utbildning och handledarutbildning ligger till grund för APL.
8.1
APL, Arbetsplatsförlagt lärande
APL genomförs inom ramen för fastställda kursplaner, eller efter
överenskommelse utanför kursplanen, anpassas till individens bakgrund,
förutsättningar, behov och framtida mål.
Eductus kommer söka APL inom främst äldrevård, hemtjänst och sjukvård,
kontakterna för dessa platser är redan tagna och det finns en överenskommelse
med kommunen att APL-platser kommer att gå via kontaktpersonen som fördelar
samtliga praktiker inom kommunen.
Via VO-college finns utbildade handledare som säkerställer kvalitén för APL tiden.
Eductus kommer enligt lokalt VO-college vara en del i utbildningen av
handledare.
Vår personal följer kontinuerligt upp praktiken genom samtal/träff med både
handledare och deltagare utifrån målen i kursplanen. Frekvensen styrs av
behovet. Deltagare, lärare och handledare kan under praktiken kommunicera
med varandra via möten, telefon och mail.
Betyg sätts av läraren utifrån samtliga tillgängliga data som finns, bl.a.
utlåtanden från APL-platsens handledare. För varje kurs upprättas en
bedömningsmatris som fylls i av handledare och som ligger till underlag för
19
diskussioner kring deltagarens progression och bedömning. Om deltagare
kommer till en praktikplats som stämmer överens med deras intresse, framtida
mål, erfarenhet m.m. ökar motivationen.
Utvärderingar kring APL sker fortlöpande för att det arbetsförlagda lärandet ska
hålla kvalitet men också för att utveckla undervisningen inom utbildningen, samt
för god samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsmarknaden.
En viktig del för att utveckla utbildningen är kontakterna med handledare och
bedömningssamtalen. I dessa möten framkommer skillnader mellan utbildning
och verksamheten som kan lyftas och skapa möjligheter för samverkan och
utveckling utifrån kriterierna i VO-college.
9. Kvalitet och uppföljning
9.1 Uppföljning av mål och kvalitetskriterier inom lokalt VO-college
Eductus kommer ta del av uppföljningsresultaten från lokala VO-colleges mål och
kvalitetskriterier.
Mall för utvärdering av lokala kvalitetskriterier kan exempelvis upprättas utifrån
följande frågeställningar:
Hur
Hur
Hur
Hur
Hur
Hur
Hur
Hur
Hur
väl
väl
väl
väl
väl
väl
väl
väl
väl
uppfylls målen för VO-College?
uppfyller vi målen för antal sökande i våra utbildningar?
uppfylls målen för hög kvalitet och tillgång på APL-platser?
uppfylls målen för utbildade APL-handledare?
uppfyller vi målen för hälsoperspektivet?
uppfyller vi målen för genus- och mångfaldsperspektiven?
uppfyller vi målen för kreativ och stimulerande lärmiljö?
stimulerar vi till fortsatt kompetensutveckling?
stimulerar vi till elevers delaktighet och inflytande i utbildningen?
Frågorna kan besvaras med en siffra 1-10 på en tio-gradig skala.
Som ett led i Eductus interna kvalitetsmätningar mäts resultaten av
utbildningarna, både andel godkända betyg (minst E) samt andel personer ut i
jobb 3 månader efter avslutad utbildning. Dessutom mäts också kund-, elev och
medarbetarnöjdhet.
9.2 Uppföljning av kvalitet och mål inom utbildningen.
För Eductus Vård- och omsorgsutbildning i Varberg ansvarar rektor för att
skolverkets riktlinjer följs och borgar för utbildningskvalitet. Utbildningen
kommer kontinuerligt utvärdera olika områden för att utveckla verksamheten
(Kurser, APL, arbetsmiljön, arbetsmetoder, litteratur, IT, m.m.).
20
Utifrån målen kommer vi att följa genusperspektivet och tillströmningen av
deltagare, andelen med godkända betyg, hur fördelningen av APL platser
fungerat, behovet av utbildning till handledare m.m.
Övriga mål vi tagit upp kan utväderas via närvaro, betyg samt andel som får
anställning efter utbildningen
Eductus har lång erfarenhet av utbildning och har betygsrätt i hela Sverige för
SFI, VUX och GRUV.
Utöver detta finns Eductus ledningssystem för kvalitet som bygger på principen
för ISO 9000, standarden för kvalitetssäkring och verksamhetsförbättring. Som
grund för vår kvalitetsstyrning har vi en dokumenterad och väl förankrad
kvalitetspolicy. Kvalitetssäkring av verksamheten innebär att vi använder oss av
olika aktiviteter för att säkra att de tjänster som organisationen skall leverera
uppfyller de krav som kunderna har rätt att förvänta sig.
Detta görs internt bl.a. via:
- Intern kvalitets- och utvecklingsavdelning där olika personalkategorier
deltar för riskanalys, säkerställande av innehåll, genomförande samt att
metodik/pedagogik är förankrat i genomförandeorganisationen
- Genomgång innan projektstart med ledning, projektledning,
genomförandepersonal avseende innehåll, metod för genomförande,
pedagogik mm
- Regelbunden projektuppföljning på projektgruppsmöten
- Regelbunden uppföljning av genomförandepersonal under projektets gång
- Med utgångspunkt från resultat av projektuppföljning löpande utvecklig av
verksamheten
- Utvärdering vid projektavslut
- Slutrapportering i enlighet med kundens krav och önskemål
- Med utgångspunkt från resultat av projektuppföljning löpande utveckling
av verksamheten
- Regelbunden kompetensutveckling
Eductus har ett dokumenterat system för kvalitetsstyrningen av vår verksamhet
vilket syftar till att systematiskt utvärdera verksamheten för att mäta och
analysera önskvärda och uppnådda resultat och för att identifiera både
framgångs- som förbättringsområden. Arbetet ligger till grund för
vidareutveckling av verksamheten; för tillvaratagande, utveckling och ständig
förbättring. Kvalitetsarbete är för oss något som även integreras i det dagliga
arbetet där eventuella klagomål och kvalitetsbrister snabbt fångas upp och
åtgärdas omgående. Eductus jobbar med resultatuppföljning utifrån fastlagda
mål, i form av mätbara önskvärda resultat i enlighet med avtal och med
avseende på kvalitet. Målen är styrande för verksamhetens genomförande och
satta så att resultat kan mätas såväl på individnivå som ur ett helhetsperspektiv.
Utöver dessa redan etablerade metoder och rutiner för att följa upp
verksamheten kommer VO-College innebära att vi också deltar i möten och
samverkar med övriga aktörer.
21
10. Avtal och överenskommelser
Vi hänvisar under detta kriterium till de avtal som finns att tillgå via lokalt Vårdoch omsorgscollege Varberg, gällande verksamhetsförlagd utbildning och
handledarutbildning. Eductus kommer att arbeta enligt dessa och i enlighet med
gällande certifieringsunderlag.(Se bifogat acceptansavtal).
Bilagor
Produktblad: Vård och omsorgsprogrammet
Acceptansavtal gällande Certifieringsunderlag
22
Download