(Microsoft PowerPoint - 23 sep Intensivinl\344rning p\345

advertisement
Intensivinlärning på
beteendeterapeutisk grund
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Autism
• Medfödd eller tidigt förvärvad störning i
hjärnans funktion.
• Ett livslångt funktionshinder
• Människor med autism behöver varierat
stöd och hjälp hela livet och aktivt lära sig
det som är självklart för andra.
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Barn med autism…
Behöver ett annorlunda inlärningssätt
Behöver lära sig i mindre steg
Behöver lära sig
Imitation
Generalisering
Kommunikation
Samspel
Uppmärksamhet
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Forskningen idag
pekar på att...
Barn med autism har flera separata störningar i
hjärnans funktion snarare än en central störning.
Barn med autism lär sig att använda sina förmågor och
utveckla sina färdigheter när de bemöts med ett
tillrättalagt pedagogiskt förhållningssätt.
Beteende hos barn med autism kan förklaras med
allmänna teorier om inlärning.
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Grundstenar
Samverkan
Intensitet
Beteendeterapeutiska tekniker
Pedagogiskt förhållningssätt
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Målsättning
Att skapa förutsättningar
för ett mer aktivt
deltagande för barnet i
familj och samhälle.
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Delmål för intensivinlärning
Öka barnets uppmärksamhet gentemot omgivningen
Förbättra barnets språk
Ge barnet ökad möjlighet att delta i lek och aktivitet i
förskola och skola
Öka barnets kunskap om hur andra människor
tänker och gör
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Faktorer som leder till utveckling
- Tidig start
- Intensitet
- Samverkan
- Individuellt specialanpassat pedagogiskt program
- Inkludering
- Nyinlärning sker i ”en-till-en” situation
- Regelbunden utvärdering
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Resultatet påverkas av
Begåvningsnivå
Aktivitetsnivå
Grad av autism
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Förutsättningar
Övergripande organisatorisk överenskommelse
mellan huvudmän
Arbete i nätverk: föräldrar och
förskolepersonal och habiliteringspersonal.
Gemensamma realistiska och betydelsefulla mål
för barnet
Förankring i vardagen
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Samverkan
Föräldrar
Habilitering
Förskola
Stödpersonal/
Mor-eller farföräldrar
Annan viktig person
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Stödfamilj/Avlösare/
Boendepersonal
Vem gör vad?
Inlärning sker i barnets vardag med föräldrar och
personal
Planering sker i samverkan mellan föräldrar,
förskolepersonal och habilitering
Habiliteringen ger fortlöpande handledning då
övningarna struktureras och anpassas
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Övningarna
Social förmåga
ADL
Imitation
Visuell perception
Lek
Minne
Språkförståelse
Mentalisering
Verbal förmåga
Förskoleuppgifter
Barn och ungdomshabiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän
Download